หน้าแรก | บทบาท ก.ล.ต. | Links | Sitemap | ติดต่อเรา  Thai PVD Series คลิปวิดีโอเรื่อง
สุขหลังเกษียณ...คุณทำได้
Download : wmv | mp4

 

การกำหนดนโยบายการลงทุน
และ
EMPLOYEE'S CHOICE

            นโยบายการลงทุน คือ การกำหนดขอบเขตในการบริหารเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ซึ่งคณะกรรมการกองทุนจะต้องตกลงนโยบายการลงทุนกับบริษัทจัดการไว้เป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อให้ผู้จัดการกองทุนใช้เป็นกรอบในการบริหารเงินกองทุน โดยปกตินโยบายการลงทุนจะต้องมีการระบุประเภทตราสารและสัดส่วนการลงทุนของตราสารแต่ละประเภทที่กองทุนอนุญาตให้ผู้จัดการกองทุนลงทุนได้ คณะกรรมการกองทุนซึ่งมีหน้าที่ควบคุมดูแลกิจการทั่วไปของกองทุนและรักษาผลประโยชน์ของสมาชิกกองทุน ควรเลือกนโยบายการลงทุนที่บริษัทจัดการเสนอให้มีความเหมาะสม สอดคล้องกับลักษณะ ความต้องการ และความเสี่ยงที่สมาชิกยอมรับได้

ประเภทของนโยบายการลงทุน

            แต่เนื่องจากสมาชิกกองทุนมีความหลากหหลาย ดังนั้น เพื่อให้บริษัทจัดการมีข้อมูลเพียงพอในการรู้จักลูกค้า (know your customer) และเพื่อให้สามารถจัดแผนการลงทุนเสนอต่อลูกค้าได้อย่างเหมาะสม (suitability) สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และสมาคมบริษัทจัดการลงทุนจึงได้กำหนดให้บริษัทจัดการต้องจัดทำข้อมูลลูกค้า (customer's profile) ตามที่ประกาศสมาคมบริษัทจัดการลงทุนกำหนด เพื่อให้บริษัทจัดการสามารถคัดกรองนโยบายการลงทุนเพื่อเสนอคณะกรรมการกองทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้  คณะกรรมการกองทุนควรให้ความสำคัญและร่วมมือกับบริษัทจัดการในการให้และจัดเก็บข้อมูล เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่กองทุน

            อย่างไรก็ตาม การมีนโยบายการลงทุนแบบเดียว อาจไม่เหมาะสมกับสมาชิกทุกคนที่มีลักษณะแตกต่างกัน จึงมีการผลักดันให้สมาชิกสามารถเลือกนโยบายการลงทุนเองได้ตามความเหมาะสม หรือที่เรียกกันว่า employee's choice นั่นเอง ซึ่งจะเป็นประโยชน์ทั้งแก่สมาชิกและคณะกรรมการกองทุน

ทำไมต้องเลือกนโยบายการลงทุน
ขั้นตอนการมี employee's choice
แบบประเมินตัวเอง

วันที่อัพเดทล่าสุด 11/02/2553
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง : สำนักงาน ก.ล.ต. | สมาคมบริษัทจัดการลงทุน | สมาคมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ 1207 หรือ 0 2695 9999 โทรสาร 0 2695 9660
ข้อควรทราบ เว็บไซต์นี้จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ในการให้ข่าวสารและข้อมูลแก่ผู้สนใจทั่วไป แต่ไม่ถือว่าเป็นการให้คำแนะนำโดยสำนักงาน ก.ล.ต. การนำข้อมูลที่ปรากฏบนเว็บไซต์ไปใช้ประโยชน์ ถือว่าอยู่ในความรับผิดชอบของผู้ใช้ข้อมูล ทั้งนี้ ข้อมูลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ซึ่งคณะผู้จัดทำตั้งใจที่จะปรับปรุงให้เป็นข้อมูลที่ถูกต้องและทันสมัยอยู่ตลอดเวลา
หากท่านเห็นว่าข้อมูลส่วนใดไม่ถูกต้อง โปรดแจ้งคณะผู้จัดทำหรือสอบถามเพิ่มเติมหรือได้ที่ thaipvd@sec.or.th