หน้าแรก | บทบาท ก.ล.ต. | Links | Sitemap | ติดต่อเรา  Thai PVD Series คลิปวิดีโอเรื่อง
สุขหลังเกษียณ...คุณทำได้
Download : wmv | mp4

13. ประกาศสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

ประกาศ / หนังสือเวียน

เรื่อง

วันที่

สจก.กช. 1/2556

แบบประเมินความเสี่ยงเพื่อความเหมาะสมในการเลือกนโยบายการลงทุน/แผนการลงทุนของสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (Member Risk Profile)

16 ธ.ค. 56

 

สจก.กช. 1/2555

การกำหนดมูลค่าต่อหน่วยเริ่มต้นของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

10 ต.ค. 55

สจก.กช. 1/2553
(ยกเลิก)

การกำหนดมูลค่าต่อหน่วยของการโอนย้าย Sub Fund ใน Master Fund

16 ธ.ค. 53

สจก.กช. 017/2552

ขั้นตอนในการจัดทำ Customer's Profiles และ Suitability ของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

4 ก.ย. 52

สจก.กช. 2/2552

มาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

28 ธ.ค. 52

สจก.กช. 1/2552
(ยกเลิก)

มาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ  

28 ก.ค. 52

สจก.กช. 20/2551

การเปิดเผยข้อมูลกองทุน Pooled Fund Fact Sheet

14 ส.ค. 51

สจก.กช. 1/2549
(ยกเลิก)

มาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 

29 ธ.ค. 49

สจก.กช. 1/2547

หลักเกณฑ์และวิธีการในการจัดทำรายงานเกี่ยวกับการจัดการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้กับลูกค้า 1 มี.ค. 47

สจก.กช. 3/2546
(ยกเลิก)

มาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 19 ธ.ค. 46

สจก.กช. 2/2546
 

การจัดเก็บข้อมูลของลูกค้ากองทุนส่วนบุคคลที่เป็นกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (Customer's Profiles) 30 ธ.ค. 46

สจก.กช. 1/2546
 

หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคาทรัพย์สินที่มีผู้อุทิศให้กองทุนสำรองเลี้ยงชีพเพื่อใช้ในการคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 28 ม.ค. 46

วันที่อัพเดทล่าสุด 21/06/2559
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง : สำนักงาน ก.ล.ต. | สมาคมบริษัทจัดการลงทุน | สมาคมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ 1207 หรือ 0 2695 9999 โทรสาร 0 2695 9660
ข้อควรทราบ เว็บไซต์นี้จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ในการให้ข่าวสารและข้อมูลแก่ผู้สนใจทั่วไป แต่ไม่ถือว่าเป็นการให้คำแนะนำโดยสำนักงาน ก.ล.ต. การนำข้อมูลที่ปรากฏบนเว็บไซต์ไปใช้ประโยชน์ ถือว่าอยู่ในความรับผิดชอบของผู้ใช้ข้อมูล ทั้งนี้ ข้อมูลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ซึ่งคณะผู้จัดทำตั้งใจที่จะปรับปรุงให้เป็นข้อมูลที่ถูกต้องและทันสมัยอยู่ตลอดเวลา
หากท่านเห็นว่าข้อมูลส่วนใดไม่ถูกต้อง โปรดแจ้งคณะผู้จัดทำหรือสอบถามเพิ่มเติมหรือได้ที่ thaipvd@sec.or.th