หน้าแรก | บทบาท ก.ล.ต. | Links | Sitemap | ติดต่อเรา  Thai PVD Series คลิปวิดีโอเรื่อง
สุขหลังเกษียณ...คุณทำได้
Download : wmv | mp4

ถามมา...ตอบไว...ThaiPVD

ฉบับที่ 67  การชำระบัญชีเสร็จสิ้นของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 1 ต.ค. 2555
ฉบับที่ 66  อยากจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพจะเริ่มต้นอย่างไร 3 ก.ย. 2555
ฉบับที่ 65  ต้องการเปลี่ยนเจตนาจากขอคงเงินเป็นขอรับเงินเป็นงวด ทำได้หรือไม่ อย่างไร 2 พ.ค. 2555
ฉบับที่ 64  นำเงินประเดิมเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ทำอย่างไร 25 ม.ค. 2554
ฉบับที่ 63  สมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพมีภูมิคุ้มกันอย่างไร 2 พ.ย. 2553
ฉบับที่ 62  ผู้รับประโยชน์เสียชีวิต ใครจะได้รับเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 5 ต.ค. 2553
ฉบับที่ 61  ผู้รับผลประโยชน์เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพคือใคร 21 ก.ย. 2553
ฉบับที่ 60  หากเลิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ สมาชิกจะได้รับเงินจากกองทุนอย่างไร 7 ก.ย. 2553
ฉบับที่ 59  เรื่องอะไรบ้างที่สมาชิกต้องใส่ใจในข้อบังคับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (ตอนที่ 3) 27 ก.ค. 2553
ฉบับที่ 58  เรื่องอะไรบ้างที่สมาชิกต้องใส่ใจในข้อบังคับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (ตอนที่ 2) 13 ก.ค. 2553
ฉบับที่ 57  เรื่องอะไรบ้างที่สมาชิกต้องใส่ใจในข้อบังคับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (ตอนที่ 1) 22 มิ.ย. 2553
ฉบับที่ 56  ข้อบังคับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำคัญอย่างไร 8 มิ.ย. 2553
ฉบับที่ 55  อยากเปลี่ยนแปลงนโยบายการลงทุน ทำอย่างไร 27 เม.ย. 2553
ฉบับที่ 54  การควบรวมกิจการของนายจ้างกระทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพอย่างไร 8 ธ.ค. 2552
ฉบับที่ 53  การคำนวณจ่ายเงินเข้ากองทุนควรใช้ฐานค่าจ้างใด 29 ก.ย. 2552
ฉบับที่ 52  สามารถใช้ SET Total Return Index เป็น benchmark ของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพได้หรือไม่ 15 ก.ย. 2552
ฉบับที่ 51  ใบแจ้งยอดเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพที่สมาชิกได้รับสำคัญอย่างไร 1 ก.ย. 2552
ฉบับที่ 50  อยากเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพแบบ pooled fund จะหาข้อมูลได้จากที่ใด 18 ส.ค. 2552
ฉบับที่ 49  ลูกจ้างจ่ายเงินสะสมต่ำกว่าอัตราที่กำหนดในข้อบังคับของกองทุนได้หรือไม่ 21 ก.ค. 2552
ฉบับที่ 48  นายจ้างหักเงินจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเพื่อชำระหนี้หรือชดใช้ค่าเสียหายที่เกิดขึ้นได้หรือไม่ 7 ก.ค. 2552
ฉบับที่ 47   ข้อบังคับเขียนจำกัดสิทธิของสมาชิกกองทุนได้หรือไม่

9  มิ.ย. 2552

ฉบับที่ 46   สมาชิกออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ จะได้รับเงินจากกองทุนจำนวนเท่าใด 26  พ.ค. 2552
ฉบับที่ 45   เมื่อสิ้นสมาชิกภาพ จะได้รับเงินจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพส่วนใดบ้าง 12  พ.ค. 2552
ฉบับที่ 44   เหตุใดผลการดำเนินงานของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพจึงลดลง แล้วใครตรวจสอบ 14  เม.ย. 2552
ฉบับที่ 43   กองทุนสำรองเลี้ยงชีพกับ กบข. ความเหมือนที่แตกต่าง 31  มี.ค. 2552
ฉบับที่ 42   หากหุ้นกู้ถูกลดอันดับความน่าเชื่อถือจะทำอย่างไร 17  มี.ค. 2552
ฉบับที่ 41  สิทธิประโยชน์ทางภาษีกรณีรับเงินจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 18  ธ.ค. 2551

