การจัดตั้งและจัดการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

การจัดตั้งและจัดการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
ดูเพิ่มเติม

ดูทั้งหมด
  • ทน. 88/2558 เรื่อง การจัดตั้งกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไปและเพื่อผู้ลงทุนที่มิใช่รายย่อย และการเข้าทำสัญญารับจัดการกองทุนส่วนบุคคล (ฉบับประมวล)

  • ทน. 11/2564 เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดการกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่มิใช่รายย่อย กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน และกองทุนส่วนบุคคล

  • สน. 11/2564 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (ฉบับประมวล)

  • สน. 52/2564 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (ฉบับที่ 2) 

  • สน. 65/2564 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (ฉบับที่ 3)

  • หนังสือเวียน กอ ว 3-2564 การรายงานและเปิดเผยข้อมูล factsheet PVD