หน้าแรก | บทบาท ก.ล.ต. | Links | Sitemap | ติดต่อเรา  Thai PVD Series คลิปวิดีโอเรื่อง
สุขหลังเกษียณ...คุณทำได้
Download : wmv | mp4

 

การกำกับดูแล

  วัตถุประสงค์ในการกำกับดูแล 

            โดยที่กฎหมายกองทุนสำรองเลี้ยงชีพกำหนดให้ผู้จัดการกองทุนต้องเป็นบริษัทที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดการกองทุนส่วนบุคคลในที่นี้เรียกว่า บริษัทจัดการ ซึ่งมีหน้าที่ในการนำเงินของกองทุนไปลงทุนให้เกิดดอกออกผลและก่อให้เกิดประโยชน์แก่สมาชิกกองทุน นอกจากนี้ บริษัทจัดการยังเป็นผู้ที่อำนวยความสะดวกแก่กองทุนสำรองเลี้ยงชีพในการติดต่อกับสำนักงาน ก.ล.ต. เพื่อดำเนินการใดๆเกี่ยวกับกองทุน เช่น การจดทะเบียนจัดตั้งกองทุน การจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับกองทุน เป็นต้น ทั้งนี้ บริษัทจัดการต้องไม่ใช่นายจ้างของลูกจ้างที่เป็นสมาชิกในกองทุนนั้น  

            การกำกับดูแลสามารถแบ่งได้เป็น 2 ส่วนใหญ่ๆ คือ การกำกับดูแลบริษัทจัดการ และการกำกับดูแลการดำเนินงานของกองทุนในส่วนของการกำกับดูแลบริษัทจัดการ สำนักงาน ก.ล.ต. ได้กำหนดให้บริษัทจัดการต้องมีความพร้อมทั้งด้านบุคลากรและระบบงาน เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในการลงทุนให้กับผู้ลงทุน และป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นต่อทรัพย์สินของกองทุน และในส่วนของการกำกับดูแลการดำเนินงานของกองทุน สำนักงาน ก.ล.ต. ในฐานะนายทะเบียนกองทุนสำรองเลี้ยงชีพจะทำหน้าที่รับจดทะเบียนข้อบังคับกองทุน โดยมีหลักในการพิจารณาคือ สมาชิกกองทุนควรได้รับการปฏิบัติอย่างเป็นธรรม
 

1. การกำกับดูแลบริษัทจัดการ

            1.1  การขอใบอนุญาตประกอบธุรกิจ (License)
                   บริษัทจัดการต้องได้รับใบอนุญาตการประกอบธุรกิจประเภทการจัดการกองทุนส่วนบุคคล (private fund license) จากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง โดยต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวงฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2543) กล่าวคือ

  • เป็นธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน บริษัทหลักทรัพย์ บริษัทประกันชีวิต หรือบริษัทที่จัดตั้งขึ้นใหม่เพื่อประกอบธุรกิจนี้โดยเฉพาะ
  • มีความพร้อมในเรื่องฐานะทางการเงิน มีผู้บริหารที่ไม่มีประวัติการกระทำความผิด และมีความพร้อมของระบบงานและบุคลากร ได้แก่ระบบงานเกี่ยวกับวิธีการรับลูกค้า การตัดสินใจลงทุน การควบคุมการลงทุนให้เป็นไปตามนโยบายการลงทุนของลูกค้าและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง วิธีปฏิบัติในการจัดสรรหลักทรัพย์ มาตรการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ การป้องกันการล่วงรู้ข้อมูลภายใน มาตรการควบคุมภายในเพื่อ check & balance และการเปิดเผยข้อมูลให้ลูกค้าทราบ เป็นต้น นอกจากนี้ ต้องมีบุคลากรที่ทำหน้าที่เป็นผู้จัดการกองทุน และผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต.  

            1.2  การประกอบธุรกิจภายใต้หลักเกณฑ์ที่กำหนด (Conduct of Business)
                   บริษัทจัดการต้องจัดการลงทุนด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของลูกค้า โดยใช้ความรู้ความสามารถเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพอย่างเหมาะสม (fiduciary duty) และมีความพร้อมทั้งด้านบุคคลากรและระบบงาน  ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด เช่น ต้องดำเนินการจัดการลงทุนตามนโยบายการลงทุนและข้อจำกัดของการลงทุนตามที่ได้ตกลงไว้กับลูกค้าในสัญญาการจัดการกองทุนส่วนบุคคล โดยต้องทำความรู้จักกับลูกค้า (know your customer) เพื่อให้ได้ข้อมูลของลูกค้าเกี่ยวกับฐานะทางการเงิน ภาระทางการเงิน ระยะเวลาการลงทุน ประสบการณ์ในการลงทุน ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้และผลตอบแทนที่คาดหวัง สำหรับนำมาใช้ในการวิเคราะห์เพื่อกำหนดนโยบายการลงทุนให้เหมาะสมกับลูกค้า (suitability)

