หน้าแรก | บทบาท ก.ล.ต. | Links | Sitemap | ติดต่อเรา  Thai PVD Series คลิปวิดีโอเรื่อง
สุขหลังเกษียณ...คุณทำได้
Download : wmv | mp4

สรรหามาเล่า
ตอน กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน...ทางเลือกใหม่ในการลงทุนของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

            ในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมา ท่านอาจได้ยินข่าวเกี่ยวกับกองทุนโครงสร้างพื้นฐาน หรือ Infrastructure fund หลายท่านอาจสงสัยว่าคือกองทุนอะไร น่าลงทุนหรือไม่ เพื่อไม่ให้เพื่อนสมาชิกตกข่าว จึงขอเชิญมาทำความรู้จักกับกองทุนนี้กันดีกว่าว่ามีความน่าสนใจอย่างไร กองทุนสำรองเลี้ยงชีพจะลงทุนได้หรือไม่

            ทำไมจึงมีกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน
            ที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็นการสร้างทางรถไฟฟ้า ทางด่วน ถนนหนทางต่าง ๆ สนามบิน ระบบบริหารจัดการน้ำ ระบบป้องกันภัยน้ำท่วม ฯลฯ ส่วนใหญ่มาจากเงินงบประมาณของรัฐก็คือภาษีของเราทั้งสิ้น แต่งบประมาณแผ่นดินแต่ละปีก็ถูกนำไปใช้ทั้งรายจ่ายประจำ ชำระหนี้เงินกู้หรือโครงการต่าง ๆ ทำให้รัฐไม่มีเงินที่จะนำไปลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานเหล่านี้ได้อย่างรวดเร็ว ดังนั้น กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน (infrastructure fund) จึงเป็นเครื่องมือหนึ่งที่จะพัฒนาประเทศของเราได้โดยใช้เป็นช่องทางระดมทุนจากผู้ลงทุนทั้งบุคคลทั่วไปและสถาบัน เงินที่ได้ก็จะนำไปสร้างหรือพัฒนากิจการโครงสร้างพื้นฐานเพื่อประโยชน์สาธารณะของประเทศ 

            ผู้ลงทุนได้อะไรจากการลงทุน
            กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานเป็นผลิตภัณฑ์ที่ออกใหม่นอกจากกองทุนตราสารหนี้ กองทุนตราสารทุน หรือกองทุนอสังหาริมทรัพย์ที่เรารู้จักกัน เป็นการเพิ่มทางเลือกให้ผู้ลงทุนสามารถกระจายเงินลงทุนไปยังทรัพย์สินที่หลากหลายได้มากขึ้น ก็เหมือนกับการทำเกษตรผสมผสานนั่นแหละค่ะ ถ้าเราปลูกข้าว มะม่วง เลี้ยงปลา เลี้ยงหมู หากเกิดปัญหาหมูเป็นโรคขายไม่ได้ ก็ยังขายปลาขายข้าวหรือมะม่วงได้ ผลตอบแทนที่ได้รับจากการลงทุนในกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานอาจเป็นรูปของเงินปันผลของรายได้จากการดำเนินงานของโครงการที่เราลงทุน เช่น เงินค่าโดยสารรถไฟฟ้า เงินจากการเก็บค่าทางด่วน ส่วนจะได้เท่าใด ระยะเวลาเท่าใด ก็ขึ้นอยู่กับโครงการที่กำหนดค่ะ ซึ่งแต่ละโครงการน่าจะมีระยะเวลาไม่น้อยกว่า 10 ปี แต่อย่าเพิ่งกังวลนะคะว่าถ้าต้องการใช้เงินจะทำอย่างไร เพราะกองทุนรวมประเภทนี้จะมีการนำหน่วยลงทุนเข้าจดทะเบียนเพื่อให้ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ ดังนั้น หากไม่ต้องการรอจนครบกำหนดอายุโครงการก็ขายในตลาดหลักทรัพย์ได้ และอาจมีโอกาสได้กำไรจากการขายอีกต่อหนึ่งด้วยค่ะ

            กองทุนสำรองเลี้ยงชีพลงทุนได้หรือไม่
            กองทุนสำรองเลี้ยงชีพลงทุนในกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานทั้งในประเทศและต่างประเทศได้ โดยถ้าเป็นกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ก็สามารถลงทุนได้ไม่เกิน 15 % ของทรัพย์สินสุทธิของกองทุน (“NAV”) แต่ถ้าเป็นกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ สามารถลงทุนได้ไม่เกิน 5 % ของ NAV และกรณีหลังนี้เมื่อลงทุนรวมกับหุ้นที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ และตราสารหนี้ที่ได้รับการจัดอันดับต่ำกว่า investment grade ก็ต้องนับอัตราส่วนรวมกันเรียกว่า “total junk limit” ไม่เกิน 15 % ของ NAV ค่ะ

            เนื่องจากกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานเป็นทรัพย์สินที่จัดตั้งขึ้นใหม่อยู่ใน “กลุ่มทรัพย์สินทางเลือก (alternative investments)” บริษัทจัดการกองทุนและคณะกรรมการกองทุนต้องดูนโยบายการลงทุนหรือแผนการลงทุนด้วยว่ามีกำหนดให้เป็นทรัพย์สินที่ลงทุนได้หรือไม่ ถ้ายังไม่ได้กำหนดไว้ก็ต้องกำหนดเพิ่ม มิฉะนั้นจะลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายหรือทรัพย์สินที่กองทุนกำหนดไว้ นอกจากนั้น คณะกรรมการกองทุนต้องศึกษาข้อมูลกองทุนว่ามีลักษณะอย่างไร จ่ายผลตอบแทนและเงินต้นคืนอย่างไร ที่สำคัญต้องสื่อสารทำความเข้าใจแก่สมาชิกด้วยนะคะ สำหรับเกณฑ์การลงทุนในกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน สามารถอ่านรายละเอียดได้ในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทน. 1/2554 และประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สน.13/2556 ใน www.thaipvd.com
วันที่อัพเดทล่าสุด 20/05/2556
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง : สำนักงาน ก.ล.ต. | สมาคมบริษัทจัดการลงทุน | สมาคมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ 1207 หรือ 0 2695 9999 โทรสาร 0 2695 9660
ข้อควรทราบ เว็บไซต์นี้จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ในการให้ข่าวสารและข้อมูลแก่ผู้สนใจทั่วไป แต่ไม่ถือว่าเป็นการให้คำแนะนำโดยสำนักงาน ก.ล.ต. การนำข้อมูลที่ปรากฏบนเว็บไซต์ไปใช้ประโยชน์ ถือว่าอยู่ในความรับผิดชอบของผู้ใช้ข้อมูล ทั้งนี้ ข้อมูลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ซึ่งคณะผู้จัดทำตั้งใจที่จะปรับปรุงให้เป็นข้อมูลที่ถูกต้องและทันสมัยอยู่ตลอดเวลา
หากท่านเห็นว่าข้อมูลส่วนใดไม่ถูกต้อง โปรดแจ้งคณะผู้จัดทำหรือสอบถามเพิ่มเติมหรือได้ที่ thaipvd@sec.or.th