หน้าแรก | บทบาท ก.ล.ต. | Links | Sitemap | ติดต่อเรา  Thai PVD Series คลิปวิดีโอเรื่อง
สุขหลังเกษียณ...คุณทำได้
Download : wmv | mp4

 

ประกาศและหนังสือเวียน

 

สืบเนื่องจากพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 และพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 ที่แก้ไขใหม่ บัญญัติให้คณะกรรมการกำกับตลาดทุนทำหน้าที่ออกกฎเกณฑ์กำกับดูแลผู้ประกอบธุรกิจและการทำธุรกรรมในตลาดทุนบางส่วนแทนคณะกรรมการ ก.ล.ต. จึงเป็นผลให้ต้องยกเลิกประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. จำนวนหนึ่ง และออกประกาศใหม่จำนวน 109 ฉบับ เพื่อให้เป็นไปตามอำนาจที่กำหนดในพระราชบัญญัติที่แก้ไข พร้อมทั้งปรับปรุงเนื้อหาของประกาศให้เป็นปัจจุบันและตัดเนื้อหาส่วนที่ไม่ได้ใช้แล้วออก โดยยังคงหลักการและสาระสำคัญเช่นเดิม อ่านรายละเอียด ทั้งนี้ เว็บไซต์ thaipvd.com จะดำเนินการปรับปรุงประกาศในเว็บไซต์ต่อไป
1. การแต่งตั้งนายทะเบียนตามพระราชบัญญัติกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530  

 2.

การจัดตั้งและจัดการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

 

 

 

2.1

การจัดตั้งและจัดการกองทุน

 

 

 

2.2

การเข้าทำสัญญารับจัดการกองทุนส่วนบุคคล

 

 

 

2.3

วิธีการจัดการกองทุน

 

 

 

2.4

ระบบงานเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจการจัดการกองทุน

 

 

 

2.5

การยกเลิกประกาศเก่า

 

3.

การลงทุนและอัตราส่วนการลงทุนของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

 

 

 

3.1

การกำหนดอัตราส่วนลงทุน

 

 

 

3.2

การกำหนดประเภทหลักทรัพย์ที่บริษัทจัดการสามารถลงทุนได้

 

 

 

3.3

การกำหนดประเภทหลักทรัพย์ที่ลูกค้าอาจมอบหมายให้ลงทุน

 

 

 

3.4

อัตราส่วนการลงทุนของนโยบายการลงทุนในตลาดเงิน

 

 

 

3.5

การคำนวณอัตราส่วนการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมพันธบัตรเอเซีย

 

 

 

3.6

การกระทำที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (conflict of interest)

 

4.

การลงทุนในต่างประเทศของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

 

5.

การคำนวณและรับรองความถูกต้องของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

 

6.

มูลค่าต่อหน่วยและการคำนวณจำนวนหน่วยของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

 

7.

การคัดเลือกและแต่งตั้งผู้สอบบัญชีกองทุน

 

8.

การแต่งตั้งผู้รับฝากทรัพย์สิน

 

9.

งานทะเบียนสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

 

10. การจัดทำงบการเงิน การรายงาน และการเปิดเผยข้อมูล  

11.

การใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้น

 

12.

การรับส่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์

 

13.

ประกาศนายทะเบียนกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

 

14. ประกาศสมาคมบริษัทจัดการลงทุน  

                      หนังสือเวียน  

 

วันที่อัพเดทล่าสุด 19/01/2559
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง : สำนักงาน ก.ล.ต. | สมาคมบริษัทจัดการลงทุน | สมาคมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ 1207 หรือ 0 2695 9999 โทรสาร 0 2695 9660
ข้อควรทราบ เว็บไซต์นี้จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ในการให้ข่าวสารและข้อมูลแก่ผู้สนใจทั่วไป แต่ไม่ถือว่าเป็นการให้คำแนะนำโดยสำนักงาน ก.ล.ต. การนำข้อมูลที่ปรากฏบนเว็บไซต์ไปใช้ประโยชน์ ถือว่าอยู่ในความรับผิดชอบของผู้ใช้ข้อมูล ทั้งนี้ ข้อมูลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ซึ่งคณะผู้จัดทำตั้งใจที่จะปรับปรุงให้เป็นข้อมูลที่ถูกต้องและทันสมัยอยู่ตลอดเวลา
หากท่านเห็นว่าข้อมูลส่วนใดไม่ถูกต้อง โปรดแจ้งคณะผู้จัดทำหรือสอบถามเพิ่มเติมหรือได้ที่ thaipvd@sec.or.th