หน้าแรก | บทบาท ก.ล.ต. | Links | Sitemap | ติดต่อเรา  Thai PVD Series คลิปวิดีโอเรื่อง
สุขหลังเกษียณ...คุณทำได้
Download : wmv | mp4

 

กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ

            กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ. 2539 มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นหลักประกันการจ่ายบำเหน็จบำนาญและให้ประโยชน์ตอบแทนการรับราชการแก่ข้าราชการเมื่อลาออกจากราชการ  เพื่อส่งเสริมการออมของสมาชิก และเพื่อจัดสวัสดิการและสิทธิประโยชน์อื่นให้แก่สมาชิก โดยมีคณะกรรมการกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการทำหน้าที่กำหนดนโยบายและสั่งการในการบริหารกิจการของกองทุน

รูปแบบกองทุน
            กบข. เป็นกองทุนระบบ  defined contribution  ซึ่งหมายความว่าผลประโยชน์ที่สมาชิกจะได้รับจากกองทุนจะขึ้นอยู่กับจำนวนเงินที่สมาชิกจ่ายเข้ากองทุนและผลประโยชน์ที่เกิดจากการนำเงินของกองทุนไปลงทุน โดย กบข. มีขอบเขตบังคับใช้เฉพาะข้าราชการเท่านั้น  โดยข้าราชการที่เริ่มเข้ารับราชการภายหลังวันที่ 27 มีนาคม 2540 จะต้องสมัครเข้ากองทุนทุกคน ส่วนข้าราชการที่เข้ารับราชการก่อนหน้านี้มีสิทธิเลือกว่าจะขอรับบำเหน็จบำนาญตามระบบเดิม หรือเลือกสมัครเข้าเป็นสมาชิก กบข. ก็ได้

การส่งเงินสะสมเข้ากองทุน
            ในการส่งเงินสะสมเข้ากองทุน  สมาชิกต้องส่งเงินสะสมเข้ากองทุนในอัตราร้อยละ 3 ของเงินเดือน แล้วรัฐจ่ายสมทบให้อีกในอัตราเดียวกัน โดยส่วนราชการหักจากเงินเดือนที่สมาชิกผู้นั้นได้รับและส่งเข้ากองทุนในวันที่มีการจ่ายเงินเดือน

การรับเงินหรือผลประโยชน์จากกองทุน 
            เมื่อสิ้นสมาชิกภาพ(สมาชิกออกจากราชการ) หากเป็นสมาชิกที่ไม่มีสิทธิรับบำเหน็จบำนาญ สมาชิกจะได้รับเงินสะสม เงินสมทบ และผลประโยชน์ของเงินดังกล่าวจาก กบข. สำหรับสมาชิกที่มีสิทธิเลือก หากเป็นสมาชิกที่รับราชการก่อนวันที่ 27 มีนาคม 2540 และเลือกรับบำนาญ จะมีสิทธิได้รับเงินประเดิม เงินสะสม เงินสมทบ เงินชดเชย และผลประโยชน์ของเงินดังกล่าวจาก กบข. ส่วนสมาชิกที่รับราชการหลังวันที่ 27 มีนาคม 2540 และเลือกรับบำนาญ สมาชิกดังกล่าวจะไม่มีสิทธิได้รับเงินประเดิม  สำหรับสมาชิกเลือกรับบำเหน็จ จะมีสิทธิได้รับเงินสะสม เงินสมทบ และผลประโยชน์ของเงินดังกล่าวจาก กบข

สิทธิประโยชน์ทางภาษี
            เงินสะสมที่สมาชิกส่งเข้า กบข. จะได้รับยกเว้นภาษี ทั้งนี้ เฉพาะส่วนที่ไม่เกิน 500,000 บาท (เริ่มใช้สำหรับเงินได้พึงประเมินที่ได้รับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2551 เป็นต้นไป) ส่วนเงินหรือผลประโยชน์ใดๆที่สมาชิก กบข. ได้รับออกเมื่อสิ้นสมาชิกภาพด้วยเหตุสูงอายุ (กล่าวคือ ออกจากราชการเมื่ออายุครบ 60 ปี หรือลาออกเมื่ออายุครบ 50 ปี) จะได้รับยกเว้นภาษีทั้งจำนวน  ในกรณีที่สิ้นสมาชิกภาพด้วยเหตุอื่นที่ไม่ใช่เหตุสูงอายุ  หากมีระยะเวลาทำงานไม่น้อยกว่า 5 ปี มีสิทธิเลือกเสียภาษีโดยไม่ต้องนำไปรวมคำนวณกับเงินได้อื่นๆ โดยสามารถหักค่าใช้จ่ายได้ 7,000 บาทคูณจำนวนปีที่ทำงาน หักแล้วเหลือเท่าไหร่ ให้หักค่าใช้จ่ายได้อีก 50%ของเงินที่เหลือ
 

            อย่างไรก็ตาม เนื่องจาก กบข.มีขอบเขตบังคับเฉพาะข้าราชการ สำนักงานเศรษฐกิจการคลังในสังกัดกระทรวงการคลังอยู่ระหว่างการเสนอให้มีการออกกฎหมายเพื่อจัดตั้งกองทุนบำเหน็จบำนาญแห่งชาติเป็นกองทุนภาคบังคับสำหรับแรงงานในระบบในภาคเอกชนเพิ่มเติมอีกระบบหนึ่ง

ศึกษาเพิ่มเติมทางเว็บไซต์  สำนักงานกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ

 

วันที่อัพเดทล่าสุด 11/02/2553
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง : สำนักงาน ก.ล.ต. | สมาคมบริษัทจัดการลงทุน | สมาคมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ 1207 หรือ 0 2695 9999 โทรสาร 0 2695 9660
ข้อควรทราบ เว็บไซต์นี้จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ในการให้ข่าวสารและข้อมูลแก่ผู้สนใจทั่วไป แต่ไม่ถือว่าเป็นการให้คำแนะนำโดยสำนักงาน ก.ล.ต. การนำข้อมูลที่ปรากฏบนเว็บไซต์ไปใช้ประโยชน์ ถือว่าอยู่ในความรับผิดชอบของผู้ใช้ข้อมูล ทั้งนี้ ข้อมูลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ซึ่งคณะผู้จัดทำตั้งใจที่จะปรับปรุงให้เป็นข้อมูลที่ถูกต้องและทันสมัยอยู่ตลอดเวลา
หากท่านเห็นว่าข้อมูลส่วนใดไม่ถูกต้อง โปรดแจ้งคณะผู้จัดทำหรือสอบถามเพิ่มเติมหรือได้ที่ thaipvd@sec.or.th