หน้าแรก | บทบาท ก.ล.ต. | Links | Sitemap | ติดต่อเรา  



Thai PVD Series คลิปวิดีโอเรื่อง
สุขหลังเกษียณ...คุณทำได้
Download : wmv | mp4

ถามมา...ตอบไว...ThaiPVD
ตอน การชำระบัญชีเสร็จสิ้นของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

            สวัสดีค่ะท่านกรรมการและท่านสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ในช่วงที่ผ่านมามีคำถามเข้ามาว่า นายจ้างบางรายขอยกเลิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพแล้วมีการชำระบัญชีกองทุน แต่กองทุนยังมีเช็คค้างจ่ายสมาชิกที่สิ้นสมาชิกภาพอยู่เป็นจำนวนมาก นอกจากนี้ยังมีเงินฝากธนาคารที่พร้อมจะจ่ายให้แก่สมาชิกที่สิ้นสมาชิกภาพค้างอยู่ด้วย อย่างนี้แล้วจะมีวิธีดำเนินการอย่างไรที่จะถือว่าการชำระบัญชีแล้วเสร็จ

            ถามมา...ตอบไว...ThaiPVD ขอเรียนว่า บทบัญญัติของพระราชบัญญัติกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 ที่เกี่ยวข้องกับการชำระบัญชี ได้แก่
            
            มาตรา 26 กำหนดว่า เมื่อกองทุนเลิกตามมาตรา 25 (1) นายจ้างเลิกกิจการ (2) ที่ประชุมใหญ่มีมติให้เลิก (3) ข้อบังคับกองทุนกำหนดให้เลิก ให้คณะกรรมการกองทุนแจ้งให้นายทะเบียนทราบภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่กองทุนเลิก และให้คณะกรรมการกองทุนจัดให้มีการชำระบัญชีภายในสามสิบวัน และให้แล้วเสร็จภายในหนึ่งร้อยห้าสิบวันนับแต่วันที่กองทุนเลิก เว้นแต่กรณีจำเป็นนายทะเบียนจะอนุมัติให้ขยายเวลาออกไปได้ตามที่เห็นสมควร

            มาตรา 29 กำหนดว่า การชำระบัญชีกองทุนให้นำบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยการชำระบัญชีห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน ห้างหุ้นส่วนจำกัด และบริษัทจำกัดมาใช้บังคับโดยอนุโลม
            ในระหว่างการชำระบัญชี ถ้าผู้ชำระบัญชีเห็นสมควรจะจ่ายเงินให้แก่ลูกจ้างบางส่วนก่อนก็ได้ และเมื่อได้ชำระบัญชีแล้ว ให้จ่ายเงินทั้งหมดที่ค้างชำระแก่ลูกจ้างให้เสร็จภายในเวลาไม่เกินสามสิบวันนับแต่วันเสร็จการชำระบัญชี ถ้ามีเงินเหลืออยู่ให้จัดการตามที่กำหนดในข้อบังคับของกองทุน

            ดังนั้น กองทุนจึงต้องชำระบัญชีตามขั้นตอนและระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด และเมื่อชำระบัญชีแล้วเสร็จ ให้ผู้ชำระบัญชีแจ้งนายทะเบียนพร้อมนำส่งงบการเงินของกองทุน ณ วันเลิกกองทุน ซึ่งได้รับการตรวจสอบและแสดงความเห็นโดยผู้สอบบัญชี ภายในสี่สิบวันนับแต่วันที่ชำระบัญชีแล้วเสร็จ

            มีคำถามว่า หากดำเนินการชำระบัญชีแล้วแต่ยังมีทรัพย์สินเหลืออยู่ ได้แก่ เช็คที่ต้องจ่ายสมาชิกที่สิ้นสมาชิกภาพค้างอยู่ เงินฝากธนาคารที่พร้อมจะจ่ายให้แก่สมาชิกที่สิ้นสมาชิกภาพ หรือตราสารหนี้ที่ตีราคาเป็นศูนย์ชำระบัญชี จะถือว่าการชำระบัญชีแล้วเสร็จหรือไม่ กรณีนี้หากผู้ชำระบัญชีได้ดำเนินการติดตามที่จะจ่ายเงินแล้ว ถือว่าผู้ชำระบัญชีได้ดำเนินการชำระบัญชีแล้วเสร็จตามมาตรา 26 แต่ผู้ชำระบัญชียังมีหน้าที่ต้องติดตามจ่ายเงินที่ยังเหลืออยู่ให้แก่สมาชิก การที่จะถือว่าการชำระบัญชีถึงที่สุดก็ต่อเมื่อมีการชำระหนี้สินและแจกจ่ายเงินคงเหลือจนครบถ้วนแล้ว หากผู้ชระบัญชีไม่สามารถดำเนินการได้ เช่น ไม่สามารถติดตามให้สมาชิกมารับเงินกองทุนได้ ก็อาจดำเนินการวางทรัพย์ที่สำนักงานวางทรัพย์ เพื่อให้การชำระบัญชีถึงที่สุดค่ะ

            ท่านผู้อ่านสามารถค้นหาคำถามที่สมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสอบถามเข้ามาบ่อยได้ที่ www.ThaiPVD.com ภายใต้หัวข้อ “คำถามที่ถูกถามบ่อย” นอกจากนั้นหากท่านมีคำถามเกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ท่านสามารถสอบถาม ถามมา...ตอบไว...ThaiPVD ได้ที่ thaipvd@sec.or.th สวัสดีค่ะ
วันที่อัพเดทล่าสุด 09/11/2555
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง : สำนักงาน ก.ล.ต. | สมาคมบริษัทจัดการลงทุน | สมาคมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ 1207 หรือ 0 2695 9999 โทรสาร 0 2695 9660
ข้อควรทราบ เว็บไซต์นี้จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ในการให้ข่าวสารและข้อมูลแก่ผู้สนใจทั่วไป แต่ไม่ถือว่าเป็นการให้คำแนะนำโดยสำนักงาน ก.ล.ต. การนำข้อมูลที่ปรากฏบนเว็บไซต์ไปใช้ประโยชน์ ถือว่าอยู่ในความรับผิดชอบของผู้ใช้ข้อมูล ทั้งนี้ ข้อมูลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ซึ่งคณะผู้จัดทำตั้งใจที่จะปรับปรุงให้เป็นข้อมูลที่ถูกต้องและทันสมัยอยู่ตลอดเวลา
หากท่านเห็นว่าข้อมูลส่วนใดไม่ถูกต้อง โปรดแจ้งคณะผู้จัดทำหรือสอบถามเพิ่มเติมหรือได้ที่ thaipvd@sec.or.th