หน้าแรก | บทบาท ก.ล.ต. | Links | Sitemap | ติดต่อเรา  Thai PVD Series คลิปวิดีโอเรื่อง
สุขหลังเกษียณ...คุณทำได้
Download : wmv | mp4

ถามมา...ตอบไว...ThaiPVD
ตอน พบกับหลักสูตร FC Course ฉบับปรับปรุงใหม่

            สวัสดีค่ะ หลายท่านสอบถามกันมาว่า เหตุใดในปีนี้ยังไม่มีการจัดอบรมหลักสูตร "ความรู้มาตรฐานสำหรับคณะกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ" หรือ FC Fundamental Course และจะจัดอีกเมื่อไร

            ขอเรียนว่า หลักสูตรดังกล่าว ไม่ได้หายไปไหนค่ะ แต่ที่ยังไม่จัดอบรมก็เพราะอยู่ระหว่างการปรับปรุงเนื้อหาให้สอดคล้องกับ พ.ร.บ. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ฉบับปี 2550 และประกาศที่แก้ไขเพิ่มเติมเมื่อต้นปี 2551 นอกจากนั้น ยังปรับเนื้อหาให้กระชับขึ้นเพื่อเป็นประโยชน์ต่อคณะกรรมการกองทุนให้สามารถนำไปปฏิบัตได้จริง ซึ่งขณะนี้ ทั้งสำนักงาน ก.ล.ต.  สมาคมบริษัทจัดการลงทุน (AIMC) และสมาคมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (AOP) ต่างกำลังเร่งปรับหลักสูตรใหม่ เพื่อให้จัดอบรมได้ทันในปลายเดือนมิถุนายนนี้  โดยหลักสูตรใหม่นี้ จะแบ่งเป็น 2 ระดับ ได้แก่ FC Fundamental Course และ FC Advance Course เพื่อให้กรรมการกองทุนมีความรู้ด้านการลงทุนมากขึ้น ทีนี้ มาดูว่า แต่ละหลักสูตรมีเนื้อหาที่น่าสนใจอะไรบ้างนะคะ 

หลักสูตร FC Course ฉบับปรับปรุงใหม่

            1. หลักสูตร FC Fundamental Course : ปรับลดเวลาการอบรมเหลือ 1 วัน โดยมีเนื้อหา ดังนี้

                หมวด 1  ภาพรวมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ประกอบด้วย โครงสร้างระบบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ อธิบายถึงแต่ละหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลักษณะกองทุนสำรองเลี้ยงชีพประเภทต่างๆ เช่น Single/Pooled/Group/Master fund  สิทธิประโยชน์ทางภาษีที่เกี่ยวข้องกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ หน้าที่และบทลงโทษกรรมการกองทุนตามกฎหมาย และความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพและประกาศที่เกี่ยวข้อง (ซึ่งปรับตามกฎหมายใหม่) เช่น การคงเงิน การลงทุน การพิจารณาความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และการเสนอนโยบายประเภท Employee's choices เป็นต้น
                หมวด 2  บทบาทหน้าที่กรรมการกองทุนตามกฎหมายและตามหลัก Good governance ประกอบด้วย งานบริหารจัดการเงินกองทุนและงานทั่วไป เช่น การเลือกบริษัทจัดการกองทุน ผู้รับฝากทรัพย์สิน ผู้รับรองมูลค่าทรัพย์สิน และผู้สอบบัญชี   การให้ความเห็นชอบด้านการลงทุน การควบคุมการรับจ่ายเงินกองทุน ตลอดจนวิธีการตรวจสอบควบคุมดูแลการดำเนินงานของกองทุน
                หมวด 3  งบการเงินและรายงานผลการดำเนินงานของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ประกอบด้วย วิธีการอ่านงบการเงินและรายงานต่างๆ จากบริษัทจัดการ สร้างความเข้าใจและทราบถึงที่มาของตัวเลขในรายงานข้อมูลรายบุคคล การกำหนดมูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์ของกองทุนตามวิธี mark to market 
                หมวด 4  ความรู้เกี่ยวกับการลงทุนในตลาดเงินและตลาดทุนเบื้องต้น ประกอบด้วย การวิเคราะห์เบื้องต้นเกี่ยวกับตราสารประเภทต่างๆ ที่กองทุนลงทุนได้  การกำหนดนโยบายการลงทุน และการกำหนด Benchmark ที่เหมาะสม 