            1.3  การลงทุนของกองทุน
                   บริษัทจัดการต้องจัดการเงินลงทุนของกองทุนตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด เช่น ประเภทหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่ลงทุนได้ อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินแต่ละประเภท การกระทำที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ นอกจากนี้ หากจะนำเงินไปลงทุนในต่างประเทศ ก็ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการลงทุนในต่างประเทศด้วย

            1.4  การเก็บรักษาทรัพย์สินของกองทุน

                   บริษัทจัดการต้องแยกทรัพย์สินของลูกค้าออกจากทรัพย์สินของตนโดยนำไปฝากไว้กับผู้รับฝากทรัพย์สินที่บริษัทจัดการหรือลูกค้ามอบหมาย ซึ่งผู้รับฝากทรัพย์สินจะทำหน้าที่ในการเก็บรักษาทรัพย์สิน การรับมอบส่งมอบ การตรวจสอบความถูกต้องและตรวจนับทรัพย์สิน การทำทะเบียนทรัพย์สิน การติดตามสิทธิประโยชน์จากการลงทุน และจัดทำรายงานให้บริษัทจัดการทราบ โดยผู้รับฝากทรัพย์สินต้องเป็นบุคคลที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต.

            1.5  การคำนวณมูลค่าทรัพย์สินของกองทุน 
                   บริษัทจัดการต้องคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนโดยใช้มูลค่ายุติธรรม (Mark to Market)  และผลจากการนำระบบ unitization มาใช้กับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ทำให้บริษัทจัดการต้องคำนวณมูลค่าต่อหน่วยของกองทุนอย่างน้อยสัปดาห์ละครั้ง และมีหน้าที่ในการเพิ่มจำนวนหน่วยให้แก่สมาชิกทุกครั้งที่มีการนำส่งเงินสะสมเงินสมทบเข้ากองทุน โดยต้องดำเนินการตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด นอกจากนี้ บริษัทจัดการต้องจัดให้มีการรับรองความถูกต้องของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนโดยผู้รับรองมูลค่า และเนื่องจากมูลค่าทรัพย์สินสุทธิมีความสำคัญที่จะนำมาใช้ในการยืนยันความถูกต้องของการคำนวณจำนวนหน่วยให้แก่สมาชิกที่นำส่งเงินเข้ากองทุนและการจ่ายเงินให้แก่สมาชิกที่สิ้นสมาชิกภาพ  ดังนั้น ผู้รับรองมูลค่าต้องขึ้นทะเบียนกับสำนักงาน ก.ล.ต. และปฏิบัติงานภายใต้หลักเกณฑ์ที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด

            1.6  การเปิดเผยข้อมูลต่อคณะกรรมการกองทุน (Disclosure)
                   บริษัทจัดการต้องจัดทำรายงานและเปิดเผยข้อมูลต่างๆเกี่ยวกับการจัดการกองทุน เพื่อให้คณะกรรมการกองทุนได้รับทราบผลการบริหารกองทุนของบริษัทจัดการ และติดตามผลการดำเนินงานของกองทุนได้เป็นระยะๆ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด             

            1.7 ผู้จัดการกองทุนส่วนบุคคล (Fund Manager)
                  ผู้จัดการกองทุนส่วนบุคคล คือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากบริษัทจัดการให้ทำหน้าที่ในการตัดสินใจลงทุนภายใต้นโยบายการลงทุนทีได้ตกลงไว้กับลูกค้า ซึ่งต้องเป็นบุคคลที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. โดยมีคุณสมบัติคือเป็นผู้ที่สอบผ่านหลักสูตร CFA, หรือ CISA level 1 และมีประสบการณ์ทำงานที่เกี่ยวข้องไม่น้อยกว่า 2 ใน 5 ปีล่าสุด หรือ สอบผ่านหลักสูตร CFA, CISA (level 3)หรือได้รับอนุญาตจากองค์กรกำกับดูแลในต่างประเทศให้ทำหน้าที่ผู้จัดการกองทุน   ทั้งนี้ บุคคลดังกล่าวจะต้องผ่านการอบรมและทดสอบหลักสูตรความรู้ด้านกฎหมาย จรรยาบรรณและมาตรฐานการประกอบวิชาชีพที่จัดโดยสมาคมบริษัทจัดการลงทุน รวมทั้งต้องไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายกำหนด เช่น ถูกศาลสั่งพิทักษ์ทรัพย์ เป็นบุคคลล้มละลาย ไร้ความสามารถ หรือเสมือนไร้ความสามารถ เป็นบุคคลซึ่งมีชื่ออยู่ในบัญชีดำของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย อยู่ระหว่างถูกกล่าวโทษหรือถูกดำเนินคดีอาญา

            1.8  ผู้ติดต่อผู้ลงทุน (Investor Contact)
                   ผู้ติดต่อผู้ลงทุนคือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากบริษัทจัดการให้ทำหน้าที่เป็นผู้ที่ติดต่อลูกค้า และแนะนำลูกค้าให้ทราบถึงรายละเอียดการจัดการกองทุน กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง สิทธิและหน้าที่ของลูกค้าและของบริษัทจัดการ รวมถึงการเสนอโยบายการลงทุนที่เหมาะสมกับลูกค้า 