ฉบับที่ 40  เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพคำนวณมาจากอะไร

9  ธ.ค. 2551

ฉบับที่ 39  เตรียมตัวอย่างไรกับการมี employee's choice

25  พ.ย. 2551

ฉบับที่ 38  ไขข้อสงสัยในการจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

11  พ.ย. 2551

ฉบับที่ 37  ทยอยจ่ายเงินบางส่วนให้สมาชิกได้หรือไม่

30  ต.ค. 2551

ฉบับที่ 36  ข้อบังคับกองทุนเป็นความลับหรือไม่

21  ต.ค. 2551

ฉบับที่ 35  ไม่อยากนำเงินออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเมื่อเกษียณ..ทำอย่างไร

30  ก.ย. 2551

ฉบับที่ 34  หากบริษัทจัดการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพไม่สามารถดำเนินธุรกิจได้ กองทุนจะเป็นอย่างไร

24  ก.ย. 2551

ฉบับที่ 33  วิธีกระจายรายได้ค่าใช้จ่ายของกองทุนหลายนายจ้าง (Pooled Fund)

11  ก.ย. 2551

ฉบับที่ 32   การจ่ายเงินกรณีสมาชิกเสียชีวิตระหว่างคงเงินหรือรับเงินเป็นงวด

4  ก.ย. 2551

ฉบับที่ 31   หากออกจากงาน เงินที่ได้รับจากกองทุนควรทำอย่างไร

28 ส.ค. 2551

ฉบับที่ 30   หยุดส่งเงินสะสม/สมทบเข้ากองทุนได้หรือไม่

13 ส.ค. 2551

ฉบับที่ 29   กองทุนซื้อหุ้นบริษัทนายจ้างได้หรือไม่

22 ก.ค. 2551

ฉบับที่ 28   แก้ไขข้อบังคับกองทุนอย่างไรให้สอดคล้องกับกฎหมายใหม่ (ตอนที่ 2)

2 ก.ค. 2551

ฉบับที่ 27   แก้ไขข้อบังคับกองทุนอย่างไรให้สอดคล้องกับกฎหมายใหม่ (ตอนที่ 1)

24 มิ.ย. 2551

ฉบับที่ 26    พบกับหลักสูตร FC Course ฉบับปรับปรุงใหม่

2 มิ.ย. 2551

ฉบับที่ 25    ทำไมต้องมีสมาชิกภาพระหว่างคงเงิน และระยะเวลาคงเงินควรกำหนดเท่าใด

6 พ.ค. 2551

ฉบับที่ 24    การจ่ายเงินคืนสมาชิกเมื่อสิ้นระยะเวลาคงเงิน...ต้องดำเนินการอย่างไร

29 เม.ย. 2551

ฉบับที่ 23    เงินสมทบที่สมาชิกไม่มีสิทธิได้รับ..ตกเป็นของใคร

25 มี.ค. 2551

ฉบับที่ 22    การกำหนดเงื่อนไขในการได้รับเงินสมทบของนายจ้างตามกฎหมายใหม่

18 มี.ค. 2551

ฉบับที่ 21    การคงเงินตามกฎหมายใหม่.. ต่างจากเดิมอย่างไร

4 มี.ค. 2551

ฉบับที่ 20    กฎเกณฑ์ใหม่ให้อะไรใหม่แก่สมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

26 ก.พ.. 2551

ฉบับที่ 19    กฎเกณฑ์ใหม่ที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายกองทุนสำรองเลี้ยงชีพใหม่ 

19 ก.พ.. 2551

ฉบับที่ 18    เตรียมพร้อมสำหรับกฏหมายกองทุนสำรองเลี้ยงชีพใหม่กันหรือยัง? 

