หน้าแรก | บทบาท ก.ล.ต. | Links | Sitemap | ติดต่อเรา  Thai PVD Series คลิปวิดีโอเรื่อง
สุขหลังเกษียณ...คุณทำได้
Download : wmv | mp4

 

ผู้ให้บริการ

            ผู้ให้บริการที่เกี่ยวข้องกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพมีหลายด้าน ได้แก่  ด้านการลงทุน  การเก็บรักษาทรัพย์สิน การตรวจสอบความถูกต้องของการคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ และความถูกต้องของงบการเงิน นอกจากนี้ ยังมีงานด้านการจัดทำทะเบียนสมาชิก ซึ่งบุคคลเหล่านี้อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงาน ก.ล.ต. เพื่อให้สมาชิกเกิดความมั่นใจในคุณภาพและบริการของผู้ให้บริการ

 บริษัทจัดการ

            ผู้ที่ทำหน้าที่ในการบริหารจัดการเงินของกองทุน โดยนำไปลงทุนเพื่อให้ออกดอกออกผล เพื่อเป็นประโยชน์แก่สมาชิกกองทุน รวมทั้งเป็นผู้ที่อำนวยความสะดวกแก่กองทุนสำรองเลี้ยงชีพในการติดต่อกับสำนักงาน ก.ล.ต. เพื่อดำเนินในกิจการของกองทุน เช่น การจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ การแก้ไขข้อบังคับกองทุนเป็นต้น โดยบริษัทจัดการต้องได้รับใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทจัดการกองทุนส่วนบุคคล

            รายชื่อบริษัทจัดการ

            ตัวอย่างแบบประเมินผลการคัดเลือกบริษัทจัดการ

            pooled fund fact sheet

 ผู้รับฝากทรัพย์สิน

            ผู้ที่ทำหน้าที่ดูแลและเก็บรักษาหลักทรัพย์และทรัพย์สินของกองทุน ติดตามสิทธิประโยชน์ในเรื่องเงินปันผลและสิทธิต่างๆ ที่ได้จากการถือหุ้นในบริษัทที่กองทุนไปลงทุน  โดยผู้รับฝากทรัพย์สินต้องเป็นผู้ที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต.

            รายชื่อผู้รับฝากทรัพย์สิน

 ผู้รับรองมูลค่า

            ผู้ที่ทำหน้าที่ตรวจทานการคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV) ของบริษัทจัดการว่าถูกต้องหรือเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดหรือไม่  เนื่องจากข้อมูล NAV มีความสำคัญต่อการคำนวณจำนวนหน่วยสำหรับสมาชิกที่นำส่งเงินเข้ากองทุน   และการจ่ายเงินให้แก่สมาชิกที่สิ้นสมาชิกภาพ โดยผู้รับรองมูลค่าต้องได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต.  

            รายชื่อผู้รับรองมูลค่า          

 ผู้สอบบัญชี

            ในการตรวจสอบงบการเงินของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ต้องใช้ผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. และไม่อยู่ระหว่างถูกสภาวิชาชีพบัญชีหรือสำนักงาน ก.ล.ต. สั่งพัก

            อนึ่ง หากจะเลือกใช้ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทั่วไป กองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้น ต้องมีลักษณะเข้าข้อใดข้อหนึ่ง ดังนี้
            (1) มีสมาชิกไม่เกิน 100 คน หรือ
            (2) มีมูลค่ากองทุนไม่เกิน 100 ล้านบาท และได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมสมาชิกให้ใช้ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทั่วไปด้วย

           ทั้งนี้ ในการนับจำนวนสมาชิกหรือนับมูลค่ากองทุนให้พิจารณาจากจำนวนสมาชิกหรือมูลค่ากองทุน ณ วันสิ้นเดือน ก่อนวันที่แต่งตั้งผู้สอบบัญชี  

            รายชื่อผู้สอบบัญชี

 นายทะเบียนสมาชิก

            ผู้ที่ทำหน้าที่รับเงินจากนายจ้างเข้ากองทุน และจ่ายเงินจากกองทุนให้สมาชิกที่ลาออก จัดทำบัญชีรายชื่อสมาชิก จำนวนเงินสะสม เงินสมทบและผลประโยชน์ของสมาชิกแต่ละราย และจัดส่งรายงานรายตัวสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้สมาชิกทราบทุกงวด 6 เดือนของปีปฏิทิน

            บริษัทจัดการอาจให้บริการด้านทะเบียนสมาชิกด้วยก็ได้ โดยค่าบริการอาจคิดรวมอยู่ในค่าธรรมเนียมการจัดการ หรือคิดแยกเป็นรายการต่างหากเป็นต่อคน/ปี ก็ได้


 

 

วันที่อัพเดทล่าสุด 07/01/2559
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง : สำนักงาน ก.ล.ต. | สมาคมบริษัทจัดการลงทุน | สมาคมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ 1207 หรือ 0 2695 9999 โทรสาร 0 2695 9660
ข้อควรทราบ เว็บไซต์นี้จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ในการให้ข่าวสารและข้อมูลแก่ผู้สนใจทั่วไป แต่ไม่ถือว่าเป็นการให้คำแนะนำโดยสำนักงาน ก.ล.ต. การนำข้อมูลที่ปรากฏบนเว็บไซต์ไปใช้ประโยชน์ ถือว่าอยู่ในความรับผิดชอบของผู้ใช้ข้อมูล ทั้งนี้ ข้อมูลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ซึ่งคณะผู้จัดทำตั้งใจที่จะปรับปรุงให้เป็นข้อมูลที่ถูกต้องและทันสมัยอยู่ตลอดเวลา
หากท่านเห็นว่าข้อมูลส่วนใดไม่ถูกต้อง โปรดแจ้งคณะผู้จัดทำหรือสอบถามเพิ่มเติมหรือได้ที่ thaipvd@sec.or.th