หน้าแรก | บทบาท ก.ล.ต. | Links | Sitemap | ติดต่อเรา  Thai PVD Series คลิปวิดีโอเรื่อง
สุขหลังเกษียณ...คุณทำได้
Download : wmv | mp4

สรรหามาเล่า
ตอน เมื่อไหร่จะได้เงินในส่วนของนายจ้าง

            กลับมาพบกันอีกครั้งกับสรรหามาเล่า หลังจากที่คุณๆ สมาชิกกองทุนทั้งหลายมีข้อสงสัยกันมามากมายว่าเงินในส่วนที่นายจ้างสมทบเข้ากองทุนนั้น สมาชิกจะได้รับกันเมื่อไหร่ แต่ละบริษัทจะกำหนดเงื่อนไขเป็นอายุงานแตกต่างกันได้หรือไม่ วันนี้ เราจะมาไขข้อสงสัยและเล่าเรื่องนี้ให้ฟังกันค่ะ

            ในชั้นแรก เรามาทำความเข้าใจกันก่อนว่า เงินของคุณๆ สมาชิกที่อยู่ในกองทุนนั้นแบ่งเป็น 4 ส่วนด้วยกัน คือ 1) เงินที่สมาชิกนำส่งเข้ากองทุนหรือเงินสะสม 2) เงินที่นายจ้างนำส่งให้สมาชิกหรือเงินสมทบ 3) ดอกผลที่เกิดขึ้นจากส่วนของเงินสะสม และ 4) ดอกผลที่เกิดขึ้นจากส่วนของเงินสมทบ

            เมื่อถึงวันที่คุณรับเงินจากกองทุนไม่ว่าจะเป็นด้วยเหตุการลาออกจากกองทุนหรือลาออกจากงาน หรือด้วยเหตุเกษียณก็ดี เงินในส่วนที่คุณจะได้รับแน่นอนก็คือเงินสะสม และดอกผลที่เกิดจากเงินสะสม เต็มจำนวน ซึ่งนายจ้างไม่สามารถกำหนดเงื่อนไขใดๆ ได้เลย แต่สำหรับเงินอีกสองส่วนคือ เงินที่นายจ้างสมทบให้ และดอกผลที่เกิดขึ้นจากส่วนของเงินสมทบนี้ ต้องเป็นไปตามข้อบังคับกองทุน ซึ่งแน่นอนว่าแต่ละกองทุนจะมีเงื่อนไขการรับเงิน
ในสองส่วนนี้แตกต่างกันไป  ตัวอย่างเช่น:      

อายุงาน

สิทธิการได้รับเงินสมทบและดอกผลจากเงินสมทบ

น้อยกว่า 3 ปี
ตั้งแต่ 3 ปี - 5 ปี
มากกว่า 5 ปี ขึ้นไป

ร้อยละ 0
ร้อยละ 50
ร้อยละ 100

            จากตัวอย่างที่แสดงข้างต้นหมายความว่า สมาชิกจะได้รับเงินในส่วนของนายจ้างทั้งหมดเมื่อมีอายุงานมากกว่า 5 ปี หลายคนอาจจะสงสัยว่า
แล้วส่วนใหญ่เค้ากำหนดกันอย่างไรบ้าง นานแค่ไหนถึงจะได้รับเงินส่วนของนายจ้างทั้งหมด ก็ขอเฉลยว่ามีการกำหนดเงื่อนไขทั้งอายุงานและอายุสมาชิก
โดยระยะเวลาที่กำหนดนั้นเกือบทั้งหมดกำหนดระยะเวลาไว้ไม่เกิน 10 ปี และข้อมูลปัจจุบัน ณ 12 ตุลาคม 2549 กองทุนสำรองเลี้ยงชีพทั้งระบบมีการกำหนดระยะเวลาที่สมาชิกจะได้รับเงินสมทบไว้ ดังนี้
 

ระยะเวลาที่จะได้รับเงินสมทบ

 

อายุงาน
น้อยกว่าหรือเท่ากับ 5 ปี
มากกว่า 5 ปี แต่ไม่เกิน 10 ปี
เกินกว่า 10 ปี

สัดส่วน
67 %
32 %
   1 %

อายุสมาชิก
น้อยกว่าหรือเท่ากับ 5 ปี
มากกว่า 5 ปี แต่ไม่เกิน 10 ปี 
เกินกว่า 10 ปี

สัดส่วน
49 %
50 %
   1 %

            นอกจากนี้ ข้อบังคับกองทุนอาจระบุถึงเหตุที่จะทำให้สมาชิกหมดสิทธิได้รับเงินสมทบและดอกผลจากเงินสมทบได้ด้วย เช่น การลาออกจากกองทุนโดยไม่ออกจากงาน  การที่ลูกจ้างทุจริตต่อนายจ้าง  หรือทำให้นายจ้างเสียหายด้วยความจงใจหรือด้วยความประมาทเลินเล่อ

            เราจึงขอแนะนำให้คุณๆ สมาชิกศึกษาข้อบังคับกองทุนของคุณเพื่อรักษาประโยชน์ของคุณในเรื่องนี้กันนะคะ แล้วพบกับสาระน่ารู้ในสรรหามาเล่าฉบับหน้า สวัสดีค่ะ    

 

วันที่อัพเดทล่าสุด 12/02/2553
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง : สำนักงาน ก.ล.ต. | สมาคมบริษัทจัดการลงทุน | สมาคมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ 1207 หรือ 0 2695 9999 โทรสาร 0 2695 9660
ข้อควรทราบ เว็บไซต์นี้จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ในการให้ข่าวสารและข้อมูลแก่ผู้สนใจทั่วไป แต่ไม่ถือว่าเป็นการให้คำแนะนำโดยสำนักงาน ก.ล.ต. การนำข้อมูลที่ปรากฏบนเว็บไซต์ไปใช้ประโยชน์ ถือว่าอยู่ในความรับผิดชอบของผู้ใช้ข้อมูล ทั้งนี้ ข้อมูลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ซึ่งคณะผู้จัดทำตั้งใจที่จะปรับปรุงให้เป็นข้อมูลที่ถูกต้องและทันสมัยอยู่ตลอดเวลา
หากท่านเห็นว่าข้อมูลส่วนใดไม่ถูกต้อง โปรดแจ้งคณะผู้จัดทำหรือสอบถามเพิ่มเติมหรือได้ที่ thaipvd@sec.or.th