หน้าแรก | บทบาท ก.ล.ต. | Links | Sitemap | ติดต่อเรา  Thai PVD Series คลิปวิดีโอเรื่อง
สุขหลังเกษียณ...คุณทำได้
Download : wmv | mp4

 

การวัดผลการดำเนินงานของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

  การกำหนดเกณฑ์การวัดผลการดำเนินงาน

            สำนักงาน ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบประกาศสมาคมบริษัทจัดการลงทุนเกี่ยวกับมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงาน (benchmark) ของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เพื่อให้ benchmark สอดคล้องกับนโยบายการลงทุนและสะท้อนความสามารถในการบริหารกองทุนที่แท้จริงของผู้จัดการกองทุน ซึ่งจะทำให้คณะกรรมการและสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสามารถติดตามผลการดำเนินงานของกองทุนได้อย่างถูกต้อง
            Benchmark จะกำหนดแยกตามประเภททรัพย์สินที่กองทุนลงทุน ในกรณีที่กองทุนมีการลงทุนในทรัพย์สินหลายประเภท benchmark ของกองทุนที่เหมาะสมจะต้องเป็นตัวชี้วัดผสม (composite benchmark) ซึ่งถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของ benchmark ที่สอดคล้องกับสัดส่วนการลงทุนของกองทุนในทรัพย์สินแต่ละประเภท (asset allocation policy) ดังนี้  

ประเภทตราสาร

ตัวชี้วัดผลการดำเนินงาน (benchmark) 

1. ตราสารทุน

 • อัตราผลตอบแทนของดัชนีราคาหุ้นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET Index)
 • อัตราผลตอบแทนของดัชนีราคาหุ้นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กลุ่ม 50 หลักทรัพย์ (SET 50 Index)
 • อัตราผลตอบแทนของดัชนีราคาหุ้นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กลุ่ม 100 หลักทรัพย์ (SET 100 Index)
 • อัตราผลตอบแทนของดัชนีผลตอบแทนรวมในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET Total Return Index)
 • อัตราผลตอบแทนของดัชนีผลตอบแทนรวมในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กลุ่ม 50 หลักทรัพย์ (SET 50 Total Return Index)
 • อัตราผลตอบแทนของดัชนีผลตอบแทนรวมในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กลุ่ม 100 หลักทรัพย์ (SET 100 Total Return Index)

2. ตราสารแห่งหนี้
    2.1 ตราสารหนี้ภาครัฐ 

 • อัตราผลตอบแทนของ ThaiBMA Zero Rate Return “ZRR” Government Bond Index อายุ 6 เดือน
 • อัตราผลตอบแทนของ ThaiBMA Zero Rate Return “ZRR” Government Bond Index อายุ 2 ปี
 • อัตราผลตอบแทนของ ThaiBMA Zero Rate Return “ZRR” Government Bond Index ที่มีอายุเท่ากับ target duration ของนโยบายการลงทุนของกองทุน
 • อัตราผลตอบแทนของ Total Return of ThaiBMA Government Bond Index
 • อัตราผลตอบแทนของ Total Return of ThaiBMA Government Bond Index-Maturity Sub Group 1

    2.2 ตราสารหนี้ทั่วไป

         (ภาครัฐและภาคเอกชน)

 • อัตราผลตอบแทนของ ThaiBMA Zero Rate Return “ZRR” Government Bond Index อายุ 6 เดือน
 • อัตราผลตอบแทนของ ThaiBMA Zero Rate Return “ZRR” Composite /Government Bond Index อายุ 2 ปี
 • อัตราผลตอบแทนของ ThaiBMA Zero Rate Return “ZRR” Composite /Government Bond Index) ที่มีอายุเท่ากับ target duration ของนโยบายการลงทุนของกองทุน 
 • อัตราผลตอบแทนของ Total Return of ThaiBMA Composite/Government Bond Index
 • อัตราผลตอบแทนของ Total Return of ThaiBMA Composite/Government Bond Index-Maturity Sub Group 1

3. เงินฝากประจำ

 • อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปีที่กองทุนสำรองเลี้ยงชีพพึงได้รับ วงเงิน 1 ล้านบาท เฉลี่ยของธนาคารกรุงเทพ   ธนาคารกสิกรไทย  ธนาคารไทยพาณิชย์ และธนาคารกรุงไทย

