หน้าแรก | บทบาท ก.ล.ต. | Links | Sitemap | ติดต่อเรา  Thai PVD Series คลิปวิดีโอเรื่อง
สุขหลังเกษียณ...คุณทำได้
Download : wmv | mp4

สารพันชวนรู้

ลงทุนอย่างสมดุลตามอายุ (Life Path)
โดย รพี สุจริตกุล คอลัมน์ หน้าต่าง ก.ล.ต. หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์
ม.ค. 2559
สร้างฐานความมั่งคั่งด้วยการออม 
โดย Administrator เว็บไซต์สมาคมนักวางแผนการเงินไทย (www.tfpa.or.th)
ก.พ. 2558
ลงทุน (เพื่อการเกษียณ) ด้วยการออม 
โดย พงศ์พิชญ์ พิณสาย นิตยสาร Smart Finance ฉบับเดือน ต.ค. 57
พ.ย. 2557
Inter Pension ฉบับเดือน ก.ย. 57 "การนำแนวคิด post retirement product ในออสเตรเลียมาใช้กับ PVD ไทย  ก.ย. 2557
"เข้าถึง" ทางเลือกในการลงทุนง่าย ๆ ใกล้บ้านคุณ  ก.ค. 2557
Inter Pension ฉบับเดือน ก.ค. 57 "CPF LIFE: Post Retirement Fund ในสิงคโปร์" ก.ค. 2557
Inter Pension ฉบับเดือน พ.ค. 57 "Retiring in Comfort ของสิงคโปร์"  พ.ค. 2557
งานสัมมนา "Target Date ทางเลือกใหม่ในการลงทุนสำหรับสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ" พ.ค. 2557
Inter Pension ฉบับเดือน มี.ค. 57 "Target Date Fund ใน UK"  มี.ค. 2557
Inter Pension ฉบับเดือน ก.พ. 57  "National Employment Savings Trust (NEST) กลไกในการปฏิรูประบบ pension ของ UK"  ก.พ. 2557
Inter Pension ฉบับที่ 8 "ทิศทางการพัฒนา pension fund"  พ.ย. 2556
Inter Pension ฉบับที่ 7 "การกำหนด default policy ของ pension funds"  ต.ค. 2556
ลงทุนทองคำอย่างพอดี เพิ่มค่าให้เงินออม 
โดย เนนตรา หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์ ทูเดย์ไกด์
ต.ค. 2556
มาจัดการเงินทองหลังเกษียณกันเถอะ 
โดย เสกสรร โตวิวัฒน์ คอลัมน์ แนะนำการลงทุน หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์
ก.ย. 2556
Inter Pension ฉบับที่ 6 "Post Retirement Product ของออสเตรเลีย"  ก.ย. 2556
จบให้สวย 
โดย เสาวนีย์ สุวรรณรงค์ คอลัมน์ หน้าต่าง ก.ล.ต. หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์
ก.ย. 2556
Inter Pension ฉบับที่ 5 "มารู้จักกองทุนกลุ่มอาชีพ (industry fund)"  ส.ค. 2556
วิเคราะห์พอร์ตการลงทุนของมนุษย์เงินเดือนวัยก่อนเกษียณกับการเพิ่มโอกาสเกษียณสุข 
โดย ปฐมาภรณ์ นิธิชัย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
วิจารณ์ผลการศึกษา
โดย วิวรรณ ธาราหิรัญโชติ ที่ปรึกษาสมาคมนักวางแผนการเงินไทย
ส.ค. 2556
เตรียมตัวก่อนเกษียณ 
โดย อติกานต์ พานิชเกษม คอลัมน์ แนะนำการลงทุน หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์
ส.ค. 2556
คิดยาว ๆ คิดบ่อย ๆ
โดย เสาวนีย์ สุวรรณรงค์ คอลัมน์ หน้าต่าง ก.ล.ต. หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์
ส.ค. 2556
Inter Pension ฉบับที่ 4 "เทรนด์การลงทุนของ pension fund ใน infrastructure" ก.ค. 2556
Inter Pension ฉบับที่ 3 "Global Pension Asset Allocation ทิศทางที่เปลี่ยนไป"  มิ.ย. 2556
Inter Pension ฉบับที่ 2 "life-cycle investment option ทางเลือกใหม่สำหรับสมาชิก pension fund พ.ค. 2556
Inter Pension ฉบับที่ 1 "มารู้จัก IOPS"  เม.ย. 2556
งานเสวนาวิชาการเรื่อง 'ระบบประกันรายได้เพื่อการชราภาพ:โอกาสและความยั่งยืน' จัดโดยสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง และคณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2556 เพื่อให้ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญของการออมเพื่อการชราภาพ และเห็นความจำเป็นของการมีระบบการออมภาคบังคับเพื่อวัยชราภาพสำหรับแรงงานภาคเอกชน
รายละเอียด
เอกสารประกอบของคุณดัยนา บุนนาค
เอกสารประกอบของ รศ.ดร.วรเวศม์ สุวรรณระดา
มี.ค. 2556
กบข. เปิดให้บริการแผนทางเลือกการลงทุนใหม่ "แผนสมดุลตามอายุ"  มี.ค. 2556
การบรรยาย เรื่อง แผนทางเลือกการลงทุนสมดุลตามอายุ (Life Path)
โดย กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ 
ม.ค. 2556
การบรรยาย เรื่อง แผนจัดสรรการลงทุนระยะยาว (SAA)
โดย กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ 
ม.ค. 2556
ผลการวิจัยเรื่อง "การเตรียมพร้อมสำหรับการวางแผนทางการเงินเพื่อวัยเกษียณของกลุ่มแรงงานในระบบ
ช่วงอายุ 40-60 ปี"
โดย ดร.บุญเลิศ จิตรมณีโรจน์ สถาบันวิจัยเพื่อการประเมินและออกแบบนโยบาย มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
นำเสนอในงานสัมมนาเพื่อการพัฒนาตลาดทุนไทย ประจำปี 2556 โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
บทสรุปผู้บริหาร
Presentation
ม.ค. 2556
สอนเด็กให้รู้ค่าของเงิน 
โดย วิวรรณ ธาราหิรัญโชติ CEO Blogs กรุงเทพธุรกิจออนไลน์
ม.ค. 2556
วางแผนการเงิน: แผนของใครของคนนั้น 
โดย วิวรรณ ธาราหิรัญโชติ CEO Blogs กรุงเทพธุรกิจออนไลน์
ธ.ค. 2555
ข้อคิดสำหรับการออมเพื่อเกษียณ (2) 
โดย วิวรรณ ธาราหิรัญโชติ CEO Blogs กรุงเทพธุรกิจออนไลน์
พ.ย. 2555
ข้อคิดสำหรับการออมเพื่อเกษียณ (1) 
โดย วิวรรณ ธาราหิรัญโชติ CEO Blogs กรุงเทพธุรกิจออนไลน์
พ.ย. 2555
ข้อมูล pension fund ปี 2011 ของประเทศกลุ่ม OECD และ non-OECD บางส่วน พ.ย. 2555
ทำอย่างไรให้กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
ตอบโจทย์การออมระยะยาวของคนไทยได้อย่างมีประสิทธิภาพ?

