งานวิจัย

 • Pensions at a Glance 2021

  Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD)

 • การทบทวนระบบบำนาญในประเทศไทย

  องค์การแรงงานระหว่างประเทศ 

 • ดัชนีความพร้อมเพื่อการเกษียณ: การจัดทำ และการประยุกต์ใช้เชิงนโยบาย

  คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 • Mercer CFA Institute Global Pension Index 2021: Pension reform in challenging times 

  Mercer 

 • Defined Contribution Plans Challenges and Opportunities for Plan Sponsors

  Jeffery V. Bailey, CFA, and Kurt D. Winkelmann CFA Institute Research Foundation

 • Pension Markets in Focus 2020

  Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD)