ข้อมูลกองทุนสำรองเลี้ยงชีพประเภทหลายนายจ้าง (pooled fund)

ภาพรวม

ชื่อกองทุน ชื่อนโยบายย่อย บริษัทจัดการ นโยบายการลงทุน นโยบายการลงทุนในและต่างประเทศ ความเสี่ยง หนังสือชี้ชวน
ส่วนสรุป
ข้อมูลสำคัญ
(fact sheet)
TMBAM M Choice นโยบาย ทีเอ็มบี เพื่อเกษียณ 2030 บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนทหารไทย จำกัด ผสม - สมดุลตามอายุ (target date) ลงทุนทั้งในและต่างประเทศ ความเสี่ยงปานกลางค่อนข้างสูง (5)
TMBAM M Choice นโยบาย ทีเอ็มบี เพื่อเกษียณ 2040 บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนทหารไทย จำกัด ผสม - สมดุลตามอายุ (target date) ลงทุนทั้งในและต่างประเทศ ความเสี่ยงปานกลางค่อนข้างสูง (5)
TMBAM M Choice นโยบาย ทีเอ็มบี เพื่อเกษียณ 2050 บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนทหารไทย จำกัด ผสม - สมดุลตามอายุ (target date) ลงทุนทั้งในและต่างประเทศ ความเสี่ยงปานกลางค่อนข้างสูง (5)
TMBAM M Choice นโยบาย ทีเอ็มบี เพื่อเกษียณ 2060 บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนทหารไทย จำกัด ผสม - สมดุลตามอายุ (target date) ลงทุนทั้งในและต่างประเทศ ความเสี่ยงปานกลางค่อนข้างสูง (5)
TMBAM M Choice นโยบาย ทีเอ็มบี เพื่อเกษียณ 2070 บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนทหารไทย จำกัด ผสม - สมดุลตามอายุ (target date) ลงทุนทั้งในและต่างประเทศ ความเสี่ยงปานกลางค่อนข้างสูง (5)
TMBAM M Choice นโยบาย ทีเอ็มบี ยามเกษียณ บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนทหารไทย จำกัด ผสม - สมดุลตามอายุ (target date) ลงทุนทั้งในและต่างประเทศ ความเสี่ยงปานกลางค่อนข้างสูง (5)
หากสนใจติดต่อบริษัทจัดการ สามารถคลิกที่นี่
หมายเหตุ : ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ทั้งนี้ ระยะเวลาในการเปิดเผยข้อมูลในตารางและหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญของแต่ละกองทุนอาจเหมือนหรือแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับการปรับปรุงข้อมูลของบริษัทจัดการ ดังนั้น การเปรียบเทียบข้อมูลกองทุนจึงควรคำนึงถึงความแตกต่างของระยะเวลาประกอบกันด้วย

ข้อมูลสำคัญ

การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจลงทุน ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
ผู้สนใจลงทุนควรศึกษาข้อมูลในหนังสือชี้ชวน ให้ถี่ถ้วนเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ การที่สำนักงาน ก.ล.ต. เปิดเผยข้อมูลในเว็บไซต์นี้ มิได้เป็นการแสดงว่าสำนักงาน ก.ล.ต. ได้รับรองถึงความถูกต้องของข้อมูล

ผลตอบแทน

หากสนใจติดต่อบริษัทจัดการ สามารถคลิกที่นี่
หมายเหตุ : ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ทั้งนี้ ระยะเวลาในการเปิดเผยข้อมูลในตารางและหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญของแต่ละกองทุนอาจเหมือนหรือแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับการปรับปรุงข้อมูลของบริษัทจัดการ ดังนั้น การเปรียบเทียบข้อมูลกองทุนจึงควรคำนึงถึงความแตกต่างของระยะเวลาประกอบกันด้วย

ข้อมูลสำคัญ

การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจลงทุน ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
ผู้สนใจลงทุนควรศึกษาข้อมูลในหนังสือชี้ชวน ให้ถี่ถ้วนเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ การที่สำนักงาน ก.ล.ต. เปิดเผยข้อมูลในเว็บไซต์นี้ มิได้เป็นการแสดงว่าสำนักงาน ก.ล.ต. ได้รับรองถึงความถูกต้องของข้อมูล