หน้าแรก | บทบาท ก.ล.ต. | Links | Sitemap | ติดต่อเรา  Thai PVD Series คลิปวิดีโอเรื่อง
สุขหลังเกษียณ...คุณทำได้
Download : wmv | mp4

นายจ้าง

            สำหรับนายจ้างที่ยังไม่เคยมีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพมาก่อน งานแรกคงต้องระบุตัวคณะทำงานที่จะเข้ามารับผิดชอบผลักดันการก่อตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ดำเนินการสำรวจและรวบรวมข้อมูลเบื้องต้น ทั้งในส่วนนายจ้าง-ลูกจ้าง ประเมินขนาดของเงินกองทุน รวมทั้งข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทจัดการที่จะเข้ามาบริหารเงินกองทุนด้วย เพราะนอกจากจะเป็นข้อมูลสำคัญที่ต้องใช้พิจารณาแล้ว ทางบริษัทจัดการซึ่งในที่สุดจะมีบทบาทสำคัญในการบริหารเงินกองทุนก้อนนี้ จำเป็นต้องใช้ข้อมูลเหล่านี้ประกอบการให้คำแนะนำเกี่ยวกับการบริหารกองทุนด้วย

การจัดตั้งกองทุน
เงินประเดิม
วันที่อัพเดทล่าสุด 10/02/2553
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง : สำนักงาน ก.ล.ต. | สมาคมบริษัทจัดการลงทุน | สมาคมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ 1207 หรือ 0 2695 9999 โทรสาร 0 2695 9660
ข้อควรทราบ เว็บไซต์นี้จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ในการให้ข่าวสารและข้อมูลแก่ผู้สนใจทั่วไป แต่ไม่ถือว่าเป็นการให้คำแนะนำโดยสำนักงาน ก.ล.ต. การนำข้อมูลที่ปรากฏบนเว็บไซต์ไปใช้ประโยชน์ ถือว่าอยู่ในความรับผิดชอบของผู้ใช้ข้อมูล ทั้งนี้ ข้อมูลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ซึ่งคณะผู้จัดทำตั้งใจที่จะปรับปรุงให้เป็นข้อมูลที่ถูกต้องและทันสมัยอยู่ตลอดเวลา
หากท่านเห็นว่าข้อมูลส่วนใดไม่ถูกต้อง โปรดแจ้งคณะผู้จัดทำหรือสอบถามเพิ่มเติมหรือได้ที่ thaipvd@sec.or.th