ข้อมูลสถิติ

การลงทุนของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

     1. จำแนกตามประเภทหลักทรัพย์ 

     2. จำแนกตามตลาด

     3. การจัดสรรเงินลงทุน (Pie Graph)

     4. เปรียบเทียบการจัดสรรเงินลงทุน (Line Graph)

ข้อมูล employee's choices

การเติบโตของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

     1. จำนวนกองทุน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ จำนวนสมาชิก และจำนวนนายจ้าง

     2. การส่งเงินเข้าและจ่ายเงินออกจากกองทุน

     3. จำนวนเงินนำส่ง (กราฟ)

     4. จำนวนเงินจ่ายสมาชิก (กราฟ)

     5. อัตราการจ่ายเงินสมทบ

การจัดการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพจำแนกตามบริษัทจัดการ

จำนวนกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

     1. จำแนกตามขนาดกองทุน

     2. จำแนกตามจำนวนสมาชิก

การจ่ายเงินให้ลูกจ้างที่สิ้นสมาชิกภาพและมีสิทธิได้รับเงินสมทบของนายจ้างเต็มจำนวน

งานศึกษาและเอกสารเผยแพร่

    1.รายงานการเติบโตของกองทุน

      1.1  ปี 2562

             รายงานการเติบโตกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ไตรมาส 1 ปี 2562 (รายไตรมาส)

      1.2   
ปี 2561            
    
              
รายงานการเติบโตกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ไตรมาส 1 ปี 2561        

               รายงานการเติบโตกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ไตรมาส 2 ปี 2561       

                รายงานการเติบโตกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ไตรมาส 3 ปี 2561 

              รายงานการเติบโตกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ไตรมาส 4 ปี 2661 

               
    2ภาพรวมการเติบโตกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ปี 2560 (รายปี)                                                          
    
     3. ภาพรวมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ รัฐวิสาหกิจ

     4. จำนวนเงินที่สมาชิกเกษียณอายุได้รับ ปี 2558-2560

 

ฝ่ายกำกับธุรกิจออกแบบการลงทุน และกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

วิลาสินี มงคลศรี  02 263 6583

ทัชชญา มุสิกไชย 02 263 6589