2. การกำกับดูแลการดำเนินงานของกองทุน

            กองทุนสำรองเลี้ยงชีพที่จดทะเบียนแล้วจะมีสถานะเป็นนิติบุคคลแยกต่างหากจากนายจ้าง โดยมีคณะกรรมการกองทุนเป็นผู้แทนกองทุนในกิจการที่เกี่ยวกับบุคคลภายนอก และมีหน้าที่ดูแลกิจการทั่วไปของกองทุน นอกจากนี้ กองทุนต้องมีข้อบังคับกองทุนซึ่งเป็นกฎกติกาที่ใช้บังคับกับสมาชิกกองทุน

            2.1 คณะกรรมการกองทุน
                  โดยที่กฎหมายกำหนดให้คณะกรรมการกองทุนมีหน้าที่ควบคุมดูแลกิจการทั่วไปของกองทุน แต่ไม่ได้ระบุชัดลงไปว่าคณะกรรมการกองทุนต้องปฏิบัติหน้าที่อย่างไรบ้าง สำนักงาน ก.ล.ต. จึงมีการออกแนวทางการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (code of best practice) ซึ่งกำหนดให้กรรมการต้องปฏิบัติหน้าที่เยี่ยงผู้ที่ได้รับความไว้วางใจจากสมาชิก (fiduciary duty) นอกจากนี้ กรรมการยังต้องหมั่นติดตามผลการจัดการกองทุนจากรายงานที่ได้รับจากบริษัทจัดการเป็นระยะ ๆ ด้วย

            2.2 การจดทะเบียนจัดตั้งกองทุน
                  บริษัทจัดการซึ่งได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการกองทุนจะยื่นคำขอจดทะเบียนจัดตั้งกองทุนต่อสำนักงาน ก.ล.ต. โดยกองทุนที่จัดดั้งขึ้นเป็นนิติบุคคล ทำให้ทรัพย์สินของกองทุนแยกต่างหากจากทรัพย์สินของนายจ้าง และแยกจากทรัพย์สินของบริษัทจัดการ ทั้งนี้ นายจ้างอาจเลือกจดทะเบียนเป็นกองทุนเดี่ยว (single fund) ที่มีนายจ้างรายเดียว หรือจัดตั้งกองทุนโดยการเข้าร่วมใน  pooled fund ซึ่งมีนายจ้างหลายรายรวมกันก็ได้ โดยกองทุนร่วมจะประกอบด้วยคณะกรรมการหลักและข้อบังคับกลางที่ใช้ร่วมกันทุกรายนายจ้าง  และมีคณะกรรมการเฉพาะรายนายจ้างกับข้อบังคับเฉพาะส่วนที่ใช้บังคับกับเฉพาะรายนายจ้าง

            2.3 ข้อบังคับกองทุน

                  เนื่องจากข้อบังคับกองทุนคือกติกาที่กำหนดขอบเขตและแนวทางในการบริหารจัดการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพที่คณะกรรมการกองทุนและสมาชิกกองทุนต้องถือปฏิบัติ ดังนั้น ข้อบังคับจึงต้องมีรายการอย่างน้อยตามที่กฎหมายกำหนดไว้

            2.4 มาตรฐานงานทะเบียนสมาชิก (Fund Administration)
                  บริษัทจัดการต้องจัดให้มีระบบการปฏิบัติงานทะเบียนสมาชิกกองทุนที่มีมาตรฐาน เช่น ระบบการนำส่งเงินเข้ากองทุน การทำทะเบียนสมาชิก การจ่ายเงินให้สมาชิกที่สิ้นสมาชิกภาพ ตลอดจนต้องมีระบบการควบคุมภายในและระบบรักษาความปลอดภัยของข้อมูลด้วย เพื่อให้มั่นใจว่าการปฏิบัติงานด้านทะเบียนสมาชิกจะเป็นไปอย่างครบถ้วนและรัดกุม ถูกต้อง โดยต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด

พระราชบัญญัติ/กฎกระทรวง

ประกาศและหนังสือเวียน

 
 

วันที่อัพเดทล่าสุด 11/02/2553
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง : สำนักงาน ก.ล.ต. | สมาคมบริษัทจัดการลงทุน | สมาคมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ 1207 หรือ 0 2695 9999 โทรสาร 0 2695 9660
ข้อควรทราบ เว็บไซต์นี้จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ในการให้ข่าวสารและข้อมูลแก่ผู้สนใจทั่วไป แต่ไม่ถือว่าเป็นการให้คำแนะนำโดยสำนักงาน ก.ล.ต. การนำข้อมูลที่ปรากฏบนเว็บไซต์ไปใช้ประโยชน์ ถือว่าอยู่ในความรับผิดชอบของผู้ใช้ข้อมูล ทั้งนี้ ข้อมูลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ซึ่งคณะผู้จัดทำตั้งใจที่จะปรับปรุงให้เป็นข้อมูลที่ถูกต้องและทันสมัยอยู่ตลอดเวลา
หากท่านเห็นว่าข้อมูลส่วนใดไม่ถูกต้อง โปรดแจ้งคณะผู้จัดทำหรือสอบถามเพิ่มเติมหรือได้ที่ thaipvd@sec.or.th