หน้าแรก | บทบาท ก.ล.ต. | Links | Sitemap | ติดต่อเรา  Thai PVD Series คลิปวิดีโอเรื่อง
สุขหลังเกษียณ...คุณทำได้
Download : wmv | mp4

ถามมา...ตอบไว...ThaiPVD
ตอน ใบแจ้งยอดเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพที่สมาชิกได้รับสำคัญอย่างไร

            สวัสดีค่ะท่านสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ในช่วงเดือนสองเดือนที่ผ่านมานี้ สมาชิกกองทุนคงจะได้รับใบแจ้งยอดเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพกันแล้ว บางท่านได้รับมาแล้วยังงง ๆ อยู่ว่าให้มาทำไม บางท่านได้รับมาแล้วดูเสร็จก็ไม่รู้ว่า จะเก็บไว้ทำอะไร หรือบางท่านก็อาจมีข้อสงสัยแต่ก็ไม่รู้ว่าจะไปถามใครได้ที่ไหน วันนี้ ถามมา...ตอบไว...ThaiPVD   อยากบอกกับสมาชิกกองทุนทุกท่านว่า ใบแจ้งยอดเงินกองทุนที่สมาชิกได้รับมานั้นมีประโยชน์ต่อสมาชิกอย่างมาก เรามาดูกันว่าใบแจ้งยอดเงินกองทุนบอกอะไรกับสมาชิกบ้างและใบแจ้งยอดที่ว่านี้สำคัญอย่างไรค่ะ

            ก่อนอื่น  ถามมา...ตอบไว...ThaiPVD  ขอเรียนว่า กฎหมายกำหนดให้บริษัทจัดการที่นำเงินกองทุนไปบริหารจะต้องทำรายงานยอดเงินสะสม เงินสมทบ  พร้อมทั้งผลประโยชน์ที่สมาชิกจะได้รับให้สมาชิกกองทุนทราบอย่างน้อยทุกงวด 6 เดือน และในกรณีที่เป็นกองทุนที่มีหลายนโยบายการลงทุน  บริษัทจัดการจะต้องจัดทำรายงานแยกตามรายนโยบายการลงทุนด้วย เราเรียกรายงานนี้ว่า  ใบแจ้งยอดเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

            ใบแจ้งยอดเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนี้มีความสำคัญและประโยชน์ต่อสมาชิกอย่างมากดังนี้ค่ะ
            1. ทำให้สมาชิกโดยเฉพาะที่อยู่ภายใต้กองทุน pooled fund ได้ทราบว่าตนเองเป็นสมาชิกกองทุนอะไร บริษัทจัดการใดเป็นผู้บริหารกองทุน  และใช้เป็นหลักฐานที่แสดงตนของสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ในกรณีที่สมาชิกมีความจำเป็นที่จะต้องติดต่อหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง  เนื่องจากในใบแจ้งยอดเงินกองทุนจะบอกชื่อสมาชิก  รหัสสมาชิก  ชื่อกองทุน  และ ชื่อบริษัทจัดการที่บริหารกองทุน
            2. เป็นเอกสารรายงานยอดเงินประเภทต่าง ๆ ของสมาชิกที่มีอยู่ในกองทุนตั้งแต่อดีตถึงงวดการรายงานนั้น ๆ ว่า สมาชิกมีจำนวนหน่วยอยู่เท่าไร  มูลค่าต่อหน่วยเป็นอย่างไร  จำนวนเงินสะสมและเงินสมทบที่นำเข้าระหว่างปีมีอยู่จำนวน เท่าไร  (โดยนำไปเปรียบเทียบกับ slip เงินเดือน ณ สิ้นเดือนงวดการรายงานนั้น)  และผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นระหว่างปีเป็น อย่างไร  รวมทั้งจำนวนเงินสะสมและเงินสมทบพร้อมผลประโยชน์ที่มีอยู่ทั้งหมดเป็นจำนวนเท่าไร ถูกต้องหรือไม่ อาจทำการกระทบยอดตั้งแต่งงวดการรายงานก่อนเทียบกับงวดการรายงานปัจจุบันก็ได้  นอกจากนี้ยังบอกอัตราผลตอบแทนสะสม อีกด้วย
               ตัวเลขที่แสดงยอดรวมของจำนวนเงินสะสมและผลประโยชน์ของเงินสะสม เงินสมทบและผลประโยชน์ของเงินสมทบนั้น สมาชิกอาจคาดการณ์ต่อไปได้ว่า หากนายจ้างหักเงินสะสมและสมทบให้ต่อ ๆ ไป เงินที่จะได้ทั้งหมดจะเพียงพอ ที่จะเลี้ยงชีวิตในวัยเกษียณอายุหรือไม่  ซึ่งหากกองทุนที่เราเข้าเป็นสมาชิกเป็น Employee's choice หรือสามารถกำหนด อัตราเงินสะสมที่จะเข้ากองทุนได้ สมาชิกสามารถบริหารเงินกองทุนของตนเองได้  โดยกำหนดอัตราส่วนที่จะนำเงินเข้าร่วม กองทุนใดบ้างกรณีนายจ้างมีหลายกองทุน  หรือนโยบายใดบ้างกรณีมีหลายนโยบายการลงทุน  หรือกำหนดอัตราเงินสะสม เท่าใดจึงจะมีเงินเพียงพอในวัยเกษียณอายุ
               หากลาออกจากงานและอยากรู้ว่าจะได้รับเงินจากกองทุนเท่าไหร่ ก็สามารถดูตัวเลขคร่าว ๆ ได้ว่าจะได้รับเงินจากกองทุนเป็นจำนวนเท่าไรจากใบแจ้งยอดเงินกองทุนนี้ด้วยค่ะ แต่จำนวนเงินที่ได้รับแน่นอนนั้นขึ้นอยู่กับข้อกำหนดในข้อบังคับกองทุน โดยจะได้รับเงินสะสมและผลประโยชน์ของเงินสะสมโดยไม่มีเงื่อนไข แต่จะได้รับเป็นจำนวนเงินเท่าใดขึ้นกับมูลค่าหน่วยลงทุน ณ ขณะนั้น ว่าจะเพิ่มขึ้นหรือลดลงซึ่งขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงานของกองทุนที่บริษัทจัดการนำเงินกองทุนไปลงทุนหาผลประโยชน์  ส่วนเงินสมทบและผลประโยชน์ของเงินสมทบในส่วนของนายจ้าง จะได้รับหรือไม่ เป็นจำนวนเท่าใด ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขการจ่ายเงินสมทบของนายจ้างที่กำหนดไว้ในข้อบังคับกองทุน
            3. ใช้เป็นหลักฐานในการยื่นแบบการคำนวณภาษีเงินได้ ภ.ง.ด. 90 หรือ ภ.ง.ด. 91 เพื่อนำเงินสะสมที่นำส่งเข้ากองทุนประจำปีนั้นไปลดหย่อนภาษีเงินได้ประจำปี

