งานวิจัย

 • Pension Markets in Focus 2022

  Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD)

 • Mercer CFA Institute Global Pension Index 2022: Converting defined contribution benefits into better outcomes for retirees

  Mercer

 • Thailand Social Protection Diagnostic Review: Review of the pension system in Thailand

  International Labour Organization (ILO)

 • Pensions at a Glance 2021

  Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD)

 • การทบทวนระบบบำนาญในประเทศไทย

  องค์การแรงงานระหว่างประเทศ 

 • ดัชนีความพร้อมเพื่อการเกษียณ: การจัดทำ และการประยุกต์ใช้เชิงนโยบาย

  คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย