หน้าแรก | บทบาท ก.ล.ต. | Links | Sitemap | ติดต่อเรา  Thai PVD Series คลิปวิดีโอเรื่อง
สุขหลังเกษียณ...คุณทำได้
Download : wmv | mp4

หลักสูตร "กรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ"
(Accredited Provident Fund Committee Members Program)

 ความเป็นมาของหลักสูตร

            โครงการจัดทำหลักสูตรมาตรฐานสำหรับคณะกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เกิดจากการริเริ่มของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สำนักงาน ก.ล.ต.) ที่ตระหนักว่า คณะกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเป็นกลุ่มบุคคลที่มีความสำคัญยิ่งต่อกองทุน ต้องมีหน้าที่ความรับผิดชอบในการดูแลเงินของสมาชิกให้เกิดผลประโยชน์ที่ดีที่สุด ภายใต้ความเสี่ยงที่ยอมรับได้และให้มีความมั่นคง เพื่อเป็นหลักประกันให้แก่สมาชิกกองทุนที่จะมีเงินใช้เมื่อพ้นจากการทำงาน ดังนั้น ความรู้ ความเข้าใจ และความตั้งใจของคณะกรรมการกองทุนที่มีต่อการบริหาร กองทุนเพื่อประโยชน์แก่สมาชิกจึงเป็นสิ่งสำคัญ

            สำนักงาน ก.ล.ต. ได้ร่วมกับ สมาคมบริษัทจัดการลงทุน สมาคมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และสถาบันพัฒนาความรู้ตลาดทุน จัดทำหลักสูตรนี้โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้มีหลักสูตรให้ความรู้ที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน และให้ มีการจัดอบรมให้แก่คณะกรรมการกองทุนอย่างสม่ำเสมอ และรองรับคณะกรรมการกองทุนจำนวนมากได้ ซึ่งหลักสูตรนี้ได้รับการอนุมัติจากสำนักงาน ก.ล.ต. แล้ว

            ต่อมาในปี 2551 สำนักงาน ก.ล.ต. ได้หารือร่วมกับหน่วยงานข้างต้นปรับปรุงหลักสูตร FC Fundamental course ให้มีเนื้อหากระชับตรงกับความต้องการของกรรมการกองทุนให้มากยิ่งขึ้น และสอดคล้องกับการแก้ไข พ.ร.บ. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพฯ ปี 2550 นอกจากนี้ ยังได้เพิ่มหลักสูตร FC Advance course สำหรับผู้ที่ต้องการความรู้ลึกในเรื่องการจัดการลงทุนของกองทุน การกำหนดนโยบายการลงทุนที่เหมาะสม และวิธีเปรียบเทียบผลตอบแทนกองทุน เป็นต้น จึงเป็นผลให้มี 2 หลักสูตร คือ (1) หลักสูตร FC Fundamental Course และ (2) หลักสูตร FC Advance Course

            ในปี 2556 สำนักงาน ก.ล.ต. ได้ร่วมหารือกับสมาคมที่เกี่ยวข้องข้างต้นอีกครั้ง เพื่อปรับปรุงหลักสูตรให้เหมาะสมทันเหตุการณ์ และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการทำหน้าที่กรรมการกองทุนที่ดีได้ โดยเน้นให้ผู้เข้าอบรมเห็นความสำคัญของการออมเงินมากขึ้น รู้จักวิธีการบริหารเงิน การเลือกนโยบายการลงทุน การเลือกบริษัทจัดการกองทุน และหน้าที่กรรมการกองทุนที่ดี อันจะเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการกองทุนและสร้างผลประโยชน์ให้สมาชิกกองทุนได้มากขึ้น โดยเปลี่ยนชื่อหลักสูตรเป็นหลักสูตร “กรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ” (Accredited Provident Fund Committee Members Program) ระยะเวลาอบรม 2 วัน

 โครงสร้างหลักสูตร

                                            

 สอบถามรายละเอียดผู้จัดอบรม

                        สมาคมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ   โทรศัพท์       : 0-2294- 7430-2

                        สมาคมบริษัทจัดการลงทุน       โทรศัพท์        : 0-2264-0900-3
                   

  กำหนดการจัดอบรม

วันที่อัพเดทล่าสุด 22/07/2558
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง : สำนักงาน ก.ล.ต. | สมาคมบริษัทจัดการลงทุน | สมาคมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ 1207 หรือ 0 2695 9999 โทรสาร 0 2695 9660
ข้อควรทราบ เว็บไซต์นี้จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ในการให้ข่าวสารและข้อมูลแก่ผู้สนใจทั่วไป แต่ไม่ถือว่าเป็นการให้คำแนะนำโดยสำนักงาน ก.ล.ต. การนำข้อมูลที่ปรากฏบนเว็บไซต์ไปใช้ประโยชน์ ถือว่าอยู่ในความรับผิดชอบของผู้ใช้ข้อมูล ทั้งนี้ ข้อมูลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ซึ่งคณะผู้จัดทำตั้งใจที่จะปรับปรุงให้เป็นข้อมูลที่ถูกต้องและทันสมัยอยู่ตลอดเวลา
หากท่านเห็นว่าข้อมูลส่วนใดไม่ถูกต้อง โปรดแจ้งคณะผู้จัดทำหรือสอบถามเพิ่มเติมหรือได้ที่ thaipvd@sec.or.th