หน้าแรก | บทบาท ก.ล.ต. | Links | Sitemap | ติดต่อเรา  Thai PVD Series คลิปวิดีโอเรื่อง
สุขหลังเกษียณ...คุณทำได้
Download : wmv | mp4

 

ลิงค์

 

องค์กรด้าน
ตลาดเงินตลาดทุน

หน่วยงานของรัฐ

หน่วยงานเอกชน

ผู้ให้บริการ

องค์กร/หน่วยงาน
ต่างประเทศ

 

องค์กรด้านตลาดเงินตลาดทุน

 

กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ

 

ธนาคารแห่งประเทศไทย

 

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET)

 

ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (TFEX)

 

สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย

 

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (SEC)

 

 

หน่วยงานของรัฐ

 

กระทรวงการคลัง

 

กระทรวงพาณิชย์

 

สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย

 

กรมสรรพากร

 

สำนักงานประกันสังคม

 

สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง, กระทรวงการคลัง

 

สำนักนายกรัฐมนตรี

 

 

หน่วยงานเอกชน

 

บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด

 

บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด

 

สมาคมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

 

สมาคมบริษัทจัดการลงทุน

 

สภาวิชาชีพบัญชี

 

 

ผู้ให้บริการ

 

ธนาคารพาณิชย์

 

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

 

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)

 

ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)

 

ธนาคารซิตี้แบงก์ เอ็น เอ จำกัด

 

ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)

 

ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)

 

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

 

ธนาคารนครหลวงไทย จำกัด (มหาชน)

 

ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด สาขากรุงเทพฯ

 

ธนาคารเอบีเอ็น แอมโร เอ็น. วี. จำกัด

 

ธนาคารเอชเอสบีซี ประเทศไทย

 

 

 

บริษัทจัดการ

  บริษัทหลักทรัพย์บัวหลวง จำกัด (มหาชน)

 

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน)

 

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด

 

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทหารไทย จำกัด

 

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด

 

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด

 

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาต จำกัด

 

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน บัวหลวง จำกัด

 

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด

 

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน วรรณ จำกัด

 

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อเบอร์ดีน จำกัด

 

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด

 

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)

 

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล จำกัด

 

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ฟินันซ่า จำกัด

 

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน โซลาริส จำกัด

 

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด

 

 

 

บริษัทประกัน

 

บริษัท เอไอเอ จำกัด

 

 

องค์กร/หน่วยงานต่างประเทศ

 

Asian Development Bank (ADB)

 

Australian Prudential Regulation Authority (APRA)

 

Australian Securities Investment Commission (ASIC)

 

Central Provident Fund Board Singapore (CPF)

 

Employees Provident Fund Malaysia (EPF))

 

Investment Management Association of Singapore (IMAS)

 

International Network of Pensions Regulators and Supervisors (INPRS)

 

International Organization of Pension Supervisors (IOPS)

 

Mandatory Provident Fund Schemes Authority (MPFA)

 

National Pension Service (NPS)

 

Occupational Pensions Regulatory Authority (OPRA)

 

Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD)

 

Pensions Board, Ireland

 

The Pensions Regulator

 

U.S. Department of Labor (DOL)

 

World Bank

 

วันที่อัพเดทล่าสุด 27/11/2556
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง : สำนักงาน ก.ล.ต. | สมาคมบริษัทจัดการลงทุน | สมาคมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ 1207 หรือ 0 2695 9999 โทรสาร 0 2695 9660
ข้อควรทราบ เว็บไซต์นี้จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ในการให้ข่าวสารและข้อมูลแก่ผู้สนใจทั่วไป แต่ไม่ถือว่าเป็นการให้คำแนะนำโดยสำนักงาน ก.ล.ต. การนำข้อมูลที่ปรากฏบนเว็บไซต์ไปใช้ประโยชน์ ถือว่าอยู่ในความรับผิดชอบของผู้ใช้ข้อมูล ทั้งนี้ ข้อมูลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ซึ่งคณะผู้จัดทำตั้งใจที่จะปรับปรุงให้เป็นข้อมูลที่ถูกต้องและทันสมัยอยู่ตลอดเวลา
หากท่านเห็นว่าข้อมูลส่วนใดไม่ถูกต้อง โปรดแจ้งคณะผู้จัดทำหรือสอบถามเพิ่มเติมหรือได้ที่ thaipvd@sec.or.th