หน้าแรก | บทบาท ก.ล.ต. | Links | Sitemap | ติดต่อเรา  Thai PVD Series คลิปวิดีโอเรื่อง
สุขหลังเกษียณ...คุณทำได้
Download : wmv | mp4

บทบาท ก.ล.ต.

            สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เป็นหน่วยงานที่จัดตั้งขึ้นตาม พ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 มีฐานะเป็นหน่วยงานของรัฐ นอกจาก มีหน้าที่ในการกำกับดูแลและพัฒนาตลาดทุน สำนักงาน ก.ล.ต. ยังทำหน้าที่เป็นนายทะเบียนกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

  • การเป็นนายทะเบียนกองทุน (Fund Registrar)

             สำนักงาน ก.ล.ต. ในฐานะนายทะเบียนกองทุนมีหน้าที่รับจดทะเบียนจัดตั้งกองทุน จดทะเบียนแก้ไขข้อบังคับกองทุน ขณะเดียวกันก็กำกับดูแลผู้ให้บริการแก่กองทุนสำรองเลี้ยงชีพในการให้บริการแก่กองทุนอย่างมีมาตรฐานและมีประสิทธิภาพ เพื่อดูแลรักษาประโยชน์ของสมาชิกกองทุน เช่น บริษัทจัดการ ผู้รับฝากทรัพย์สิน และผู้รับรองมูลค่าทรัพย์สิน ซึ่งเป็นงานในความรับผิดชอบของฝ่ายใบอนุญาตธุรกิจหลักทรัพย์ร่วมกับผ่ายกำกับธุรกิจจัดการลงทุน

  • การจัดทำเว็บไซต์ thaipvd.com

            สำนักงาน ก.ล.ต. เห็นความสำคัญในการให้ความรู้แก่นายจ้างลูกจ้างที่สนใจจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพซึ่งกระจายอยู่ทั่วประเทศไทย  ดังนั้น นอกจากการจัดทำเอกสารเผยแพร่ การออกไปบรรยายตามสถานที่ต่างๆ ให้แก่ผู้ที่สนใจ สำนักงาน ก.ล.ต. ยังได้จัดทำเว็บไซต์ thaipvd.com ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะให้เป็นศูนย์รวมข้อมูลและความรู้เกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพแก่ประชาชนทั่วไป และเป็นช่องทางที่สามารถเข้าถึงง่ายขึ้นและทั่วถึงมากขึ้น

  • สัญลักษณ์  thaipvd.com      

            สัญลักษณ์ของเว็บไซต์ thaipvd.com แทนด้วยวงกลม 3 วงที่เปรียบเสมือนสมาชิก คณะกรรมการกองทุน และนายจ้าง ที่จะต้องร่วมกันแสดงบทบาทของตนอย่างเหมาะสม เพราะกลุ่มคนทั้ง 3 คือกลไกสำคัญที่จะทำให้กองทุนสำรองเลี้ยงชีพเกิดขึ้นได้ กล่าวคือ การจัดตั้งกองทุนต้องเกิดจากความสมัครใจของทั้งลูกจ้างนายจ้างที่เห็นความสำคัญของการออม และยินยอมส่งเงินสะสมเงินสมทบเข้าในกองทุนเพื่อให้สมาชิกมีหลักประกันเมื่อออกจากงาน และเมื่อมีการจัดตั้งกองทุนขึ้นมาแล้ว คณะกรรมการกองทุนในฐานะตัวแทนของทั้งสองฝ่ายก็จะเป็นผู้ที่มีบทบาทสำคัญในการดูแลกิจการทั่วไปของกองทุนต่อไป รวมทั้งติดตามดูแลให้เงินของกองทุนได้รับการบริหารอย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยเหตุ อันจะทำให้กองทุนสำรองเลี้ยงชีพเป็นที่ตาข่ายทางสังคมที่จะทำให้การออมเพื่อเกษียณอายุเป็นไปดังเจตนารมณ์ที่วางไว้ 

  • แผนภาพแสดงบทบาท ก.ล.ต.

 

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

เลขที่ 333/3  ถนนวิภาวดีรังสิต  แขวงจอมพล  เขตจตุจักร  กรุงเทพฯ 10900

โทรศัพท์ 0-2695-9999 , 0-2263-6499

โทรสาร  0-2256-7711

http://www.sec.or.th

วันที่อัพเดทล่าสุด 27/11/2556
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง : สำนักงาน ก.ล.ต. | สมาคมบริษัทจัดการลงทุน | สมาคมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ 1207 หรือ 0 2695 9999 โทรสาร 0 2695 9660
ข้อควรทราบ เว็บไซต์นี้จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ในการให้ข่าวสารและข้อมูลแก่ผู้สนใจทั่วไป แต่ไม่ถือว่าเป็นการให้คำแนะนำโดยสำนักงาน ก.ล.ต. การนำข้อมูลที่ปรากฏบนเว็บไซต์ไปใช้ประโยชน์ ถือว่าอยู่ในความรับผิดชอบของผู้ใช้ข้อมูล ทั้งนี้ ข้อมูลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ซึ่งคณะผู้จัดทำตั้งใจที่จะปรับปรุงให้เป็นข้อมูลที่ถูกต้องและทันสมัยอยู่ตลอดเวลา
หากท่านเห็นว่าข้อมูลส่วนใดไม่ถูกต้อง โปรดแจ้งคณะผู้จัดทำหรือสอบถามเพิ่มเติมหรือได้ที่ thaipvd@sec.or.th