พระราชบัญญัติ

  • พระราชบัญญัติกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ.2530 (ฉบับประมวล) 

  • พระราชบัญญัติกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2558

  • พระราชบัญญัติกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ.2530

  • คำอธิบายสรุปสาระสำคัญพระราชบัญญัติกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ.2530

  • Provident Fund Act B.E 2530 (1987) as amended

  • พระราชบัญญัติกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2550