กฏหมายและกฏเกณฑ์ที่สำคัญ

กฏหมายและกฏเกณฑ์ที่สำคัญ
ดูเพิ่มเติม

ดูทั้งหมด
  • กฎกระทรวง (พ.ศ. 2532) ออกตามความในพระราชบัญญัติกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 (ฉบับประมวล)

  • พระราชบัญญัติกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ.2530 (ฉบับประมวล) 

  • ​แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530

  • กฎกระทรวง ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2532) ออกตามความในพระราชบัญญัติกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530

  • แต่งตั้งนายทะเบียนตามพระราชบัญญัติกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530

  • คำอธิบายสรุปสาระสำคัญพระราชบัญญัติกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ.2530