หน้าแรก | บทบาท ก.ล.ต. | Links | Sitemap | ติดต่อเรา  Thai PVD Series คลิปวิดีโอเรื่อง
สุขหลังเกษียณ...คุณทำได้
Download : wmv | mp4

สรรหามาเล่า
ตอน Industry Fund ทางเลือกใหม่ของสมาชิกกองทุน 

            หากพูดถึง industry fund กรรมการกองทุนและเพื่อน ๆ สมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหลายท่านคงสงสัยว่าคืออะไร เพราะเคยรู้จักแต่ single fund pooled fund หรือ master fund วันนี้สรรหามาเล่าจะพาทุกท่านไปรู้จักกับกองทุนอีกประเภทหนึ่งที่เรียกว่า “กองทุนกลุ่มอุตสาหกรรม” หรือ “industry fund”
 
            Industry fund คืออะไร
            เป็นกองทุนหลายนายจ้างเช่นเดียวกับ pooled fund แต่ต่างกันตรงที่ว่า pooled fund เป็น retail fund ทั่วไปที่มีนายจ้างและสมาชิกหลากหลายอาชีพมาอยู่ภายใต้กองทุนเดียวกันแต่สำหรับ industry fund เป็นกองทุนที่เปิดให้สมาชิกกองทุนที่ทำงานอยู่ในสาขาวิชาชีพเดียวกันหรืออุตสาหกรรมเดียวกันมาอยู่ในกองทุนเดียวกัน ซึ่งสามารถพบเห็นกองทุนในลักษณะนี้ได้ทั่วไปในต่างประเทศ

            Industry fund จัดตั้งขึ้นเพื่ออะไร
            วัตถุประสงค์หลักคือ เพื่อลดค่าใช้จ่ายและเวลาในการโอนย้ายกองทุนเนื่องจากการโอนย้ายงาน ตัวอย่าง เช่น mandatory provident fund ของฮ่องกงมีการจัดตั้ง industry fund ใน 2 อุตสาหกรรมที่มีการเคลื่อนย้ายแรงงานสูง ได้แก่ อุตสาหกรรมอาหารและอุตสาหกรรมก่อสร้าง ซึ่งแม้ว่าลูกจ้างจะลาออกจากนายจ้างรายหนึ่งไปทำงานกับนายจ้างอีกรายหนึ่งก็ไม่ต้องลาออกจากกองทุนของนายจ้างรายเดิมและสมัครเข้าเป็นสมาชิกของนายจ้างรายใหม่ได้ถ้านายจ้างทั้งสองรายอยู่ใน industry fund เดียวกัน สำหรับในออสเตรเลีย นอกจากวัตถุประสงค์ดังกล่าวแล้ว ยังมีปัจจัยหลายอย่างที่จูงใจให้สมาชิกสมัครเป็นสมาชิกกองทุน industry fund ได้แก่ การมีค่าธรรมเนียมการจัดการที่ต่ำกว่ากองทุนทั่วไป ไม่มีการเก็บค่า entry และ exit fee รวมทั้งมีการให้บริการเสริมต่าง ๆ เช่น การให้คำแนะนำทางการเงินที่สอดคล้องกับความต้องการหรือ life style ของสมาชิกในแต่ละกลุ่มอุตสาหกรรม หรือการที่สมาชิกสามารถซื้อประกันสุขภาพได้ราคาถูกกว่าซื้อเอง เป็นต้น ซึ่งขณะนี้ industry fund ของออสเตรเลียเป็นที่นิยมและมีการเติบโตอย่างต่อเนื่องจนกลายเป็นคู่แข่งที่สำคัญของกองทุนทั่วไป อย่างไรก็ตาม industry fund ของออสเตรเลียไม่ได้จำกัดเฉพาะอุตสาหกรรมที่มีการเคลื่อนย้ายแรงงานสูงเท่านั้น โดยมีการจัดตั้งเพื่อรองรับหลายสาขาอาชีพและหลายอุตสาหกรรม อาทิ industry fund สำหรับนักบัญชี นักกฎหมาย หรือพนักงานในอุตสาหกรรมพลังงาน เป็นต้น ซึ่งบางกองทุนได้ขยายการรับสมาชิกที่มาจากหลายกลุ่มอาชีพหรือกลุ่มอุตสาหกรรมรวมทั้งกลุ่มอาชีพอิสระด้วย
 