                                        หมายเหตุ: ดูรายละเอียดในประกาศที่ สจก.กช 2/2552

            ในกรณีที่เป็นกองทุนผสม  benchmark ในส่วนของตราสารทุน จะต้องถัวเฉลี่ยด้วยน้ำหนักการลงทุนในหุ้นไม่น้อยกว่าค่าเฉลี่ยของสัดส่วนการลงทุน
ต่ำสุดและสูงสุด (minimum limit + maximum limit)/2) ซึ่งกำหนดไว้ในนโยบายการลงทุน

 การเปรียบเทียบผลการดำเนินงาน

            กรณีเปรียบเทียบระหว่างกองทุนฯ ต้องเปรียบเทียบเฉพาะกองทุนฯ ที่จัดอยู่ในประเภทเดียวกัน และในช่วงเวลาเดียวกัน และกรณีเปรียบเทียบกับ benchmark  ต้องใช้ benchmark  ที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และนโยบายการลงทุนของกองทุนฯ นั้นๆ และในช่วงเวลาเดียวกัน สำหรับการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานรวมของทุกกองทุนภายใต้บริษัทจัดการใดบริษัทหนึ่งกับค่าเฉลี่ยอุตสาหกรรม ต้องเปรียบเทียบเฉพาะกองทุนฯ ที่จัดอยู่ในประเภทเดียวกัน และในช่วงเวลาเดียวกัน โดยผลการดำเนินการรวมคำนวณได้จากใช้อัตราผลตอบแทนของแต่ละกองทุน ถ่วงน้ำหนักด้วย NAV

 

 อัตราผลตอบแทนอ้างอิงตามดัชนี

            อัตราผลตอบแทนอ้างอิงตามดัชนี (Reference benchmark) คือ อัตราผลตอบแทนของพอร์ตการลงทุนที่มีนโยบายการลงทุนมาตรฐาน อาทิ กองทุนตราสารหนี้ กองทุนตราสารทุน และกองทุนผสม ซึ่งอัตราผลตอบแทนดังกล่าวคำนวนจากดัชนีอ้างอิงต่างๆ อาทิ ดัชนีตลาดหลักทรัพย์ และดัชนีตราสารหนี้ โดยถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักตามนโยบายการลงทุน

            สมาคมบริษัทจัดการลงทุนได้จัดทำ Reference benchmark เพื่อให้คณะกรรมการกองทุนและสมาชิกมีเครื่องมือที่ใช้เปรียบเทียบกับผลการดำเนินงานของกองทุนตนอย่างคร่าวๆ เพื่อประเมินความสามารถในการบริหารจัดการกองทุนภายใต้บริษัทจัดการ  นอกจากนี้ นายจ้างที่ยังไม่มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสามารถใช้ Reference benchmark เป็นแนวทางในการพิจารณาเลือกนโยบายลงทุนที่เหมาะสมกับความต้องการได้
 

ประกาศที่เกี่ยวข้อง


 

วันที่อัพเดทล่าสุด 11/02/2553
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง : สำนักงาน ก.ล.ต. | สมาคมบริษัทจัดการลงทุน | สมาคมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ 1207 หรือ 0 2695 9999 โทรสาร 0 2695 9660
ข้อควรทราบ เว็บไซต์นี้จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ในการให้ข่าวสารและข้อมูลแก่ผู้สนใจทั่วไป แต่ไม่ถือว่าเป็นการให้คำแนะนำโดยสำนักงาน ก.ล.ต. การนำข้อมูลที่ปรากฏบนเว็บไซต์ไปใช้ประโยชน์ ถือว่าอยู่ในความรับผิดชอบของผู้ใช้ข้อมูล ทั้งนี้ ข้อมูลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ซึ่งคณะผู้จัดทำตั้งใจที่จะปรับปรุงให้เป็นข้อมูลที่ถูกต้องและทันสมัยอยู่ตลอดเวลา
หากท่านเห็นว่าข้อมูลส่วนใดไม่ถูกต้อง โปรดแจ้งคณะผู้จัดทำหรือสอบถามเพิ่มเติมหรือได้ที่ thaipvd@sec.or.th