หน้าแรก | บทบาท ก.ล.ต. | Links | Sitemap | ติดต่อเรา  Thai PVD Series คลิปวิดีโอเรื่อง
สุขหลังเกษียณ...คุณทำได้
Download : wmv | mp4

ถามมา...ตอบไว...ThaiPVD
ตอน ต้องการเปลี่ยนเจตนาจากขอคงเงินเป็นขอรับเงินเป็นงวด ทำได้หรือไม่ อย่างไร

            สวัสดีค่ะท่านสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ช่วงนี้มีสมาชิกถามมาเกี่ยวกับการขอเปลี่ยนเจตนาจากขอคงเงินเป็นขอรับเงินเป็นงวดว่าสามารถทำได้หรือไม่ อย่างไร ถามมา..ตอบไว...ThaiPVD ขอถือโอกาสอธิบายเรื่องการรับเงินจากกองทุน การขอใช้สิทธิคงเงิน ขอรับเงินเป็นงวด รวมทั้งการขอเปลี่ยนเจตนาจากการคงเงินเป็นขอรับเงินเป็นงวด โดยขอแบ่งสมาชิกเป็น 2 กลุ่ม ดังนี้ค่ะ

            กลุ่มที่ 1 สมาชิกที่ออกจากงานที่ไม่ใช่กรณีเกษียณอายุ ไม่ว่าจะขอลาออก ถูกปลดออก ไล่ออก สมาชิกกลุ่มนี้มีสิทธิ 2 ประการ คือ 1) สิทธิที่จะขอเอาเงินออกจากกองทุนทั้งหมด กรณีนี้หากสมาชิกแสดงเจตนาที่จะขอเอาเงินออกจากกองทุนเมื่อสมาชิกสิ้นสมาชิกภาพเพราะเหตุอื่นซึ่งมิใช่กองทุนเลิก ผู้จัดการกองทุนต้องจ่ายเงินจากกองทุนให้แก่ลูกจ้างตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในข้อบังคับกองทุน โดยให้จ่ายรวมทั้งหมดครั้งเดียวภายในเวลาไม่เกิน 30 วัน นับแต่วันสิ้นสมาชิกภาพ ตามมาตรา 23 และ 2) สิทธิที่จะขอคงเงินไว้ในกองทุน ซึ่งเป็นการคงเงินตามมาตรา 23/3 สมาชิกต้องคงเงินไว้ในกองทุนทั้งจำนวน สมาชิกไม่สามารถที่จะขอนำเงินบางส่วนออกจากกองทุนได้ เช่น สมาชิกขอคงเงินไว้ในกองทุนเป็นเงิน 5 แสนบาท เป็นเวลา 2 ปี เมื่อเวลาผ่านไป 1 ปี สมาชิกจะขอให้บริษัทจัดการจ่ายเงินบางส่วนเป็นเงิน 2 แสนบาท กรณีนี้ต้องขอบอกว่าบริษัทจัดการจ่ายให้ไม่ได้นะคะ เพราะไม่เป็นไปตามเงื่อนไขของกฎหมายเรื่องการคงเงินมาตรา 23/3 ค่ะ แต่หากต้องการนำเงินออกมาใช้ ก็สามารถทำได้โดยต้องขอนำเงินที่อยู่ในกองทุนอออกทั้งหมด แม้ว่าจะขอนำเงินออกก่อนกำหนดระยะเวลาที่ขอคงเงินไว้ค่ะ

            กลุ่มที่ 2 สมาชิกที่ออกจากงานด้วยเหตุเกษียณอายุ สมาชิกกลุ่มนี้มีสิทธิ 3 ประการ คือ สิทธิ 2 ข้อ เช่นเดียวกับกลุ่มที่ 1 และยังได้สิทธิเพิ่มอีกหนึ่งข้อ คือ สิทธิที่จะขอรับเงินจากกองทุนเป็นงวดค่ะ สิทธิข้างต้นเป็นสิทธิที่สมาชิกจะได้รับตามกฎหมาย แต่รายละเอียด วิธีปฏิบัติ เช่น สมาชิกสามารถขอคงเงินไว้ในกองทุนได้ระยะเวลานานกี่ปี ขอรับเงินเป็นงวดได้กี่งวด แต่ละงวดจะขอรับเงินได้เป็นจำนวนเงินเท่าใด สมาชิกต้องแจ้งการแสดงเจตนาต่อกรรมการกองทุนอย่างไรเป็นระยะเวลาเท่าใด เช่นก่อนสิ้นสมาชิกสมาชิกภาพ 15 วัน เป็นต้น รายละเอียดเหล่านี้ สมาชิกต้องปฏิบัติตามข้อบังคับกองทุนด้วยนะคะ 

