หน้าแรก | บทบาท ก.ล.ต. | Links | Sitemap | ติดต่อเรา  Thai PVD Series คลิปวิดีโอเรื่อง
สุขหลังเกษียณ...คุณทำได้
Download : wmv | mp4

งานสัมมนา
Target Date ทางเลือกใหม่ในการลงทุนของสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

          

ดร.วรพล โสคติยานุรักษ์ (ที่ 3 จากซ้าย) เลขาธิการ ก.ล.ต. ถ่ายรูปร่วมกับ รศ.ดร.พรอนงค์ บุษราตระกูล (ที่ 2 จากซ้าย) นางสุชาดา ภวนานันท์ (ที่ 4 จากซ้าย) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการกำกับตลาดทุน  และ ดร.แมน ชุติชูเดช (ที่ 1 จากขวา) 
ในงานสัมมนา "Target Date ทางเลือกใหม่ในการลงทุนสำหรับสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ" รุ่นที่ 1

โดยมีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ได้แก่
รศ. ดร.พรอนงค์ บุษราตระกูล จากคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ดร.แมน ชุติชูเดช จากกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.)
คุณเจษฎา สุขทิศ จาก บลจ.ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล จำกัด
ได้มาเล่าประสบการณ์และแนวคิดการลงทุนแบบ Target Date การจัดสรรเงินลงทุนตามอายุ หรือการจัดสรรเงินลงทุนระยะยาวเพื่อให้มีเงินเพียงพอหลังเกษียณ

เมื่อวันพุธที่ 28 พฤษภาคม 2557 ณ อาคารสำนักงาน ก.ล.ต.

เอกสารประกอบของ รศ.ดร.พรอนงค์ บุษราตระกูล
เอกสารประกอบของ ดร.แมน ชุติชูเดช
เอกสารประกอบของคุณเจษฎา สุขทิศ

          

          


วันที่อัพเดทล่าสุด 25/06/2557
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง : สำนักงาน ก.ล.ต. | สมาคมบริษัทจัดการลงทุน | สมาคมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ 1207 หรือ 0 2695 9999 โทรสาร 0 2695 9660
ข้อควรทราบ เว็บไซต์นี้จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ในการให้ข่าวสารและข้อมูลแก่ผู้สนใจทั่วไป แต่ไม่ถือว่าเป็นการให้คำแนะนำโดยสำนักงาน ก.ล.ต. การนำข้อมูลที่ปรากฏบนเว็บไซต์ไปใช้ประโยชน์ ถือว่าอยู่ในความรับผิดชอบของผู้ใช้ข้อมูล ทั้งนี้ ข้อมูลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ซึ่งคณะผู้จัดทำตั้งใจที่จะปรับปรุงให้เป็นข้อมูลที่ถูกต้องและทันสมัยอยู่ตลอดเวลา
หากท่านเห็นว่าข้อมูลส่วนใดไม่ถูกต้อง โปรดแจ้งคณะผู้จัดทำหรือสอบถามเพิ่มเติมหรือได้ที่ thaipvd@sec.or.th