            2. หลักสูตร FC Advance Course : ระยะเวลาการอบรม 1 วัน เนื้อหาประกอบด้วย 3 หมวด ได้แก่

                หมวด 1  การบริหารจัดการลงทุน (Investment & Portfolio Management) ประกอบด้วย ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการ ลงทุน การบริหารและจัดการความเสี่ยง พอร์ตการลงทุน การทำ Asset Allocation เพื่อ Port การลงทุนที่เหมาะสม
                หมวด 2  การวัดผลการดำเนินงานของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ประกอบด้วย วิธีการวัดผลและเปรียบเทียบผลการดำเนินงานของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ การกำหนด Benchmark ที่เหมาะสม
                หมวด 3  Employee ’ s Choice ประกอบด้วย แนวคิดในการจัดทำ Employee ’ s choice การจัดทำ Master fund ที่มีหลายนโยบาย (Employee’s choices) การพิจารณาเลือกนโยบายการลงทุนที่เหมาะสมกับสมาชิกการจัดการกองทุนที่มี Employee’s choices ซึ่งทั้ง 3 หมวดจะมีตัวอย่างกรณีศึกษาประกอบทุกหมวด และอาจปรับเนื้อหาให้ทันเหตุการณ์ตลอดเวลา

            จะเห็นได้ว่า ทั้ง 2 หลักสูตรอัดแน่นไปด้วยเนื้อหาที่มีคุณภาพคับแก้วและเป็นประโยชน์ต่อกรรมการและสมาชิกกองทุน รวมทั้ง ผู้สนใจเกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเป็นอย่างมาก ฉะนั้น อย่ารอช้านะคะ รีบติดต่อสอบถามรายละเอียดการสมัครได้ที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุน(www.aimc.or.th)  หรือสมาคมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (www.aop.or.th)  ซึ่งหลักสูตร FC Fundamental Course ที่ปรับใหม่นี้จะจัดครั้งแรกโดยสมาคมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพในวันที่ 26 มิถุนายน 2551 สำหรับหลักสูตร FC Advance Course คาดว่าจะเริ่มจัดอบรมได้ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2551 เป็นต้นไป ท่านสามารถติดตามความคืบหน้าได้ในเว็บไซต์ของ 2 สมาคมข้างต้น และ www.thaipvd.com สวัสดีค่ะ 

วันที่อัพเดทล่าสุด 29/11/2555
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง : สำนักงาน ก.ล.ต. | สมาคมบริษัทจัดการลงทุน | สมาคมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ 1207 หรือ 0 2695 9999 โทรสาร 0 2695 9660
ข้อควรทราบ เว็บไซต์นี้จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ในการให้ข่าวสารและข้อมูลแก่ผู้สนใจทั่วไป แต่ไม่ถือว่าเป็นการให้คำแนะนำโดยสำนักงาน ก.ล.ต. การนำข้อมูลที่ปรากฏบนเว็บไซต์ไปใช้ประโยชน์ ถือว่าอยู่ในความรับผิดชอบของผู้ใช้ข้อมูล ทั้งนี้ ข้อมูลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ซึ่งคณะผู้จัดทำตั้งใจที่จะปรับปรุงให้เป็นข้อมูลที่ถูกต้องและทันสมัยอยู่ตลอดเวลา
หากท่านเห็นว่าข้อมูลส่วนใดไม่ถูกต้อง โปรดแจ้งคณะผู้จัดทำหรือสอบถามเพิ่มเติมหรือได้ที่ thaipvd@sec.or.th