งานวิจัย-ในประเทศ

 • ดัชนีความพร้อมเพื่อการเกษียณ: การจัดทำ และการประยุกต์ใช้เชิงนโยบาย

  คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 • ก้าวสู่วัยเกษียณอย่างมั่นใจ ด้วยข้อมูลการออมแบบครบวงจร

  ธนาคารแห่งประเทศไทย

 • ภาวะสังคมไทย 
  (หลักประกันรายได้ของผู้สูงอายุ : เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น)

  สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

 • รายงานสถานการณ์ผู้สูงอายุไทย ปี 2562

  มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุไทย (มส.ผส.)

 • การเตรียมความพร้อมด้านการเงินและสุขภาพในสังคมอายุยืน

  Thailand Development Research Institute (TDRI)

 • การศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อความเพียงพอของรายได้จากการออมและลงทุนเพื่อเกษียณอายุ : กรณีศึกษาสำหรับสมาชิก กบข.
  (SEC Working Papers Forum ครั้งที่ 1)

  รศ.ดร.พรอนงค์ บุษราตระกูล และทีมงาน