​​​Take Down Notice

มาตรการการแจ้งให้ระงับการแพร่หลายของข้อมูลและนําข้อมูลออกจากระบบคอมพิวเตอร์ (Take Down Notice)

Take Down Notice

​​​​​​​​​ผู้ที่ประสงค์จะให้สำนักงานระงับการแพร่หลายของข้อมูลและนําข้อมูลออกจากระบบคอมพิวเตอร์ สำหรับกรณีมีข้อมูลใดที่อาจเป็นความผิดตามมาตรา 14 แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 หรือกรณีอื่นใด สามารถกรอก แบบฟอร์มข้อร้องเรียนเพื่อระงับหรือลบการแพร่หลายของข้อมูลคอมพิวเตอร์​ แล้วส่งมาที่

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต
แขวงจอมพล เขตจตุจักร
กรุงเทพมหานคร 10900
หรือทาง e-mail : info@sec.or.th

เอกสารหลักฐานประกอบ

  • ข้อร้องเรียนตามแบบฟอร์มที่กำหนด
  • เอกสารหรือหลักฐานอื่น ๆ ที่แสดงรายละเอียดที่แสดงให้เห็นถึงการกระทำความผิด และความเสียหายที่เกิดขึ้น
  • หนังสือมอบอำนาจ (กรณีมอบอำนาจ)