งานวิจัย

  • Mercer CFA Institute Global Pension Index 2022: Converting defined contribution benefits into better outcomes for retirees

    Mercer

  • Thailand Social Protection Diagnostic Review: Review of the pension system in Thailand

    International Labour Organization (ILO)

  • Pensions at a Glance 2021

    Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD)

  • การทบทวนระบบบำนาญในประเทศไทย

    องค์การแรงงานระหว่างประเทศ 

  • ดัชนีความพร้อมเพื่อการเกษียณ: การจัดทำ และการประยุกต์ใช้เชิงนโยบาย

    คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

  • Mercer CFA Institute Global Pension Index 2021: Pension reform in challenging times 

    Mercer