หน้าแรก | บทบาท ก.ล.ต. | Links | Sitemap | ติดต่อเรา  Thai PVD Series คลิปวิดีโอเรื่อง
สุขหลังเกษียณ...คุณทำได้
Download : wmv | mp4

สรรหามาเล่า
ตอน มูลค่าต่อหน่วยของกองทุนใหม่

            ใกล้สิ้นปีอีกแล้ว เวลาช่างผ่านไปอย่างรวดเร็ว สำหรับมนุษย์เงินเดือนทั้งหลาย ที่ผ่านมาท่านเคยทราบบ้างไหมว่าเงินในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของเราเติบโตไปแค่ไหนแล้ว ส่วนใหญ่เราจะดูกันที่มูลค่าต่อหน่วย หรือ NAVต่อหน่วย แล้วเคยสงสัยไหมคะว่าผลตอบแทนที่ได้เป็นอย่างไร หากอยากรู้เราคงต้องเปรียบเทียบกับวันแรกที่เข้ากองทุน

            สมาชิกกองทุนหลายท่านคุ้นกับคำว่ามูลค่าต่อหน่วย แต่ไม่รู้ว่ามีความหมายว่าอะไร จึงขออธิบายก่อนนะคะว่า มูลค่าต่อหน่วย หมายถึง มูลค่าทรัพย์สินทั้งหมดของกองทุนหักด้วยหนี้สินทั้งหมด กลายเป็นมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ แล้วหารด้วยจำนวนหน่วยทั้งหมด ณ วันที่คำนวณมูลค่าต่อหน่วยนั้น

            ทีนี้มาดูวิธีการกำหนด “มูลค่าต่อหน่วยเริ่มต้น” ว่ากำหนดอย่างไร เรื่องนี้สำนักงาน กลต. ได้ยกเลิกหลักเกณฑ์ที่กำหนดมูลค่าต่อหน่วยเริ่มต้นเพื่อให้เกิดความยืดหยุ่นในการกำหนดมูลค่าต่อหน่วยกรณีต่าง ๆ จึงให้ผู้ปฏิบัติกำหนดแนวทางปฏิบัติกันเอง โดยสมาคมบริษัทจัดการลงทุน (AIMC) ได้กำหนดวิธีปฏิบัติสำหรับบริษัทจัดการกองทุนเมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2555 เพื่อใช้เป็นแนวทางในการกำหนดมูลค่าต่อหน่วย ดังนี้ค่ะ

            -  กองทุนที่จัดตั้งใหม่ ประเภทที่ไม่เคยมีการจัดตั้งกองทุนฯ มาก่อน  จะให้กำหนดมูลค่าต่อหน่วยที่ 10 บาท ในวันแรกที่บริษัทจัดการได้รับเงินสะสมและเงินสมทบครั้งแรก กรณีกองทุนที่มีหลายนโยบายการลงทุน (sub fund) ก็ใช้หลักเกณฑ์เดียวกันคือเริ่มที่ 10 บาทเหมือนกัน

            -  กองทุนที่จัดตั้งใหม่ แต่เกิดจากการรับโอนทรัพย์สินจากกองทุนเดิม เช่น กองทุนสะสมทรัพย์เป็นกองทุนที่มีสมาชิก 2 นายจ้างคือ นายจ้าง A และนายจ้าง B ต่อมานายจ้าง B แยกตัวออกมาตั้งกองทุนเดี่ยวของตนเอง ชื่อกองทุนทรัพย์มหาศาล และได้โอนทรัพย์สินจากกองทุนสะสมทรัพย์มาที่กองทุนทรัพย์มหาศาล กรณีนี้ แม้ว่ากองทุนทรัพย์มหาศาลเป็นกองทุนที่จัดตั้งใหม่ แต่โดยสภาพที่แท้จริงแล้วเป็นเพียงการแยกกองทุนและทรัพย์สินออกมา สมาชิกได้รับรู้มูลค่าต่อหน่วยแล้ว จึงสามารถเลือกใช้มูลค่าต่อหน่วยได้ 2 แบบคือ 

