หน้าแรก | บทบาท ก.ล.ต. | Links | Sitemap | ติดต่อเรา  Thai PVD Series คลิปวิดีโอเรื่อง
สุขหลังเกษียณ...คุณทำได้
Download : wmv | mp4

คณะกรรมการกองทุน

            คณะกรรมการกองทุนเป็นผู้ที่มีบทบาทสำคัญในฐานะที่เป็นตัวแทนของกองทุนในการบริหารกองทุนและดูแลเงินให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่สมาชิกภายใต้ความเสี่ยงที่ยอมรับได้ โดยคณะกรรมการกองทุนแบ่งออกเป็น

  • คณะกรรมการกองทุนฝ่ายนายจ้าง มาจากการแต่งตั้งของนายจ้าง ทั้งนี้ บุคคลที่ได้รับแต่งตั้งอาจจะไม่ได้เป็นสมาชิกกองทุนก็ได้

  • คณะกรรมการกองทุนฝ่ายลูกจ้าง   มาจากการเลือกตั้งของลูกจ้างตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในข้อบังคับ แต่ตามหลักแล้วคณะกรรมการกองทุนฝ่ายลูกจ้าง ก็ควรจะเป็นสมาชิกอยู่ในกองทุนเอง เพราะคงไม่มีใครเข้าใจสมาชิกได้ดีเท่ากับสมาชิกด้วยกันเอง

            ในการบริหารกองทุน คณะกรรมการควรยึดถือแนวทางการปฏิบัติหน้าที่ภายใต้การกำกับดูแลกิจการที่ดี ตลอดจนทำหน้าที่ที่สำคัญของคณะกรรมการกองทุน เช่น การกำหนดนโยบายการลงทุนของกองทุนที่เหมาะสมกับลักษณะของสมาชิก และการติดตามผลการดำเนินงานของกองทุน

หน้าที่และความรับผิดชอบ
แนวทางการปฏิบัติหน้าที่ภายใต้การกำกับดูแลกิจการที่ดี (Code of practice)
การเปิดเผยข้อมูลต่อคณะกรรมการกองทุน
ข้อควรรู้สำหรับคณะกรรมการกองทุน 
หลักสูตร "กรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ" Accredited Provident Fund Committee Members Program
วันที่อัพเดทล่าสุด 02/05/2557
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง : สำนักงาน ก.ล.ต. | สมาคมบริษัทจัดการลงทุน | สมาคมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ 1207 หรือ 0 2695 9999 โทรสาร 0 2695 9660
ข้อควรทราบ เว็บไซต์นี้จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ในการให้ข่าวสารและข้อมูลแก่ผู้สนใจทั่วไป แต่ไม่ถือว่าเป็นการให้คำแนะนำโดยสำนักงาน ก.ล.ต. การนำข้อมูลที่ปรากฏบนเว็บไซต์ไปใช้ประโยชน์ ถือว่าอยู่ในความรับผิดชอบของผู้ใช้ข้อมูล ทั้งนี้ ข้อมูลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ซึ่งคณะผู้จัดทำตั้งใจที่จะปรับปรุงให้เป็นข้อมูลที่ถูกต้องและทันสมัยอยู่ตลอดเวลา
หากท่านเห็นว่าข้อมูลส่วนใดไม่ถูกต้อง โปรดแจ้งคณะผู้จัดทำหรือสอบถามเพิ่มเติมหรือได้ที่ thaipvd@sec.or.th