หน้าแรก | บทบาท ก.ล.ต. | Links | Sitemap | ติดต่อเรา  Thai PVD Series คลิปวิดีโอเรื่อง
สุขหลังเกษียณ...คุณทำได้
Download : wmv | mp4

 

หลักเกณฑ์การจ่ายเงินเมื่อสิ้นสมาชิกภาพ

            ข้อบังคับกองทุนจะต้องกำหนดหลักเกณฑ์ในการจ่ายเงินเมื่อสมาชิกสิ้นสมาชิกภาพ โดยสมาชิกจะมีสิทธิได้รับคืนเงินสะสมที่สมาชิกจ่ายเข้ากองทุนและผลประโยชน์ของเงินสะสมทั้งจำนวนในทุกกรณี ส่วนเงินสมทบและผลประโยชน์ของเงินสมทบซึ่งเป็นส่วนที่นายจ้างจ่ายเข้ากองทุนนั้น สมาชิกจะมีสิทธิได้รับตามเงื่อนไขที่กำหนดในข้อบังคับกองทุน (vesting rule) กรณีที่ข้อบังคับกองทุนไม่ได้กำหนดเงื่อนไขใดๆไว้ ให้ถือว่านายจ้างประสงค์จะให้สมาชิกมีสิทธิได้รับเงินสมทบและผลประโยชน์ของเงินสมทบเต็มจำนวน

 การกำหนดเงื่อนไขให้สมาชิกมีสิทธิได้รับเงินสมทบและผลประโยชน์ของเงินสมทบ
            ข้อบังคับกองทุนสามารถกำหนดเงื่อนไขตามอายุงาน หรืออายุสมาชิกก็ได้
                                        ตัวอย่าง

อายุงาน สิทธิได้รับเงินสมทบ
น้อยกว่า 1 ปี

ร้อยละ 10
 

ตั้งแต่ 1 ปี - 5 ปี ร้อยละ  50
ตั้งแต่  5 ปีขึ้นไป ร้อยละ 100 

            

            อย่างไรก็ดี  แม้ข้อบังคับกองทุนจะสามารถกำหนดเงื่อนไขเกี่ยวกับระยะเวลาการทำงานได้  แต่ไม่ควรกำหนดระยะเวลานานเกินไปจนสมาชิกไม่มีโอกาสที่จะได้รับเงินสมทบและผลประโยชน์เลย ซึ่งเป็นข้อกำหนดที่อาจพิจารณาได้ว่าเป็นการเอาเปรียบลูกจ้าง

                   

 จำนวนกองทุนที่จ่ายเงินสมทบตามอายุงานหรืออายุสมาชิก
             จากฐานข้อมูลกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พบว่า กองทุนเกือบ 100% มีการกำหนดระยะเวลาในการจ่ายเงินสมทบและผลประโยชน์เมื่อลูกจ้างสิ้นสมาชิกภาพไว้ไม่เกิน 10 ปี โดยแยกการจ่ายตามอายุงาน หรือตามอายุสมาชิก ซึ่งช่วงที่ได้รับความนิยมที่สุดสำหรับการได้จ่ายเงินสมทบพร้อมทั้งผลประโยชน์เงินสมทบทั้ง 100%  คือ อายุงาน/อายุสมาชิกน้อยกว่าหรือเท่ากับ 5 ปี                   

              

 เหตุที่ทำให้สมาชิกไม่มีสิทธิได้รับเงินสมทบและผลประโยชน์ของเงินสมทบ

            ข้อบังคับกองทุนสามารถกำหนดเหตุที่สมาชิกจะไม่มีสิทธิได้รับเงินสมทบและผลประโยชน์ได้ แต่ต้องไม่เป็นการตัดสิทธิของลูกจ้างโดยปราศจากเหตุผลอันสมควร

 

 การห้ามตัดสิทธิสมาชิกที่ไม่มารับเงิน
            ในกรณีที่ข้อบังคับกองทุนกำหนดระยะเวลาให้สมาชิกมารับเงินจากกองทุน   ห้ามมิให้ข้อบังคับกำหนดว่า หากสมาชิกไม่มารับเงินภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้ให้เงินดังกล่าวตกเป็นของบุคคลอื่นตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับ

วันที่อัพเดทล่าสุด 10/02/2553
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง : สำนักงาน ก.ล.ต. | สมาคมบริษัทจัดการลงทุน | สมาคมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ 1207 หรือ 0 2695 9999 โทรสาร 0 2695 9660
ข้อควรทราบ เว็บไซต์นี้จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ในการให้ข่าวสารและข้อมูลแก่ผู้สนใจทั่วไป แต่ไม่ถือว่าเป็นการให้คำแนะนำโดยสำนักงาน ก.ล.ต. การนำข้อมูลที่ปรากฏบนเว็บไซต์ไปใช้ประโยชน์ ถือว่าอยู่ในความรับผิดชอบของผู้ใช้ข้อมูล ทั้งนี้ ข้อมูลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ซึ่งคณะผู้จัดทำตั้งใจที่จะปรับปรุงให้เป็นข้อมูลที่ถูกต้องและทันสมัยอยู่ตลอดเวลา
หากท่านเห็นว่าข้อมูลส่วนใดไม่ถูกต้อง โปรดแจ้งคณะผู้จัดทำหรือสอบถามเพิ่มเติมหรือได้ที่ thaipvd@sec.or.th