กฏหมายและกฏเกณฑ์ที่สำคัญ

กฏหมายและกฏเกณฑ์ที่สำคัญ
ดูเพิ่มเติม

ดูทั้งหมด
  • ประกาศและแนวปฏิบัติของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

  • กฎกระทรวง (พ.ศ. 2532) ออกตามความในพระราชบัญญัติกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 (ฉบับประมวล)

  • กฎกระทรวง ฉบับที่ 126 (พ.ศ. 2509) ออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร กำหนดประเภทของเงินได้ที่ได้รับยกเว้นภาษี 

  • พระราชบัญญัติกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ.2530 (ฉบับประมวล) 

  • ​แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530

  • กฎกระทรวง ฉบับที่ 183 (พ.ศ. 2533) ออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ กำหนดให้เงินที่บริษัทจ่ายสมทบเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และเงินประเดิม ให้ถือเป็นรายจ่ายในการคำนวณกำไรสุทธิ