หน้าแรก | บทบาท ก.ล.ต. | Links | Sitemap | ติดต่อเรา  Thai PVD Series คลิปวิดีโอเรื่อง
สุขหลังเกษียณ...คุณทำได้
Download : wmv | mp4

ถามมา...ตอบไว...ThaiPVD
ตอน กฎหมายใหม่...ให้อะไรใหม่แก่สมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

            สวัสดีค่ะ ถามมา..ตอบไว Thaipvd ฉบับนี้ มีคำตอบสำหรับสมาชิกทั่วไป ทั้งผู้ที่เป็นสมาชิกกองทุนอยู่แล้วในปัจจุบัน และผู้ที่สนใจจะเข้ามาสู่ระบบการออมผ่านกองทุนสำรองเลี้ยงชีพว่า

กฎหมายใหม่...ให้อะไรใหม่แก่สมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

            การออกกฎหมายกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2550 ในครั้งนี้ได้ให้ทางเลือกใหม่ ๆ ที่เพิ่มความคล่องตัวให้แก่สมาชิกเป็นอย่างมาก ทั้งในแง่ของการเลือกว่าอยากให้ผู้จัดการกองทุนนำเงินกองทุนไปลงทุนแบบใด และทางเลือกที่จะขอคงเงินไว้ก่อนเพื่อรอโอนย้ายไปออมต่อในกองทุนใหม่ รวมทั้งทางเลือกที่จะขอทยอยรับเงินจากกองทุนออกมาใช้หลังจากเกษียณแล้ว ซึ่งเป็นการเพิ่มความยืดหยุ่นให้แก่สมาชิก ทั้งสมาชิกปัจจุบัน สมาชิกในอนาคต ผู้ที่กำลังจะลาออกจากกองทุนเดิม รวมทั้งผู้ที่อยู่ในวัยใกล้เกษียณอายุ

            ในแง่ของสมาชิกกองทุนทั่ว ๆ ไป ในอดีตการจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพจะกระทำในรูปของหนึ่งกองทุนมีหนึ่งนโยบายการลงทุน ซึ่งทำให้สมาชิกทุกคนที่อยู่ในกองทุนเดียวกัน ไม่ว่าจะเป็นกองทุนเดี่ยว (single fund) ของนายจ้างรายเดียว หรือกองทุนร่วม (pooled fund) ซึ่งประกอบด้วยลูกจ้างของนายจ้างหลายรายรวมอยู่ในกองทุนเดียวกัน ต้องอยู่ภายใต้การบริหารจัดการเงินของกองทุนแบบเดียว หรือเรียกง่ายๆว่า มีหนึ่งนโยบายการลงทุน กฎหมายใหม่เปิดให้มีการตั้งกองทุนแบบหนึ่งกองทุนมีหลายนโยบายการลงทุนได้ หรือที่เรียกว่า master fund ซึ่งเป็นการเปิดทางเลือกให้แก่สมาชิกในกองทุนนั้น (employee's choice) ว่า จะให้ผู้จัดการกองทุนนำเงินของตนที่อยู่ในกองทุนไปลงทุนในนโยบายแบบใดตามความเหมาะสมของตนเอง ได้แก่ อายุ ผลตอบแทนที่ต้องการ และระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ ซึ่งตอนนี้จะมีมากกว่าหนึ่งนโยบายก็ได้ สมาชิกที่ต้องการให้กองทุนจัดให้มีนโยบายให้เลือกได้มากกว่าหนึ่งนโยบายก็อาจยกขึ้นหารือกับนายจ้างถึงรายละเอียดขั้นตอนวิธีดำเนินการได้