            อย่างไรก็ดี ในกรณีที่สมาชิกได้รับใบแจ้งยอดเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพแล้วหากมีข้อสงสัยก็สามารถโทรศัพท์ไปสอบถามบริษัทจัดการตามหมายเลขที่แสดงอยู่ในใบแจ้งยอดดังกล่าวได้ เห็นแล้วใช่ไหมคะว่าใบแจ้งยอดเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพที่ได้รับทุก 6 เดือนนี้มีประโยชน์เพียงใด ดังนั้น ต่อไปนี้พอได้รับใบแจ้งยอดเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ก็เปิดดู รายละเอียดต่าง ๆ และเก็บไว้ด้วยนะคะ

            ท่านผู้อ่านสามารถค้นหาคำถามที่สมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสอบถามเข้ามาบ่อยได้ที่ www.ThaiPVD.com ภายใต้หัวข้อ “คำถามที่ถูกถามบ่อย” นอกจากนั้นหากท่านมีคำถามเกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ท่านสามารถสอบถาม ถามมา...ตอบไว...ThaiPVD ได้ที่ thaipvd@sec.or.th  สวัสดีค่ะ

วันที่อัพเดทล่าสุด 12/02/2553
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง : สำนักงาน ก.ล.ต. | สมาคมบริษัทจัดการลงทุน | สมาคมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ 1207 หรือ 0 2695 9999 โทรสาร 0 2695 9660
ข้อควรทราบ เว็บไซต์นี้จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ในการให้ข่าวสารและข้อมูลแก่ผู้สนใจทั่วไป แต่ไม่ถือว่าเป็นการให้คำแนะนำโดยสำนักงาน ก.ล.ต. การนำข้อมูลที่ปรากฏบนเว็บไซต์ไปใช้ประโยชน์ ถือว่าอยู่ในความรับผิดชอบของผู้ใช้ข้อมูล ทั้งนี้ ข้อมูลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ซึ่งคณะผู้จัดทำตั้งใจที่จะปรับปรุงให้เป็นข้อมูลที่ถูกต้องและทันสมัยอยู่ตลอดเวลา
หากท่านเห็นว่าข้อมูลส่วนใดไม่ถูกต้อง โปรดแจ้งคณะผู้จัดทำหรือสอบถามเพิ่มเติมหรือได้ที่ thaipvd@sec.or.th