            ทีนี้ก็มาถึงข้อสงสัยของท่านสมาชิกที่ว่าถ้าสมาชิกที่เกษียณอายุแสดงเจตนาขอคงเงินแล้วจะขอเปลี่ยนเป็นขอรับเงินเป็นงวด ทำได้หรือไม่ ก็ขอตอบว่าต้องดูข้อบังคับกองทุนค่ะว่ามีการเขียนรองรับให้หรือไม่อย่างไร ซึ่งเท่าที่เห็นตอนนี้ก็มีหลายกองทุนที่กำหนดในข้อบังคับกองทุนว่า กรณีที่สมาชิกขอเปลี่ยนเจตนาขอคงเงินเป็นขอรับเงินเป็นงวด ให้สมาชิกแจ้งการเปลี่ยนเจตนาดังกล่าวเป็นลายลักษณ์อักษรต่อกรรมการกองทุนหรือบริษัทจัดการภายใน 15 วันก่อนที่การเปลี่ยนแปลงนั้นจะมีผล (ข้อความอาจดูใน guideline การเขียนข้อบังคับกองทุนในเว็บไซต์ thaipvd.com หัวข้อ ข้อบังคับกองทุน)

            สำหรับสมาชิกที่ขอคงเงินไว้ในกองทุนจนเกษียณอายุแล้วจะขอรับเงินเป็นงวด ก็ขอให้ข้อบังคับกองทุนกำหนดให้ชัดเจนด้วยค่ะว่าจะกำหนดรายละเอียด วิธีปฏิบัติอย่างไรบ้าง

            จะเห็นได้ว่า กฎหมายเป็นการกำหนดกรอบกว้าง ๆ หากกองทุนต้องการกำหนดรายละเอียด เงื่อนไข วิธีปฏิบัติ ก็ควรเขียนให้ชัดเจนและครอบคลุมกรณีต่าง ๆ นอกจากนั้น กรรมการกองทุน สมาชิก ก็ต้องปฏิบัติตามที่ข้อบังคับกองทุนกำหนดเพื่อมิให้เกิดข้อโต้แย้งในภายหลังค่ะ

            ท่านผู้อ่านสามารถศึกษาเพิ่มเติมและค้นหาแนวทางในการกำหนดข้อบังคับกองทุน คำถามที่สมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสอบถามเข้ามาบ่อยได้ที่ www.thaipvd.com นอกจากนั้นหากท่านมีคำถามเกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ท่านสามารถสอบถาม ถามมา...ตอบไว...ThaiPVD ได้ที่ thaipvd@sec.or.th สวัสดีค่ะ
 

วันที่อัพเดทล่าสุด 20/11/2555
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง : สำนักงาน ก.ล.ต. | สมาคมบริษัทจัดการลงทุน | สมาคมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ 1207 หรือ 0 2695 9999 โทรสาร 0 2695 9660
ข้อควรทราบ เว็บไซต์นี้จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ในการให้ข่าวสารและข้อมูลแก่ผู้สนใจทั่วไป แต่ไม่ถือว่าเป็นการให้คำแนะนำโดยสำนักงาน ก.ล.ต. การนำข้อมูลที่ปรากฏบนเว็บไซต์ไปใช้ประโยชน์ ถือว่าอยู่ในความรับผิดชอบของผู้ใช้ข้อมูล ทั้งนี้ ข้อมูลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ซึ่งคณะผู้จัดทำตั้งใจที่จะปรับปรุงให้เป็นข้อมูลที่ถูกต้องและทันสมัยอยู่ตลอดเวลา
หากท่านเห็นว่าข้อมูลส่วนใดไม่ถูกต้อง โปรดแจ้งคณะผู้จัดทำหรือสอบถามเพิ่มเติมหรือได้ที่ thaipvd@sec.or.th