            Industry fund ในประเทศไทย
            กองทุนสำรองเลี้ยงชีพของไทยก็มีการจัดตั้งกองทุนในลักษณะนี้เช่นกัน อาทิ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว และกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ กลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฎ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว และยังมีนายจ้างอีกหลายรายที่อยู่ระหว่างการพิจารณาจัดตั้งกองทุนลักษณะนี้

            ประโยชน์ของ industry fund ในประเทศไทย
            1. ช่วยเหลือนายจ้างรายเล็ก ๆ ในอุตสาหกรรมเดียวกันให้มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพแก่ลูกจ้างได้ง่ายขึ้นเพราะมีกองทุนรองรับให้อยู่แล้ว นายจ้างไม่ต้องไปเลือกกองทุนเอง
            2. ทุกคนมีส่วนร่วมในการดูแลและบริหารกองทุนอย่างใกล้ชิดไม่ว่าจะเป็นนายจ้างรายเล็กหรือรายใหญ่ ให้ความรู้สึกเป็นเจ้าของกองทุน หากอยู่ในกองทุนทั่วไปนายจ้างรายเล็กอาจไม่ได้เข้าร่วมเป็นกรรมการกองทุน
            3. หากสามารถรวมกลุ่มเป็นกองทุนขนาดใหญ่ จะทำให้การลงทุนมีความหลากหลายและมีอำนาจต่อรอง
            4. การรวมกลุ่มในลักษณะ industry fund ยังได้ประโยชน์หลายอย่าง อาทิ การกำหนดนโยบายการลงทุน รูปแบบการคงเงินและรับเงินงวดที่สอดคล้องกับความต้องการของกลุ่มตนเอง

            Industry fund เป็นทางเลือกใหม่ที่น่าสนใจสำหรับกลุ่มของนายจ้างในอุตสาหกรรมเดียวกันที่เห็นประโยชน์ร่วมกันในการจัดตั้งหรือเข้าร่วมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพในลักษณะดังกล่าว นายจ้างที่สนใจจะจัดตั้งกองทุนลักษณะดังกล่าว สามารถสอบถามหรือขอคำปรึกษาแนะนำจากกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ และกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ กลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฎ ที่ได้จัดตั้งแล้วค่ะ 

            ท่านสามารถดูข้อมูลต่าง ๆ เกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพได้ที่ www.thaipvd.com แล้วพบกันใหม่ สวัสดีค่ะ 

วันที่อัพเดทล่าสุด 01/06/2555
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง : สำนักงาน ก.ล.ต. | สมาคมบริษัทจัดการลงทุน | สมาคมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ 1207 หรือ 0 2695 9999 โทรสาร 0 2695 9660
ข้อควรทราบ เว็บไซต์นี้จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ในการให้ข่าวสารและข้อมูลแก่ผู้สนใจทั่วไป แต่ไม่ถือว่าเป็นการให้คำแนะนำโดยสำนักงาน ก.ล.ต. การนำข้อมูลที่ปรากฏบนเว็บไซต์ไปใช้ประโยชน์ ถือว่าอยู่ในความรับผิดชอบของผู้ใช้ข้อมูล ทั้งนี้ ข้อมูลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ซึ่งคณะผู้จัดทำตั้งใจที่จะปรับปรุงให้เป็นข้อมูลที่ถูกต้องและทันสมัยอยู่ตลอดเวลา
หากท่านเห็นว่าข้อมูลส่วนใดไม่ถูกต้อง โปรดแจ้งคณะผู้จัดทำหรือสอบถามเพิ่มเติมหรือได้ที่ thaipvd@sec.or.th