ประกาศนายทะเบียน

ประกาศนายทะเบียน
ดูเพิ่มเติม

ดูทั้งหมด
  • นน. 2/2546 เรื่อง แนวทางในการรับจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

  • 2/2551 เรื่อง การกำหนดประเภทรายได้หรือค่าใช้จ่ายของกองทุนหลายนายจ้างเพิ่มเติม (ฉบับประมวล)

  • 3/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการรับเงินจากกองทุนเป็นงวด

  • 1/2554 เรื่อง  หลักเกณฑ์และวิธีการโอนทรัพย์สินของลูกจ้างจากกองทุนเดิมที่ลูกจ้างเป็นสมาชิกหรือกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการเข้ากองทุนใหม่ที่ลูกจ้างเป็นสมาชิก

  • สท. 1/2558 เรื่อง วิธีการและเงื่อนไขในการโอนเงินจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพไปยังกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