หน้าแรก | บทบาท ก.ล.ต. | Links | Sitemap | ติดต่อเรา  Thai PVD Series คลิปวิดีโอเรื่อง
สุขหลังเกษียณ...คุณทำได้
Download : wmv | mp4

 

การลงทุน

            บริษัทจัดการมีหน้าที่จัดการเงินลงทุนของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ  โดยนำเงินไปลงทุนในตราสารการเงินประเภทต่างๆ ที่มีระดับความเสี่ยงและผลตอบแทนที่แตกต่างกันตามประเภทหลักทรัพย์และสัดส่วนที่กำหนดไว้ในนโยบายการลงทุนที่ได้ตกลงไว้กับคณะกรรมการกองทุน  ในการจัดการเงินลงทุนของกองทุน บริษัทจัดการต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์เงื่อนไขและวิธีการที่สำหนักงาน ก.ล.ต. ประกาศกำหนด เช่น ประเภทหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่ลงทุนได้ หรืออัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินแต่ละประเภท เป็นต้น  ทั้งนี้   เพื่อให้สมาชิกมั่นใจว่ามีการกระจายความเสี่ยงในการลงทุน  และหากจะนำเงินไปลงทุนในต่างประเทศ ก็ต้องปฏิบัติตามหลักเเกณฑ์เกี่ยวกับการลงทุนในต่างประเทศด้วย

 

หลักเกณฑ์การลงทุน
การลงทุนในต่างประเทศ
วันที่อัพเดทล่าสุด 12/10/2554
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง : สำนักงาน ก.ล.ต. | สมาคมบริษัทจัดการลงทุน | สมาคมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ 1207 หรือ 0 2695 9999 โทรสาร 0 2695 9660
ข้อควรทราบ เว็บไซต์นี้จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ในการให้ข่าวสารและข้อมูลแก่ผู้สนใจทั่วไป แต่ไม่ถือว่าเป็นการให้คำแนะนำโดยสำนักงาน ก.ล.ต. การนำข้อมูลที่ปรากฏบนเว็บไซต์ไปใช้ประโยชน์ ถือว่าอยู่ในความรับผิดชอบของผู้ใช้ข้อมูล ทั้งนี้ ข้อมูลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ซึ่งคณะผู้จัดทำตั้งใจที่จะปรับปรุงให้เป็นข้อมูลที่ถูกต้องและทันสมัยอยู่ตลอดเวลา
หากท่านเห็นว่าข้อมูลส่วนใดไม่ถูกต้อง โปรดแจ้งคณะผู้จัดทำหรือสอบถามเพิ่มเติมหรือได้ที่ thaipvd@sec.or.th