ประกาศนายทะเบียน

  • สท. 1/2558 เรื่อง วิธีการและเงื่อนไขในการโอนเงินจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพไปยังกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ

  • 3/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการรับเงินจากกองทุนเป็นงวด

  • 2/2551 เรื่อง การกำหนดประเภทรายได้หรือค่าใช้จ่ายของกองทุนหลายนายจ้างเพิ่มเติม (ฉบับประมวล)

  • นน. 2/2546 เรื่อง แนวทางในการรับจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