หน้าแรก | บทบาท ก.ล.ต. | Links | Sitemap | ติดต่อเรา  Thai PVD Series คลิปวิดีโอเรื่อง
สุขหลังเกษียณ...คุณทำได้
Download : wmv | mp4

 

กองทุนบำเหน็จบำนาญแห่งชาติ

            กองทุนบำเหน็จบำนาญแห่งชาติ (กบช.) เป็นกองทุนภาคบังคับที่มีวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมให้คนทำงานทั่วประเทศได้ออมเงินไว้ใช้ภายหลังเกษียณ เทียบได้กับPillar II ตามทฤษฎีเสาหลัก 3 ต้นของ  World Bank  ดังนั้น ภายหลังการจัดตั้ง กบช. เรียบร้อยแล้ว ประเทศไทยจะมีเสาหลักครบ 3 ต้นที่จะรองรับให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตหลังเกษียณที่มั่นคง ทั้งนี้ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพและกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ  (RMF)  ซึ่งเป็น Pillar  III ก็จะยังคงมีอยู่ต่อไป เพื่อเป็นช่องทางการออมสำหรับผู้ที่มีความสามารถในการออมเพิ่มเติม
 

            โครงสร้างเบื้องต้นเพื่อการจัดตั้ง กบช. ตามที่ สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) เสนอไว้อาจสรุปได้ว่า  จะเสนอให้จัดตั้ง กบช. เป็นกองทุนในระบบ  defined contribution โดยคาดว่าจะครอบคลุมคนทำงานในระบบประมาณ 13 ล้านคน  สำหรับการจ่ายเงินเข้ากองทุนนั้น  ในระยะเริ่มต้นจะกำหนดให้สมาชิกต้องส่งเงินสะสมเข้ากองทุนในอัตราร้อยละ 3 ของค่าจ้าง และนายจ้างจ่ายสมทบให้อีกในอัตราเดียวกัน โดยมีกำหนดค่าจ้างขั้นต่ำไว้ที่ 6,000 บาท และเพดานค่าจ้างที่ 40,000 บาท การจ่ายเงินจากกองทุนจะมีทั้งแบบรับเป็นเงินก้อนและการทยอยรับในรูปเงินบำนาญ โดยจะมีการให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีแบบ EEE สำหรับเงินสะสม เงินผลประโยชน์ที่เกิดจากการลงทุนของกองทุน  และเงินที่ได้รับเมื่อเกษียณ  ทั้งนี้  เงินของกองทุนจะมีการนำไปบริหารจัดการโดยผู้จัดการกองทุนมืออาชีพ ซึ่งมาจากผู้ที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดการกองทุนส่วนบุคคล

            สำหรับผู้ที่เป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพอยู่ในปัจจุบันที่จ่ายเงินเข้ากองทุนไม่น้อยกว่าร้อยละ 3 ของค่าจ้าง (ภายใต้เพดานค่าจ้าง 40,000 บาท) สามารถนำมาขึ้นทะเบียนเป็น กบช. ได้ สำหรับส่วนที่เกินจำนวนดำงกล่าว ให้เป็นภาคสมัครใจต่อไป  

            นอกจากนี้ จะมีการจัดตั้งสำนักงานกองทุนบำเหน็จบำนาญแห่งชาติ (สำนักงาน กบช.) ขึ้นในรูปองค์กรอิสระ โดยมีคณะกรรมการกองทุนบำเหน็จบำนาญแห่งชาติ ทำหน้าที่กำกับดูแลทั่วไปเกี่ยวกับ กบช.  รวมทั้งออกกฎระเบียบต่างๆที่จำเป็น เช่น การกำหนดนโยบายการลงทุนของกองทุน

 ศึกษาเพิ่มเติมทางเว็บไซต์ สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง

วันที่อัพเดทล่าสุด 11/02/2553
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง : สำนักงาน ก.ล.ต. | สมาคมบริษัทจัดการลงทุน | สมาคมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ 1207 หรือ 0 2695 9999 โทรสาร 0 2695 9660
ข้อควรทราบ เว็บไซต์นี้จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ในการให้ข่าวสารและข้อมูลแก่ผู้สนใจทั่วไป แต่ไม่ถือว่าเป็นการให้คำแนะนำโดยสำนักงาน ก.ล.ต. การนำข้อมูลที่ปรากฏบนเว็บไซต์ไปใช้ประโยชน์ ถือว่าอยู่ในความรับผิดชอบของผู้ใช้ข้อมูล ทั้งนี้ ข้อมูลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ซึ่งคณะผู้จัดทำตั้งใจที่จะปรับปรุงให้เป็นข้อมูลที่ถูกต้องและทันสมัยอยู่ตลอดเวลา
หากท่านเห็นว่าข้อมูลส่วนใดไม่ถูกต้อง โปรดแจ้งคณะผู้จัดทำหรือสอบถามเพิ่มเติมหรือได้ที่ thaipvd@sec.or.th