​​​รายชื่อบริษัทจัดการ

​​​รายชื่อบริษัทจัดการ

รายชื่อบริษัทจัดการ

รายชื่อบริษัทจัดการที่ให้บริการ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
(Provident Fund: PVD)
นโยบายสมดุลตามอายุ
(Life-Path)
กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพที่รับโอนเงินจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (RMF for PVD)
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน)
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เคดับบลิวไอ จำกัด
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน บางกอกแคปปิตอล จำกัด
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน วรรณ จำกัด
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อเบอร์ดีน (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส จำกัด
บริษัท เอไอเอ จำกัด