               (1)  ใช้มูลค่าต่อหน่วยเริ่มต้นที่ 10 บาท หากต้องการดูแบบง่าย ๆ ว่าต่อไปกองทุนทรัพย์มหาศาลมีผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร ก็สามารถเปรียบเทียบกับมูลค่าที่ 10 บาท ได้ วิธีนี้พูดภาษาชาวบ้านเหมือนเป็นการล้างไพ่ เริ่มต้นใหม่ค่ะ ซึ่งกรรมการกองทุนต้องอธิบายให้สมาชิกเข้าใจว่าแม้มูลค่าต่อหน่วยเริ่มต้นลดลง แต่เงินสมาชิกไม่ได้หายไปไหน ยังคงมีเท่าเดิมเพราะจำนวนหน่วยของสมาชิกจะมีเพิ่มขึ้นค่ะ เช่น มูลค่าต่อหน่วยของกองทุนสะสมทรัพย์เท่ากับ 20 บาท สมาชิกมี 100 หน่วย เมื่อสมาชิกมาอยู่กองทุนทรัพย์มหาศาลซึ่งใช้มูลค่าต่อหน่วยเท่ากับ 10 บาท สมาชิกผู้นั้นจะมีจำนวนหน่วยเพิ่มขึ้นเป็น 200 หน่วย จะเห็นได้ว่าจำนวนเงินที่สมาชิกมีในกองทุนเท่ากับ 2,000 บาทเท่าเดิมค่ะ หรือ

               (2)  ใช้มูลค่าต่อหน่วยเดิมของกองทุนสะสมทรัพย์ วิธีนี้สมาชิกจะไม่สับสนหรือตกใจเพราะมูลค่าต่อหน่วยที่สมาชิกเคยรับรู้เท่าเดิม แต่ต่อไปหากสมาชิกต้องการดูผลการดำเนินงานของกองทุนเองก็คงดูได้ยากกว่าวิธีแรกค่ะ คงต้องดูจากข้อมูลที่บริษัทจัดการจัดทำให้

            ขอย้ำอีกครั้งนะคะว่า ไม่ว่าจะเลือกใช้มูลค่าต่อหน่วยวิธีใด ไม่ได้มีผลต่อจำนวนเงินที่สมาชิกมีอยู่ในกองทุน แต่มีข้อดีและข้อจำกัดในตัวเองตามที่ได้กล่าวข้างต้นค่ะ ดังนั้น การที่จะเลือกใช้มูลค่าต่อหน่วยแบบใด กรรมการกองทุนและบริษัทจัดการกองทุนต้องตกลงกันให้ดีโดยคำนึงถึงความเข้าใจของสมาชิกเป็นสำคัญนะคะ

            สุดท้ายนี้ ในโอกาสส่งท้ายปี 2555 ต้อนรับปี 2556 นี้ thaipvd ขออวยพรให้สมาชิก กรรมการกองทุนรวมทั้งผู้อ่านทุกท่านมีความสุขกายสบายใจ มีมูลค่าเงินกองทุนเพิ่มพูนขึ้นทุกวัน พอถึงวันเกษียณก็ขอให้เป็นเศรษฐีกันทุกท่านค่ะ ท่านสามารถดูข้อมูลต่าง ๆ เกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพได้ที่ www.thaipvd.com แล้วพบกันใหม่ สวัสดีค่ะ
 

วันที่อัพเดทล่าสุด 04/12/2555
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง : สำนักงาน ก.ล.ต. | สมาคมบริษัทจัดการลงทุน | สมาคมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ 1207 หรือ 0 2695 9999 โทรสาร 0 2695 9660
ข้อควรทราบ เว็บไซต์นี้จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ในการให้ข่าวสารและข้อมูลแก่ผู้สนใจทั่วไป แต่ไม่ถือว่าเป็นการให้คำแนะนำโดยสำนักงาน ก.ล.ต. การนำข้อมูลที่ปรากฏบนเว็บไซต์ไปใช้ประโยชน์ ถือว่าอยู่ในความรับผิดชอบของผู้ใช้ข้อมูล ทั้งนี้ ข้อมูลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ซึ่งคณะผู้จัดทำตั้งใจที่จะปรับปรุงให้เป็นข้อมูลที่ถูกต้องและทันสมัยอยู่ตลอดเวลา
หากท่านเห็นว่าข้อมูลส่วนใดไม่ถูกต้อง โปรดแจ้งคณะผู้จัดทำหรือสอบถามเพิ่มเติมหรือได้ที่ thaipvd@sec.or.th