หน้าแรก | บทบาท ก.ล.ต. | Links | Sitemap | ติดต่อเรา  Thai PVD Series คลิปวิดีโอเรื่อง
สุขหลังเกษียณ...คุณทำได้
Download : wmv | mp4

สรรหามาเล่า
ตอน การโอนเงินจาก PVD ไป RMF

            สรรหามาเล่าได้นำเรื่องใหม่ ๆ มาเล่าให้ฟัง ไม่ว่าจะเป็นเรื่อง Industry Fund ซึ่งเป็นกองทุนที่ลูกจ้างที่ทำงานอาชีพเดียวกันมาอยู่รวมกันในกองทุน และเรื่อง Post Retirement Fund ซึ่งเป็นกองทุนรวมที่สมาชิกสามารถนำเงินที่ได้รับจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพมาลงทุนต่อในกองทุนรวมดังกล่าวเพื่อรับรายได้ประจำจากกองทุน ทั้งสองเรื่องล้วนแต่เป็นเรื่องใหม่ที่สำนักงาน ก.ล.ต. ในฐานะนายทะเบียนกองทุนสำรองเลี้ยงชีพอยู่ระหว่างการผลักดันให้มีการจัดตั้งขึ้นในประเทศไทย คราวนี้จะขอนำเรื่องที่สำนักงานกำลังผลักดันอีกเรื่องหนึ่งมาเล่าให้ฟังค่ะ คือการโอนเงินจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพไปออมต่อในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (Retirement Mutual Fund) หรือที่เรารู้จักกันดีในชื่อ RMF

            ย้อนเวลากลับไปเมื่อปี 2551 สำนักงานเสนอแก้ไขกฎหมายกองทุนสำรองเลี้ยงชีพโดยเปิดให้มีการรับโอนเงินจากกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) มาออมต่อในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพได้ ซึ่งเป็นการสนับสนุนให้การออมของสมาชิก กบข. มีความต่อเนื่องแม้ว่าจะเคลื่อนย้ายแรงงานข้ามระบบจากภาครัฐมาสู่ภาคเอกชน แต่ในทางกลับกัน กฎหมายกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยังไม่ได้เปิดให้สมาชิกของกองทุนสามารถโอนเงินกองทุนไปออมต่อในกองทุน กบข. หรือกองทุนอื่น ๆ ที่มีวัตถุประสงค์เป็นอย่างเดียวกันได้ ทำให้เกิดความไม่สะดวกบางประการแก่สมาชิกกองทุนได้ เช่น
            -  ลูกจ้างเปลี่ยนงานแต่นายจ้างใหม่ไม่มีกองทุน 
            -  ลูกจ้างถูกให้ออกจากงานเมื่ออายุมากและไม่สามารถหางานทำใหม่ได้ 
            -  ลูกจ้างเปลี่ยนอาชีพไปประกอบอาชีพอิสระ 
            -  นายจ้างยกเลิกกองทุนโดยไม่ได้เลิกกิจการหรือเลิกจ้างงาน

            เหตุการณ์เหล่านี้ล้วนเป็นเหตุให้สมาชิกไม่มีกองทุนใหม่รองรับให้โอนเงินไปออมต่อได้  บางท่านอาจจะแนะนำให้ลูกจ้างขอคงเงินไว้ในกองทุนเดิม แต่บางกรณีกองทุนอาจกำหนดระยะเวลาคงเงินไว้สั้น ซึ่งหากลูกจ้างหางานใหม่ยังไม่ได้และไม่มีกองทุนใหม่รองรับให้โอนเงินไปออมต่อ ก็คงจะต้องรับเงินออกจากกองทุนและสิ้นสุดการออมเงินอย่างน่าเสียดาย ซึ่งมีโอกาสสูงมากที่ลูกจ้างจะนำเงินออมไปจับจ่ายใช้สอย และแม้ว่าในเวลาต่อมาลูกจ้างจะโชคดีได้งานใหม่กับนายจ้างที่มีกองทุน ก็คงต้องไปเริ่มออมโดยนับ 1 ใหม่ พอถึงวันเกษียณเม็ดเงินที่ออมได้อาจจะไม่เพียงพอ

            ดังนั้น เพื่อขจัดปัญหาดังกล่าวข้างต้น กฎหมายจึงควรเปิดทางเลือกแก่สมาชิกให้สามารถขอโอนเงินจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนายจ้างรายเดิมไปออมต่อใน RMF ได้ และไหน ๆ จะเปิดให้โอนเงินออมไปมาข้ามระบบได้แล้ว ก็ควรเปิดให้โอนไปกองทุนใด ๆ ที่มีวัตถุประสงค์เป็นแบบเดียวกันได้ด้วย ไม่ว่าจะเป็นกองทุนที่มีอยู่แล้วในขณะนี้หรือที่จะมีการจัดตั้งขึ้นในอนาคต ซึ่งน่าจะเป็นทางออกที่ดีทางหนึ่งสำหรับลูกจ้างที่ประสบปัญหาความไม่สะดวกดังกล่าวข้างต้นให้สามารถออมเงินอย่างต่อเนื่องได้อย่างแท้จริง

            สำนักงานได้เสนอร่างกฎหมายในเรื่องดังกล่าวต่อกระทรวงการคลังเรียบร้อยแล้ว ขณะนี้กระทรวงการคลังอยู่ระหว่างดำเนินการตามขั้นตอนการออกกฎหมายและประกาศใช้บังคับต่อไป

            ระหว่างนี้ หากสมาชิกท่านใดที่ยังไม่คุ้นเคยกับ RMF อาจลองศึกษาเรื่องราวเกี่ยวกับ RMF ไปพลาง ๆ ก็ได้นะคะ เพื่อว่าเมื่อถึงเวลานั้น สมาชิกจะสามารถตัดสินใจเลือกดำเนินการกับเงินออมได้อย่างถูกต้องเหมาะสม นอกจากสืบค้นข้อมูลจากเว็บไซต์สำนักงาน www.sec.or.th แล้ว ยังมีข้อมูลจากเว็บไซต์ของบริษัทจัดการซึ่งจะให้ข้อมูลเกี่ยวกับ RMF ที่บริษัทจัดการนั้น ๆ จัดตั้งขึ้น ... แล้วพบกันใหม่ สวัสดีค่ะ
 

วันที่อัพเดทล่าสุด 01/08/2555
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง : สำนักงาน ก.ล.ต. | สมาคมบริษัทจัดการลงทุน | สมาคมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ 1207 หรือ 0 2695 9999 โทรสาร 0 2695 9660
ข้อควรทราบ เว็บไซต์นี้จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ในการให้ข่าวสารและข้อมูลแก่ผู้สนใจทั่วไป แต่ไม่ถือว่าเป็นการให้คำแนะนำโดยสำนักงาน ก.ล.ต. การนำข้อมูลที่ปรากฏบนเว็บไซต์ไปใช้ประโยชน์ ถือว่าอยู่ในความรับผิดชอบของผู้ใช้ข้อมูล ทั้งนี้ ข้อมูลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ซึ่งคณะผู้จัดทำตั้งใจที่จะปรับปรุงให้เป็นข้อมูลที่ถูกต้องและทันสมัยอยู่ตลอดเวลา
หากท่านเห็นว่าข้อมูลส่วนใดไม่ถูกต้อง โปรดแจ้งคณะผู้จัดทำหรือสอบถามเพิ่มเติมหรือได้ที่ thaipvd@sec.or.th