หน้าแรก | บทบาท ก.ล.ต. | Links | Sitemap | ติดต่อเรา  Thai PVD Series คลิปวิดีโอเรื่อง
สุขหลังเกษียณ...คุณทำได้
Download : wmv | mp4

 

Site Map

 

การจัดตั้งกองทุน
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
ปัจจัยสำคัญที่ต้องพิจารณาในการจัดตั้งกองทุน 
ขั้นตอนการจัดตั้งกองทุน
โครงสร้างของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพและบุคคลที่เกี่ยวข้อง
 
การวางแผนเงินออม
การออมเพื่อเกษียณ
ความรู้เบื้องต้นกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
สิทธิประโยชน์ทางภาษี
โปรแกรมคำนวณเงินออมเพื่อวัยเกษียณ
โปรแกรมคำนวณภาษี
นายจ้าง
การจัดตั้งกองทุน
เงินประเดิม
การจัดการกองทุน
การกำหนดนโยบายการลงทุน และ employee's choice
การลงทุน
การวัดผลการดำเนินงาน
การคำนวณมูลค่าเงินกองทุน
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์
การกำกับดูแล
สมาชิกกองทุน
สนใจสมัครเป็นสมาชิก
สิทธิและหน้าที่ของสมาชิก
การติดตามผลการดำเนินงานของกองทุน
การคงเงินเมื่อมีการเปลี่ยนงาน
หลักเกณฑ์การจ่ายเงินเมื่อสิ้นสมาชิกภาพ
ข้อมูลสำคัญของสมาชิก
การร้องเรียน
 
กฎหมายและกฎเกณฑ์
พระราชบัญญัติ/กฎกระทรวง
ประกาศ
คณะกรรมการกองทุน
หน้าที่และความรับผิดชอบ
แนวทางการปฏิบัติหน้าที่ภายใต้การกำกับดูแลกิจการที่ดี (Code of practice)
การเปิดเผยข้อมูลต่อคณะกรรมการกองทุน
ข้อควรรู้สำหรับคณะกรรมการกองทุน
หลักสูตรความรู้มาตรฐานสำหรับคณะกรรมการกองทุน (FC Course)
ข้อบังคับกองทุน
การกำหนดข้อบังคับกองทุนตาม พ.ร.บ.
แนวทางในการกำหนดข้อบังคับกองทุน
เอกสารและระยะเวลาในการยื่นจดทะเบียนแก้ไขข้อบังคับกองทุน
ผู้ให้บริการ
รายชื่อบริษัทจัดการ
รายชื่อผู้รับฝากทรัพย์สิน
รายชื่อผู้รับรองมูลค่า
รายชื่อผู้สอบบัญชี
 
ข้อมูลกองทุนและข้อมูลสถิติ
รายชื่อนายจ้างที่มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
Pooled fund profile
กองทุน 10 อันดับแรก
บริษัทจัดการ 10 อันดับแรก
ข้อมูลสถิติ 
อื่น ๆ
หลักสูตรฝึกอบรม
เอกสารและสื่อเผยแพร่
เรื่องน่าอ่าน
สรรหามาเล่า
ถามมาตอบไว
สารพันชวนรู้
Newsletter
 

 

วันที่อัพเดทล่าสุด 27/11/2556
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง : สำนักงาน ก.ล.ต. | สมาคมบริษัทจัดการลงทุน | สมาคมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ 1207 หรือ 0 2695 9999 โทรสาร 0 2695 9660
ข้อควรทราบ เว็บไซต์นี้จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ในการให้ข่าวสารและข้อมูลแก่ผู้สนใจทั่วไป แต่ไม่ถือว่าเป็นการให้คำแนะนำโดยสำนักงาน ก.ล.ต. การนำข้อมูลที่ปรากฏบนเว็บไซต์ไปใช้ประโยชน์ ถือว่าอยู่ในความรับผิดชอบของผู้ใช้ข้อมูล ทั้งนี้ ข้อมูลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ซึ่งคณะผู้จัดทำตั้งใจที่จะปรับปรุงให้เป็นข้อมูลที่ถูกต้องและทันสมัยอยู่ตลอดเวลา
หากท่านเห็นว่าข้อมูลส่วนใดไม่ถูกต้อง โปรดแจ้งคณะผู้จัดทำหรือสอบถามเพิ่มเติมหรือได้ที่ thaipvd@sec.or.th