การจัดตั้งและจัดการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

  • กลต.กน.(ว) 3/2559 เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการกองทุนตามมาตรา 13 แห่งพระราชบัญญัติ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530

  • กน. 40/2544 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการในการจัดการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพในกรณีที่ผู้ออกตราสารแห่งหนี้ หรือลูกหนี้ตามสิทธิเรียกร้องผิดนัดชำระหนี้

  • สน. 11/2564 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

  • ทน. 11/2564 เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดการกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่มิใช่รายย่อย กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน และกองทุนส่วนบุคคล

  • ทน. 88/2558 เรื่อง การจัดตั้งกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไปและเพื่อผู้ลงทุนที่มิใช่รายย่อย และการเข้าทำสัญญารับจัดการกองทุนส่วนบุคคล (ฉบับประมวล)