29 ม.ค. 2551

ฉบับที่ 17    ผู้รับฝากทรัพย์สินกับผู้รับรองมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ แตกต่างกันอย่างไร? 

10 ม.ค. 2551

ฉบับที่ 16    หากผลการดำเนินงานของกองทุนไม่ดี ใครจะเป็นผู้รับผิดชอบ (ตอนที่ 2)? 

20 ธ.ค. 2550

ฉบับที่ 15    หากผลการดำเนินงานของกองทุนไม่ดี ใครจะเป็นผู้รับผิดชอบ (ตอนที่ 1)? 

6 ธ.ค. 2550

ฉบับที่ 14    กองทุนสำรองเลี้ยงชีพมีความเสี่ยงหรือไม่ (ตอนที่ 2)? 

22 พ.ย. 2550

ฉบับที่ 13    กองทุนสำรองเลี้ยงชีพมีความเสี่ยงหรือไม่ (ตอนที่ 1)? 

8 พ.ย. 2550

ฉบับที่ 12    หลักสูตร FC Fundamental Course มีความสำคัญอย่างไร ?

25 ต.ค. 2550

ฉบับที่ 11    สมาชิกทำงานไม่เต็มเดือนเนื่องจากการลาโดยไม่ได้รับเงินเดือน นายจ้างจะจ่ายเงินสมทบอย่างไร ? 

11 ต.ค. 2550

ฉบับที่ 10    เงินสมทบในส่วนที่สมาชิกไม่ได้รับจากองทุน จะตกไปอยู่ที่ไหน ? 

27 ก.ย. 2550

ฉบับที่ 9      ข้อบังคับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสามารถแก้ไขได้หรือไม่ ? 

6 ก.ย. 2550

ฉบับที่ 8      จะคัดเลือกบริษัทจัดการอย่างไร ? 

23 ส.ค. 2550

ฉบับที่ 7      สมาชิกสามารถวัดผลการดำเนินงานของกองทุน ได้อย่างไร ? 

9 ส.ค. 2550

ฉบับที่ 6      คณะกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ มีหน้าที่อะไรบ้าง ?     

26 ก.ค. 2550

ฉบับที่ 5      สมาชิกจะติดตามผลการดำเนินงานของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพได้จากที่ไหน ?     

12 ก.ค. 2550

ฉบับที่ 4      การคงเงินมีขั้นตอนและสิทธิประโยชน์ทางภาษีอะไรบ้าง ?     

25 มิ.ย. 2550

ฉบับที่ 3      Single Fund กับ Pooled Fund อย่างไหนดีกว่ากัน?     

7 มิ.ย. 2550

ฉบับที่ 2      การจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงขีพมีขั้นตอนอะไรบ้าง?     

24 พ.ค. 2550

ฉบับที่ 1      ลูกจ้างร่วมกันจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพได้หรือไม่ ?       

10 พ.ค. 2550

วันที่อัพเดทล่าสุด 09/11/2555
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง : สำนักงาน ก.ล.ต. | สมาคมบริษัทจัดการลงทุน | สมาคมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ 1207 หรือ 0 2695 9999 โทรสาร 0 2695 9660
ข้อควรทราบ เว็บไซต์นี้จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ในการให้ข่าวสารและข้อมูลแก่ผู้สนใจทั่วไป แต่ไม่ถือว่าเป็นการให้คำแนะนำโดยสำนักงาน ก.ล.ต. การนำข้อมูลที่ปรากฏบนเว็บไซต์ไปใช้ประโยชน์ ถือว่าอยู่ในความรับผิดชอบของผู้ใช้ข้อมูล ทั้งนี้ ข้อมูลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ซึ่งคณะผู้จัดทำตั้งใจที่จะปรับปรุงให้เป็นข้อมูลที่ถูกต้องและทันสมัยอยู่ตลอดเวลา
หากท่านเห็นว่าข้อมูลส่วนใดไม่ถูกต้อง โปรดแจ้งคณะผู้จัดทำหรือสอบถามเพิ่มเติมหรือได้ที่ thaipvd@sec.or.th