โดย สุวิสาส์ เผ่าเหลืองทอง และ ดร. ปติ พุทธวิบูลย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
พ.ค. 2555
วันที่อัพเดทล่าสุด 04/01/2559
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง : สำนักงาน ก.ล.ต. | สมาคมบริษัทจัดการลงทุน | สมาคมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ 1207 หรือ 0 2695 9999 โทรสาร 0 2695 9660
ข้อควรทราบ เว็บไซต์นี้จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ในการให้ข่าวสารและข้อมูลแก่ผู้สนใจทั่วไป แต่ไม่ถือว่าเป็นการให้คำแนะนำโดยสำนักงาน ก.ล.ต. การนำข้อมูลที่ปรากฏบนเว็บไซต์ไปใช้ประโยชน์ ถือว่าอยู่ในความรับผิดชอบของผู้ใช้ข้อมูล ทั้งนี้ ข้อมูลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ซึ่งคณะผู้จัดทำตั้งใจที่จะปรับปรุงให้เป็นข้อมูลที่ถูกต้องและทันสมัยอยู่ตลอดเวลา
หากท่านเห็นว่าข้อมูลส่วนใดไม่ถูกต้อง โปรดแจ้งคณะผู้จัดทำหรือสอบถามเพิ่มเติมหรือได้ที่ thaipvd@sec.or.th