กฎกระทรวง

  • กฎกระทรวง ฉบับที่ 126 (พ.ศ. 2509) ออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร กำหนดประเภทของเงินได้ที่ได้รับยกเว้นภาษี 

  • กฎกระทรวง ฉบับที่ 183 (พ.ศ. 2533) ออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ กำหนดให้เงินที่บริษัทจ่ายสมทบเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และเงินประเดิม ให้ถือเป็นรายจ่ายในการคำนวณกำไรสุทธิ

  • กฎกระทรวง ฉบับที่ 202 (พ.ศ.2539) ออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ แก้ไขเพิ่มเติมการยกเว้นภาษีตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 183 ข้อ 8

  • กฎกระทรวง ฉบับที่ 247 (พ.ศ. 2547) ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ กำหนดให้เงินที่บริษัทจ่ายสมทบเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และเงินประเดิม ให้ถือเป็นรายจ่ายในการคำนวณกำไรสุทธิ

  • กฎกระทรวง ฉบับที่ 266 (พ.ศ. 2551) ออกตาม ความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร แก้ไขเพิ่มเติมการยกเว้นภาษีตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 126 ข้อ 2 (35)(43)(55)(66)

  • กฎกระทรวง ฉบับที่ 274 (พ.ศ. 2553) ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ กำหนดให้เงินที่บริษัทจ่ายสมทบเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และเงินประเดิม ให้ถือเป็นรายจ่ายในการคำนวณกำไรสุทธิ