หน้าแรก | บทบาท ก.ล.ต. | Links | Sitemap | ติดต่อเรา  Thai PVD Series คลิปวิดีโอเรื่อง
สุขหลังเกษียณ...คุณทำได้
Download : wmv | mp4

สรรหามาเล่า
ตอน Derivatives...ของขวัญปีใหม่เพื่อการลงทุน

            ปีใหม่กำลังใกล้เข้ามา เหลืออีกเพียงเดือนเดียวเตรียมหาของขวัญกันหรือยังครับ สำหรับ ก.ล.ต. ได้เตรียมของขวัญให้สมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพทุกท่านแล้ว โดยเมื่อศักราชใหม่ 2557 มาถึง กองทุนสำรองเลี้ยงชีพจะสามารถลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (efficient portfolio management : EPM) นอกเหนือจากเพื่อลดความเสี่ยง (hedging) ได้ ซึ่งเป็นการเพิ่มช่องทางและเพิ่มความยืดหยุ่นในการลงทุนให้แก่กองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งขึ้น 

            สัญญาซื้อขายล่วงหน้าหรือที่เรียกกันทั่วไปว่า derivatives เป็นสินค้าทางการเงินชนิดหนึ่งซึ่งไม่มีมูลค่าในตัวของมันเอง แต่มูลค่าไปขึ้นกับสินค้าอื่นที่ไปอ้างอิง เช่น ราคาหุ้น ราคาทองคำ ราคาน้ำมันดิบ ดัชนีหลักทรัพย์ หรืออัตราดอกเบี้ยก็ได้เช่นกัน

            Derivatives ไม่ได้เป็นสินค้าทางการเงินชนิดใหม่แต่อย่างใด แต่ได้ถือกำเนิดเกิดขึ้นบนโลกใบนี้มานานนับร้อยปีแล้ว ซึ่งวัตถุประสงค์หลักก็คือ เพื่อบริหารความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุน เนื่องจากการลงทุนในตลาดการเงินทั่วไป ไม่ว่าจะเป็นตลาดหลักทรัพย์ หรือว่าตลาดสินค้าโภคภัณฑ์ ต่างก็มีความเสี่ยงเข้ามาเกี่ยวข้องทั้งสิ้น ความเสี่ยงเหล่านี้เกิดขึ้นจากปัจจัยต่าง ๆ มากระทบ เช่น ภาวะเศรษฐกิจ การเมือง ภัยพิบัติจากธรรมชาติ เป็นต้น ซึ่งความเสี่ยงเหล่านี้เองเป็นสาเหตุให้ราคาของหุ้นหรือสินค้าในตลาดเกิดความผันผวน derivatives จึงได้ถูกนำมาใช้เพื่อจัดการกับความเสี่ยงในการลงทุนเหล่านี้ และในขณะเดียวกัน ผู้ลงทุนอาจใช้ derivatives เพื่อเพิ่มโอกาสในการสร้างผลตอบแทนจากการลงทุนได้เช่นกัน

            การลงทุนใน derivatives ผู้ลงทุนต้องวางเงินหลักประกันไว้เพียงส่วนหนึ่งของมูลค่าการลงทุน ตัวอย่างเช่น ทองคำหนัก 1 บาทมีราคาอยู่ที่ประมาณ 19,000 บาท หากเราซื้อทองคำหนัก 50 บาท ก็ต้องจ่ายเงินถึง 950,000 บาท แต่หากเราซื้อโกลด์ฟิวเจอร์สหรือสัญญาซื้อขายทองคำล่วงหน้าในตลาดอนุพันธ์เป็นจำนวน 1 สัญญา (ซึ่งมีขนาดเท่ากับทองคำหนัก 50 บาท) แทน ก็ไม่ต้องจ่ายเงินทั้งจำนวน เพียงแต่วางเงินส่วนหนึ่งเรียกว่า หลักประกันขั้นต้น คล้ายกับการวางเงินมัดจำมูลค่าประมาณ 1 ใน 10 หรือราว 80,000 บาท เมื่อพิจารณาอัตราผลตอบแทนเทียบกับเงินลงทุน จะเห็นได้ว่าผู้ลงทุนมีโอกาสที่จะทำกำไรได้สูงจากการลงทุนใน derivatives แต่ในขณะเดียวกันก็ต้องอย่าลืมว่ามีโอกาสขาดทุนเป็นมูลค่าที่สูงเช่นกัน

            ปัจจุบันกองทุนการออมระยะยาวหรือ pension fund ในต่างประเทศใช้ derivatives เพื่อ EPM กันมากขึ้น แต่ดังที่กล่าวข้างต้นครับว่าการลงทุนใน derivatives มีความเสี่ยงสูง องค์กรที่กำกับดูแลกองทุนการออมระยะยาวจึงได้ควบคุมความเสี่ยงการลงทุนใน derivatives โดยในบางประเทศมีการควบคุมเชิงปริมาณ โดยกำหนดเป็นตัวเลข ขณะที่บางประเทศมีการควบคุมเชิงคุณภาพ เช่น การให้ทรัสตีดูแลเรื่องการใช้ derivatives ให้เหมาะสมหรือกำหนดเกณฑ์การใช้ derivatives เป็นต้น 

