ประกาศและหนังสือเวียน

  • ดูเพิ่มเติม คลิก

  • สิ่งที่ส่งมาด้วย 3: สรุปการรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการพิจารณาความผิดเกี่ยวกับการลงทุน

  • สิ่งที่ส่งมาด้วย 2: ตัวอย่างการนับครั้งความผิดกรณีลงทุนไม่เป็นไปตามอัตราส่วนที่สำนักงานกำหนด

  • สิ่งที่ส่งมาด้วย 1: การลงทุนที่ถือเป็นความผิดของกองทุนรวม กองทุนสำรองเลี้ยงชีพและกองทุนส่วนบุคคล

  • กลต.น.(ว) 49/2549 เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการพิจารณาความผิดของธุรกิจจัดการกองทุน

  • กลต.ข.(ว) 34/2548 เรื่อง การกำหนดให้มีการรับรองความถูกต้องของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