​​​Take Down Notice

ขั้นตอนการแจ้งเตือน การระงับการทำให้แพร่หลาย และการนําข้อมูลออกจากระบบคอมพิวเตอร์ (Take Down Notice)

Take Down Notice

ตามประกาศกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เรื่อง ขั้นตอนการแจ้งเตือน การระงับการทําให้แพร่หลายของข้อมูลคอมพิวเตอร์และการนําข้อมูลคอมพิวเตอร์ออกจากระบบคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2560 ผู้ที่ประสงค์จะให้สำนักงานในฐานะผู้ให้บริการ การระงับการทำให้แพร่หลาย และการนําข้อมูลออกจากระบบคอมพิวเตอร์ สำหรับกรณีที่มีข้อมูลใดที่อาจเป็นความผิดตามมาตรา 14 แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม สามารถดำเนินการแจ้งสำนักงานได้พร้อมเอกสารหลักฐานประกอบแล้วส่งมาที่

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต
แขวงจอมพล เขตจตุจักร
กรุงเทพมหานคร 10900
หรือทาง e-mail : info@sec.or.th

เอกสารหลักฐานประกอบ

  • แบบฟอร์มข้อร้องเรียน (Complaint Form)
  • ลงบันทึกประจําวัน หรือแจ้งความร้องทุกข์เพื่อเป็นหลักฐานต่อพนักงานสอบสวนหรือเจ้าหน้าที่ตํารวจ
  • เอกสารหลักฐานที่แสดงให้เห็นถึงการกระทําความผิดหรือหลักฐานอื่นที่เกี่ยวข้องแก่ผู้ให้บริการ
  • หนังสือมอบอำนาจ (กรณีมอบอำนาจ)