            สำหรับของไทย ก.ล.ต. ได้หารือร่วมกับสมาคมบริษัทจัดการลงทุนและสมาคมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ รวมทั้งเปิดรับฟังความคิดเห็นจากบุคคลต่าง ๆ ซึ่งทุกฝ่ายเห็นด้วยกับการเปิดโอกาสให้กองทุนสำรองเลี้ยงชีพลงทุนใน derivatives เพื่อ EPM นอกเหนือจากการลดความเสี่ยงได้ และเพื่อไม่ให้กองทุนสำรองเลี้ยงชีพได้รับความเสี่ยงจากการลงทุนมากเกินไป จึงได้มีการจำกัดอัตราส่วนการลงทุนใน derivatives ไว้ไม่เกินร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV) ของกองทุนหรือของ sub fund ตามแนวทางเดียวกับกองทุนการออมระยะยาวของฮ่องกง นอกจากนั้น ก็ยังมีการควบคุมความเสี่ยงประเด็นอื่น ๆ เช่นเดียวกับกองทุนรวม เช่น การลงทุนใน derivatives ต้องไม่ทำให้นโยบายการลงทุนของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเกิดการเบี่ยงเบนไปจากเดิม หรือการห้ามไม่ให้กองทุนเข้าเป็นผู้ให้สัญญาออปชัน (option writer) เว้นแต่ว่าเป็นออปชันที่กองทุนมีตัวสินค้าที่จะส่งมอบอยู่แล้ว เป็นต้น 

            กองทุนสำรองเลี้ยงชีพที่ประสงค์จะลงทุนใน derivatives ต้องระบุไว้อย่างชัดเจนในนโยบายการลงทุนของกองทุน และบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนต้องดำเนินการแจ้งให้สมาชิกทราบเกี่ยวกับนโยบายการลงทุนดังกล่าว รวมทั้งให้ความรู้และแจ้งถึงความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุนด้วย

            สำหรับกองทุนใดที่ลงทุนใน derivatives เพื่อ hedging อยู่แล้ว ไม่ต้องกังวลนะครับว่าจะต้องไปนับอัตราส่วนรวมกับการลงทุนใน derivatives เพื่อ EPM หรือไม่ เพราะกองทุนยังคงลงทุนใน derivatives เพื่อ hedging ได้ ไม่เกินมูลค่าความเสี่ยงทั้งหมดที่กองทุนมีอยู่ได้เหมือนเดิม 

            เชื่อว่าข้อกำหนดดังกล่าวคงจะช่วยให้กรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพคลายความกังวลว่าสมาชิกกองทุนจะได้รับความเสี่ยงมากเกินไปจากการอนุญาตให้กองทุนสำรองเลี้ยงชีพลงทุนใน derivatives เพื่อ EPM ได้นะครับ

            กองทุนสำรองเลี้ยงชีพเป็นกองทุนการออมเพื่อให้สมาชิกมีเงินไว้ดำรงชีพเมื่อเกษียณอายุตลอดชีวิตหากสมาชิกลงทุนโดยมีความเสี่ยงสูงเกินไป ก็จะมีความเสี่ยงกับการลงทุนที่ขาดทุนเป็นจำนวนมากได้ แต่หากลงทุนแต่สินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงต่ำ ก็มีความเสี่ยงเช่นกันที่จะมีเงินไม่เพียงพอไว้ดำรงชีพ สมาชิกจึงควรกระจายความเสี่ยงในการลงทุนเพื่อสร้างผลตอบแทนที่ดีโดยไม่เสี่ยงมากจนเกินไป หวังว่าของขวัญปีใหม่นี้คงถูกใจสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพทุกท่านนะครับวันที่อัพเดทล่าสุด 02/12/2556
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง : สำนักงาน ก.ล.ต. | สมาคมบริษัทจัดการลงทุน | สมาคมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ 1207 หรือ 0 2695 9999 โทรสาร 0 2695 9660
ข้อควรทราบ เว็บไซต์นี้จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ในการให้ข่าวสารและข้อมูลแก่ผู้สนใจทั่วไป แต่ไม่ถือว่าเป็นการให้คำแนะนำโดยสำนักงาน ก.ล.ต. การนำข้อมูลที่ปรากฏบนเว็บไซต์ไปใช้ประโยชน์ ถือว่าอยู่ในความรับผิดชอบของผู้ใช้ข้อมูล ทั้งนี้ ข้อมูลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ซึ่งคณะผู้จัดทำตั้งใจที่จะปรับปรุงให้เป็นข้อมูลที่ถูกต้องและทันสมัยอยู่ตลอดเวลา
หากท่านเห็นว่าข้อมูลส่วนใดไม่ถูกต้อง โปรดแจ้งคณะผู้จัดทำหรือสอบถามเพิ่มเติมหรือได้ที่ thaipvd@sec.or.th