หน้าแรก | บทบาท ก.ล.ต. | Links | Sitemap | ติดต่อเรา  Thai PVD Series คลิปวิดีโอเรื่อง
สุขหลังเกษียณ...คุณทำได้
Download : wmv | mp4

สรรหามาเล่า
ตอน ขยายและยืดหยุ่นกับการลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

             สวัสดีค่ะ เมื่อช่วงปลายปีที่ผ่านมาหลายท่านคงได้เห็นหรือทราบข่าวการปรับเกณฑ์การลงทุนของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ซึ่งมีผลใช้บังคับแล้วตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2557 จึงขอมาสรุปเพื่อให้เข้าใจง่าย ๆ ว่ามีเรื่องอะไร และใจความสำคัญคืออะไรดังนี้

             1. การขยายขอบเขตการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) โดยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสามารถสามารถลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management หรือ EPM) โดยมีวัตถุประสงค์นอกเหนือจากเพื่อลดความเสี่ยงได้ไม่เกินร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนหรือนโยบายการลงทุน (กรณีเป็นกองทุนหลายนโยบาย) ซึ่งเดิมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าได้เฉพาะเพื่อลดความเสี่ยง (hedging) เท่านั้น ซึ่งการขยายขอบเขตการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้านี้จะทำให้กองทุนสำรองเลี้ยงชีพมีความคล่องตัวในการลงทุนเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะการลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศซึ่งส่วนใหญ่มีการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (รายละเอียดอ่านได้ในสรรหามาเล่า ตอน Derivatives…ของขวัญปีใหม่เพื่อการลงทุน)

             อย่างไรก็ดี การลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้ามีความเสี่ยงค่อนข้างสูง คณะกรรมการกองทุนจึงควรทำความเข้าใจลักษณะและความเสี่ยงในการลงทุนเป็นอย่างดีและต้องให้ความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรว่าจะให้ลงทุนเพื่อวัตถุประสงค์ใด อัตราส่วนเท่าใด แก่บริษัทจัดการก่อนที่จะนำเงินไปลงทุน ซึ่งอาจกำหนดอยู่ในสัญญาจัดการ และที่สำคัญต้องแจ้งให้สมาชิกทราบเกี่ยวกับการลงทุนดังกล่าวด้วยเพื่อให้เกิดความชัดเจนป้องกันข้อโต้แย้งที่อาจเกิดภายหลังค่ะ

             2. การเปิดให้บริษัทจัดการเลือกคุมอัตราส่วนการลงทุนรายสมาชิกได้ ซึ่งต้องเป็นกรณีที่สมาชิกเลือกจัดสัดส่วนการลงทุนเอง (Do it yourself : DIY) ในทรัพย์สินทางเลือกประเภทกองทุนรวมทองคำ กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ หรือลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่มีวัตถุประสงค์นอกจากเพื่อลดความเสี่ยงทั้งนี้ก็เพื่อให้บริษัทจัดการมีความยืดหยุ่นที่จะจัดให้มีนโยบายลักษณะ pure asset ให้สมาชิกเลือกจัดสัดส่วนการลงทุนเองได้ หรือถ้าพูดง่าย ๆ ก็เหมือนสมาชิกเดินในห้างสรรพสินค้าและเลือกช็อปสินค้าแผนกต่าง ๆ ด้วยตัวเอง เช่น สมาชิกเลือกลงทุนในนโยบายกองทุนรวมทองคำ 15 เปอร์เซ็นต์ นโยบายหุ้น 60 เปอร์เซ็นต์ นโยบายตราสารหนี้ 25 เปอร์เซนต์ เป็นต้น นอกจากนั้น บริษัทจัดการยังสามารถจ้างผู้เชี่ยวชาญมาลงทุนในทรัพย์สินแต่ละประเภทได้ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อสมาชิกโดยตรง 

             อย่างไรก็ดี การเลือกลงทุนของสมาชิกในลักษณะดังกล่าวก็ต้องอยู่ภายใต้อัตราส่วนที่กำหนดให้ลงทุนในทรัพย์สินแต่ละประเภทด้วยนะคะ ได้แก่ กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ กองทุนรวมทองคำ ซึ่งอยู่ในประเภททรัพย์สินทางเลือก ให้ลงทุนได้ไม่เกิน 15 เปอร์เซ็นต์ของมูลค่าทรัพย์สินของสมาชิก และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่มีวัตถุประสงค์นอกจากเพื่อลดความเสี่ยง ให้ลงทุนได้ไม่เกิน 10 เปอร์เซ็นต์ของมูลค่าทรัพย์สินของสมาชิก

             การปรับปรุงเกณฑ์การลงทุนนี้จะเป็นประโยชน์ต่อกองทุนที่จะมีโอกาสขยายช่องทางการลงทุนได้มากขึ้นและเป็นสากล อย่างไรก็ดี คณะกรรมการกองทุนควรให้ความสำคัญกับการบริหารความเสี่ยงของกองทุนและสมาชิกด้วย ซึ่งหากจะให้ลงทุนในธุรกรรมหรือทรัพย์สินใหม่ ๆ ควรต้องให้บริษัทจัดการได้ประเมินความเสี่ยงและความต้องของสมาชิกโดยรวม และทำความเข้าใจพร้อมทั้งสื่อสารกับคณะกรรมการกองทุนและสมาชิกเพื่อจัดทำข้อตกลงหรือแก้ไขข้อบังคับกองทุนให้ชัดเจน 

             ท่านสามารถดูข้อมูลต่าง ๆ เกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพได้ที่ www.thaipvd.com แล้วพบกันใหม่ สวัสดีค่ะวันที่อัพเดทล่าสุด 25/02/2557
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง : สำนักงาน ก.ล.ต. | สมาคมบริษัทจัดการลงทุน | สมาคมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ 1207 หรือ 0 2695 9999 โทรสาร 0 2695 9660
ข้อควรทราบ เว็บไซต์นี้จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ในการให้ข่าวสารและข้อมูลแก่ผู้สนใจทั่วไป แต่ไม่ถือว่าเป็นการให้คำแนะนำโดยสำนักงาน ก.ล.ต. การนำข้อมูลที่ปรากฏบนเว็บไซต์ไปใช้ประโยชน์ ถือว่าอยู่ในความรับผิดชอบของผู้ใช้ข้อมูล ทั้งนี้ ข้อมูลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ซึ่งคณะผู้จัดทำตั้งใจที่จะปรับปรุงให้เป็นข้อมูลที่ถูกต้องและทันสมัยอยู่ตลอดเวลา
หากท่านเห็นว่าข้อมูลส่วนใดไม่ถูกต้อง โปรดแจ้งคณะผู้จัดทำหรือสอบถามเพิ่มเติมหรือได้ที่ thaipvd@sec.or.th