หน้าแรก | บทบาท ก.ล.ต. | Links | Sitemap | ติดต่อเรา  Thai PVD Series คลิปวิดีโอเรื่อง
สุขหลังเกษียณ...คุณทำได้
Download : wmv | mp4

สมาชิกกองทุน

            ในฐานะที่คุณเป็นลูกจ้าง หากคุณต้องการจะเป็นสมาชิกของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ  คุณเพียงกรอกใบสมัครแล้วยื่นต่อคณะกรรมการกองทุน แต่ภายหลังจากเป็นสมาชิกแล้ว คุณจะต้องทำหน้าที่รักษาผลประโยชน์ของคุณ โดยการทำความเข้าใจกับกติกาที่กำหนดไว้ในข้อบังคับกองทุน รวมทั้งทำหน้าที่ของตนเองอย่างสม่ำเสมอ ซึ่งมีความสำคัญแตกต่างกันไปตามสถานการณ์และระยะเวลาที่เกิดขึ้น เช่น การเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี การติดตามผลการดำเนินงานของกองทุน และเมื่อถึงเวลาที่คุณไม่ได้เป็นสมาชิกของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพแล้ว คุณก็ยังมีหน้าที่สุดท้ายที่จะตรวจสอบจำนวนเงินที่จะได้รับจากกองทุนว่าถูกต้องหรือไม่ เพื่อเป็นการรักษาสิทธิของคุณ

สนใจสมัครเป็นสมาชิก
สิทธิและหน้าที่ของสมาชิก
การติดตามผลการดำเนินงานของกองทุน
การคงเงินเมื่อมีการเปลี่ยนงาน
หลักเกณฑ์การจ่ายเงินเมื่อสิ้นสมาชิกภาพ
ข้อมูลสำคัญของสมาชิก
 
วันที่อัพเดทล่าสุด 28/08/2557
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง : สำนักงาน ก.ล.ต. | สมาคมบริษัทจัดการลงทุน | สมาคมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ 1207 หรือ 0 2695 9999 โทรสาร 0 2695 9660
ข้อควรทราบ เว็บไซต์นี้จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ในการให้ข่าวสารและข้อมูลแก่ผู้สนใจทั่วไป แต่ไม่ถือว่าเป็นการให้คำแนะนำโดยสำนักงาน ก.ล.ต. การนำข้อมูลที่ปรากฏบนเว็บไซต์ไปใช้ประโยชน์ ถือว่าอยู่ในความรับผิดชอบของผู้ใช้ข้อมูล ทั้งนี้ ข้อมูลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ซึ่งคณะผู้จัดทำตั้งใจที่จะปรับปรุงให้เป็นข้อมูลที่ถูกต้องและทันสมัยอยู่ตลอดเวลา
หากท่านเห็นว่าข้อมูลส่วนใดไม่ถูกต้อง โปรดแจ้งคณะผู้จัดทำหรือสอบถามเพิ่มเติมหรือได้ที่ thaipvd@sec.or.th