            ในแง่ของสมาชิกที่กำลังจะมีการเปลี่ยนแปลง เช่น สมาชิกที่กำลังจะย้ายงาน เปลี่ยนไปประกอบธุรกิจส่วนตัว หรือประกอบวิชาชีพอิสระรวมทั้งสมาชิกที่ต้องหยุดพักการทำงานไประยะหนึ่งเช่น ศึกษาต่อ และสมาชิกที่อยู่ระหว่างตัดสินใจเกี่ยวกับอนาคต ฯ ในอดีตเมื่อสมาชิกลาออกจากกองทุน สมาชิกต้องรับเงินออกจากกองทุนนายจ้างเดิมภายใน 30 วัน แม้ว่าจะมีการผ่อนผันให้สมาชิกขอคงเงินไว้ในกองทุนเดิมได้เป็นเวลา 1 ปี ก็ตาม แต่ระหว่างการคงเงิน สมาชิกจะอยู่ในฐานะเจ้าหนี้ เงินที่ขอคงไว้จึงไม่มีผลประโยชน์งอกเงยเกิดขึ้น กฎหมายใหม่กำหนดให้สมาชิกสามารถคงเงินไว้ตามระยะเวลาที่กำหนดในข้อบังคับ และยังเป็นสมาชิกต่อไป ทำให้เงินของสมาชิกที่คงไว้สามารถนำไปลงทุนต่อและได้รับผลประโยชน์งอกเงยได้ จึงไม่ถูกจำกัดเรื่องระยะเวลา 1 ปี และการไม่ได้รับดอกผลสำหรับเงินที่คงไว้อีกต่อไป สมาชิกที่สนใจจะขอคงเงินควรสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมจากคณะกรรมการกองทุน

            ในแง่ของสมาชิกที่อยู่ในวัยใกล้เกษียณอายุ ในอดีตสมาชิกที่ออกจากกองทุนเนื่องจากเกษียณอายุต้องรับเงินที่ออมไว้ในกองทุนออกไปทั้งจำนวน ทำให้สมาชิกบางคนที่อาจจะมีลูกหลานมากมาย หรือสมาชิกที่ไม่สามารถบริหารจัดการเงินของตนเองได้ดีพอ อาจใช้เงินก้อนที่ได้รับจากกองทุนจนหมดไปภายในเวลาอันสั้น กฎหมายใหม่ให้ทางเลือกแก่สมาชิกในการทยอยรับเงินจากกองทุนเป็นงวดได้ ซึ่งก็จะช่วยให้ผู้เกษียณยังคงมีกระแสเงินสดไว้ใช้จ่ายในชีวิตประจำวันได้โดยไม่ขาดแคลน เสมือนสมาชิกยังรับเงินเดือนอยู่เป็นประจำทุกเดือนนั่นเอง สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับระยะเวลาในการรับเงิน จำนวนเงิน รวมทั้งวิธีคำนวณจำนวนเงินที่จะได้รับในแต่ละงวด ควรสอบถามคณะกรรมการกองทุนว่าได้กำหนดหลักเกณฑ์การขอรับเงินเป็นงวดไว้ว่าอย่างไรบ้าง

            หากท่านผู้อ่านมีคำถามเกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ สามารถติดต่อ ถามมา...ตอบไว...ThaiPVD ได้ที่ thaipvd@sec.or.th

วันที่อัพเดทล่าสุด 12/02/2553
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง : สำนักงาน ก.ล.ต. | สมาคมบริษัทจัดการลงทุน | สมาคมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ 1207 หรือ 0 2695 9999 โทรสาร 0 2695 9660
ข้อควรทราบ เว็บไซต์นี้จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ในการให้ข่าวสารและข้อมูลแก่ผู้สนใจทั่วไป แต่ไม่ถือว่าเป็นการให้คำแนะนำโดยสำนักงาน ก.ล.ต. การนำข้อมูลที่ปรากฏบนเว็บไซต์ไปใช้ประโยชน์ ถือว่าอยู่ในความรับผิดชอบของผู้ใช้ข้อมูล ทั้งนี้ ข้อมูลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ซึ่งคณะผู้จัดทำตั้งใจที่จะปรับปรุงให้เป็นข้อมูลที่ถูกต้องและทันสมัยอยู่ตลอดเวลา
หากท่านเห็นว่าข้อมูลส่วนใดไม่ถูกต้อง โปรดแจ้งคณะผู้จัดทำหรือสอบถามเพิ่มเติมหรือได้ที่ thaipvd@sec.or.th