บทบาท ก.ล.ต. | Links | Sitemap | ติดต่อเรา |     | EnglishThai PVD Series คลิปวิดีโอเรื่อง
สุขหลังเกษียณ...คุณทำได้
Download : wmv | mp4

 

รายงานการเติบโตของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ไตรมาส 2 ปี 2559

สำนักงานออกประกาศแก้ไขประกาศที่เกี่ยวกับการลงทุนของกองทุน รวม 15 ฉบับ มีผลใช้บังคับวันที่ 16 ม.ค. 2559 

Q&A การจดทะเบียนแก้ไขข้อบังคับกองทุนตาม พ.ร.บ. ฉบับที่ 4 

สำนักงานออกประกาศรองรับการโอนเงินจาก PVD ไป RMF มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 20 พ.ย. 2558 เป็นต้นไป 

ลงทุนอย่างสมดุลตามอายุ (Life Path)

ลงทุน (เพื่อการเกษียณ) ด้วยการออม 

Target Date ทางเลือกใหม่ของสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 

คุณเหมาะสมกับนโยบายการลงทุนแบบใด

ความเสี่ยงในการลงทุนของสมาชิก ควรป้องกันอย่างไร 

อยากจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพจะเริ่มต้นอย่างไร 

ดูทั้งหมด
 

คู่มือสมาชิกกองทุนสารองเลี้ยงชีพ (PVD) “เกษียณสุขด้วย PVD”

แก๊งซ่าตามหากองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพในรูปแบบการ์ตูน โดย น.ส. ปิยฉัตร บูรณพรชัย นักศึกษาฝึกงาน

เรื่องเล่ากับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (สิ่งที่สมาชิกควรรู้) ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพในรูปแบบเรื่องสั้น โดย นาย สุกรี คลองวิธี นักศึกษาฝึกงาน

ดูทั้งหมด
 
         

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ 1207 หรือ 0 2695 9999 โทรสาร 0 2695 9660
ข้อควรทราบ เว็บไซต์นี้จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ในการให้ข่าวสารและข้อมูลแก่ผู้สนใจทั่วไป แต่ไม่ถือว่าเป็นการให้คำแนะนำโดยสำนักงาน ก.ล.ต. การนำข้อมูลที่ปรากฏบนเว็บไซต์ไปใช้ประโยชน์ ถือว่าอยู่ในความรับผิดชอบของผู้ใช้ข้อมูล ทั้งนี้ ข้อมูลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ซึ่งคณะผู้จัดทำตั้งใจที่จะปรับปรุงให้เป็นข้อมูลที่ถูกต้องและทันสมัยอยู่ตลอดเวลา
หากท่านเห็นว่าข้อมูลส่วนใดไม่ถูกต้อง โปรดแจ้งคณะผู้จัดทำหรือสอบถามเพิ่มเติมหรือได้ที่ thaipvd@sec.or.th