หน้าแรก | บทบาท ก.ล.ต. | Links | Sitemap | ติดต่อเรา  Thai PVD Series คลิปวิดีโอเรื่อง
สุขหลังเกษียณ...คุณทำได้
Download : wmv | mp4

 

การกำหนดข้อบังคับกองทุนตาม พ.ร.บ.

            ข้อบังคับกองทุน คือกติกาที่กำหนดขอบเขตและแนวทางในการบริหารจัดการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้คณะกรรมการกองทุนและสมาชิกกองทุนถือปฏิบัติ โดยข้อบังคับกองทุนจะต้องไม่ขัดต่อกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง เช่น แนวทางปฏิบัติของนายทะเบีย ทั้งนี้ ข้อบังคับที่มีผลใช้บังคับได้ตามกฏหมายจะต้องจดทะเบียนกับนายทะเบียนกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ     

 

              รายการที่ต้องกำหนดไว้ในข้อบังคับ


            เพื่อให้การกำหนดกรอบกติกามีข้อความที่ครอบคลุมทุกรายการที่เป็นเรื่องจำเป็นและสำคัญ กฎหมายจึงกำหนดให้ข้อบังคับจะต้องมีรายการอย่างน้อยดังต่อไปนี้

            1. ชื่อกองทุนต้องมีคำว่า "กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ" นำหน้า และมีคำว่า "ซึ่งจดทะเบียนแล้ว" ต่อท้าย
            2. ที่ตั้งสำนักงานกองทุน
            3. วัตถุประสงค์ของกองทุน
            4. วิธีรับสมาชิกและการสิ้นสมาชิกภาพ

            สำหรับกองทุนที่เปิดรับโอนสมาชิกจากกองทุนอื่น ควรกำหนดรายละเอียดคุณสมบัติของสมาชิกที่สามารถขอโอนย้ายเข้ากองทุนได้ไว้ด้วย นอกจากนี้ในการกำหนดวันสิ้นสมาชิกภาพ ข้อบังคับจะกำหนดวันสิ้นสมาชิกภาพเป็นวันอื่นภายหลังวันสิ้นสมาชิกภาพไม่ได้           

            5. ข้อกำหนดเกี่ยวกับจำนวนกรรมการ วิธีการเลือกตั้ง วาระการดำรงตำแหน่ง การพ้นจากตำแหน่ง และการประชุมคณะกรรมการกองทุน
            6. ข้อกำหนดเกี่ยวกับเงินสะสมของลูกจ้าง และเงินสมทบของนายจ้างที่จะต้องจ่ายเข้ากองทุน

            ในกองทุนเดียวกันสามารถกำหนดอัตราเงินสะสมและเงินสมทบให้มีความแตกต่างกันก็ได้ เช่น กำหนดตามอายุงาน หรือกำหนดตามระดับของพนักงาน เป็นต้น ทั้งนี้ต้องคำนึงถึงความเหมาะสม ยุติธรรมด้วย อย่างไรก็ดี การกำหนดอัตราเงินสมทบของนายจ้างจะต้องไม่ต่ำกว่าอัตราเงินสะสมของลูกจ้างในทุกกรณี
 

            7. ข้อกำหนดเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการคำนวณผลประโยชน์ที่ลูกจ้างจะได้รับ
            8. ข้อกำหนดเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ วิธีการ และระยะเวลาในการจ่ายเงินเมื่อลูกจ้างสิ้นสมาชิกภาพ หรือเมื่อกองทุนเลิก ทั้งนี้ ข้อกำหนดนั้นจะต้องไม่ตัดสิทธิของลูกจ้างโดยปราศจากเหตุผลอันสมควร
            9. ข้อกำหนดเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจการของกองทุน
            10. ข้อกำหนดเกี่ยวกับการประชุมใหญ่ หรือข้อกำหนดเกี่ยวกับการประชุมสมาชิกแยกตามนโยบายการลงทุน (กรณีกองทุนที่มีหลายนโยบายการลงทุน) หรือการประชุมสมาชิกตามรายนายจ้าง (กรณีกองทุนหลายนายจ้าง)

            ควรกำหนดรายละเอียดเกี่ยวกับองค์ประชุม การลงมติของที่ประชุม หรือเรื่องสำคัญที่จะต้องนำเข้าสู่ที่ประชุมใหญ่ เป็นต้น

 

              การแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ

 

            การแก้ไขข้อบังคับในส่วนที่เป็นข้อกำหนดทั่วไปเป็นอำนาจคณะกรรมการกองทุนในการดำเนินการขอจดทะเบียนแก้ไขต่อนายทะเบียน อย่างไรก็ดี สำหรับข้อกำหนดสำคัญๆบางเรื่องที่หากเปลี่ยนแปลงแล้วมีผลเป็นการกระทบสิทธิของสมาชิก อาจจะจำเป็นต้องขอมติจากที่ประชุมสมาชิกก่อน เพื่อป้องกันมิให้เกิดปัญหาโต้แย้งในภายหลัง  

            ในการแก้ไขข้อบังคับ ให้คณะกรรมการกองทุนนำไปจดทะเบียนภายใน 15 วันนับแต่วันที่มีมติให้แก้ไข โดยคณะกรรมการกองทุนจะแจ้งรายละเอียดการขอแก้ไขข้อบังคับต่อบริษัทจัดการที่เป็นผู้จัดการกองทุน เพื่อให้บริษัทจัดการส่งแบบคำขอจดทะเบียนแก้ไขข้อบังคับผ่านระบบการรับจดทะเบียน (Provident Fund Online Procedure :POP) ซึ่งนายทะเบียนจัดทำขึ้น โดยคำขอจดทะเบียนที่มีเอกสารถูกต้องครบถ้วนจะได้รับการอนุมัติภายใน 2 วันทำการ  

วันที่อัพเดทล่าสุด 11/02/2553
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง : สำนักงาน ก.ล.ต. | สมาคมบริษัทจัดการลงทุน | สมาคมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ 1207 หรือ 0 2695 9999 โทรสาร 0 2695 9660
ข้อควรทราบ เว็บไซต์นี้จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ในการให้ข่าวสารและข้อมูลแก่ผู้สนใจทั่วไป แต่ไม่ถือว่าเป็นการให้คำแนะนำโดยสำนักงาน ก.ล.ต. การนำข้อมูลที่ปรากฏบนเว็บไซต์ไปใช้ประโยชน์ ถือว่าอยู่ในความรับผิดชอบของผู้ใช้ข้อมูล ทั้งนี้ ข้อมูลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ซึ่งคณะผู้จัดทำตั้งใจที่จะปรับปรุงให้เป็นข้อมูลที่ถูกต้องและทันสมัยอยู่ตลอดเวลา
หากท่านเห็นว่าข้อมูลส่วนใดไม่ถูกต้อง โปรดแจ้งคณะผู้จัดทำหรือสอบถามเพิ่มเติมหรือได้ที่ thaipvd@sec.or.th