หน้าแรก | บทบาท ก.ล.ต. | Links | Sitemap | ติดต่อเรา  Thai PVD Series คลิปวิดีโอเรื่อง
สุขหลังเกษียณ...คุณทำได้
Download : wmv | mp4

การประเมินความเสี่ยงเพื่อความเหมาะสมในการเลือกนโยบายการลงทุน


            หลายคนที่มีสิทธิ์เลือกนโยบายการลงทุนด้วยตนเองคงสงสัยและไม่เข้าใจว่าทำไมต้องตอบคำถามในแบบประเมินความเสี่ยง ทั้ง ๆ ที่ผ่านมาก็เลือกนโยบายการลงทุนได้เองหรือบางคนก็ลงทุนในนโยบายเดิม 

            แต่เราจะรู้ได้อย่างไรว่านโยบายการลงทุนที่เราเลือกเหมาะกับระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้

            คนที่เลือกนโยบายการลงทุนที่มีความเสี่ยงสูง เมื่อทำแบบประเมินความเสี่ยงอาจพบว่าตนเองสามารถรับความเสี่ยงได้น้อย พอถึงเวลาที่ผลตอบแทนขาดทุน อาจไม่สามารถยอมรับได้

            ขณะที่คนที่คิดว่ารับความเสี่ยงได้น้อย ทั้งที่ความจริงอาจสามารถรับความเสี่ยงได้มาก หากไม่ได้ทำแบบประเมินความเสี่ยงก่อน อาจเลือกนโยบายความเสี่ยงต่ำ ทำให้เสียโอกาสในการลงทุนในนโยบายความเสี่ยงสูง

             การตอบคำถามเพียง 10 คำถามในแบบประเมินความเสี่ยง จะช่วยให้ทราบระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ และตัวอย่างทางเลือกในการลงทุนที่เหมาะสม ทำให้ไม่เสียโอกาสในการลงทุน นอกจากนี้ ยังได้รับคำแนะนำจากบริษัทจัดการ ซึ่งสมาชิกสามารถสอบถามเพิ่มเติมจากกรรมการกองทุนและบริษัทจัดการได้หากไม่เข้าใจ 

            • แบบประเมินความเสี่ยง
            • ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ สน. 21/2556 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดการกองทุน
            • หนังสือซักซ้อมความเข้าใจประกาศ
            • FAQ
            • บทความที่เกี่ยวข้อง

            
               
วันที่อัพเดทล่าสุด 23/12/2556
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง : สำนักงาน ก.ล.ต. | สมาคมบริษัทจัดการลงทุน | สมาคมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ 1207 หรือ 0 2695 9999 โทรสาร 0 2695 9660
ข้อควรทราบ เว็บไซต์นี้จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ในการให้ข่าวสารและข้อมูลแก่ผู้สนใจทั่วไป แต่ไม่ถือว่าเป็นการให้คำแนะนำโดยสำนักงาน ก.ล.ต. การนำข้อมูลที่ปรากฏบนเว็บไซต์ไปใช้ประโยชน์ ถือว่าอยู่ในความรับผิดชอบของผู้ใช้ข้อมูล ทั้งนี้ ข้อมูลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ซึ่งคณะผู้จัดทำตั้งใจที่จะปรับปรุงให้เป็นข้อมูลที่ถูกต้องและทันสมัยอยู่ตลอดเวลา
หากท่านเห็นว่าข้อมูลส่วนใดไม่ถูกต้อง โปรดแจ้งคณะผู้จัดทำหรือสอบถามเพิ่มเติมหรือได้ที่ thaipvd@sec.or.th