หน้าแรก | บทบาท ก.ล.ต. | Links | Sitemap | ติดต่อเรา  Thai PVD Series คลิปวิดีโอเรื่อง
สุขหลังเกษียณ...คุณทำได้
Download : wmv | mp4

 

ข้อมูลสถิติ

 ที่มาของข้อมูล: บริษัทจัดการกองทุน


การลงทุนของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 

                       1.

พอร์ตการลงทุนรายเดือน

 

     1.1.  แบ่งตามประเภทหลักทรัพย์ (ข้อมูลงวดล่าสุด, ข้อมูลย้อนหลัง)

                           

     1.2.  แบ่งตามตลาด (ข้อมูลงวดล่าสุด, ข้อมูลย้อนหลัง)

                       2.

การจัดสรรเงินลงทุน (Pie Graph) (ข้อมูลงวดล่าสุด, ข้อมูลย้อนหลัง)

                       3.

เปรียบเทียบการจัดสรรเงินลงทุน (Line Graph)

ข้อมูล employee's choices  (ข้อมูลงวดล่าสุด, ข้อมูลย้อนหลัง

การส่งเงินเข้าและจ่ายเงินออก (รายเดือน)

การเติบโตของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 

1.

จำนวนนายจ้าง

2.

จำนวนสมาชิก

3.

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

4.

จำนวนเงินนำส่ง

5. อัตราการจ่ายเงินสมทบ

6.

จำนวนเงินจ่ายสมาชิก

7.

รายงานการเติบโตของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ประจำไตรมาส 1 ปี 2560   

8.

ภาพรวมการเติบโตของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ปี 2559  

การจัดการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพจำแนกตามบริษัทจัดการ (ข้อมูลงวดล่าสุด, ข้อมูลย้อนหลัง)

จำนวนกองทุนสำรองเลี้ยงชีพจำแนกตามขนาดกองทุนและจำนวนสมาชิก  

การจ่ายเงินให้ลูกจ้างที่สิ้นสมาชิกภาพและมีสิทธิได้รับเงินสมทบของนายจ้างเต็มจำนวน

  • การค้นหาข้อมูลสำหรับเดือน/ไตรมาสล่าสุด สามารถเรียกดูได้ประมาณ 40 วันหลังสิ้นเดือน /ไตรมาสนั้น
  • ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2546 สำนักงานมีการปรับปรุงรูปแบบการนำเสนอใหม่ หากท่านต้องการเรียกดูข้อมูลในช่วงก่อนเดือนกุมภาพันธ์ 2546 โปรดคลิกที่นี่ 

 

วันที่อัพเดทล่าสุด 17/05/2560
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง : สำนักงาน ก.ล.ต. | สมาคมบริษัทจัดการลงทุน | สมาคมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ 1207 หรือ 0 2695 9999 โทรสาร 0 2695 9660
ข้อควรทราบ เว็บไซต์นี้จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ในการให้ข่าวสารและข้อมูลแก่ผู้สนใจทั่วไป แต่ไม่ถือว่าเป็นการให้คำแนะนำโดยสำนักงาน ก.ล.ต. การนำข้อมูลที่ปรากฏบนเว็บไซต์ไปใช้ประโยชน์ ถือว่าอยู่ในความรับผิดชอบของผู้ใช้ข้อมูล ทั้งนี้ ข้อมูลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ซึ่งคณะผู้จัดทำตั้งใจที่จะปรับปรุงให้เป็นข้อมูลที่ถูกต้องและทันสมัยอยู่ตลอดเวลา
หากท่านเห็นว่าข้อมูลส่วนใดไม่ถูกต้อง โปรดแจ้งคณะผู้จัดทำหรือสอบถามเพิ่มเติมหรือได้ที่ thaipvd@sec.or.th