งานวิจัย

 • ดัชนีความพร้อมเพื่อการเกษียณ: การจัดทำ และการประยุกต์ใช้เชิงนโยบาย

  คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 • Mercer CFA Institute Global Pension Index 2021: Pension reform in challenging times 

  Mercer 

 • Defined Contribution Plans Challenges and Opportunities for Plan Sponsors

  Jeffery V. Bailey, CFA, and Kurt D. Winkelmann CFA Institute Research Foundation

 • Pension Markets in Focus 2020

  Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD)

 • ก้าวสู่วัยเกษียณอย่างมั่นใจ ด้วยข้อมูลการออมแบบครบวงจร

  ธนาคารแห่งประเทศไทย

 • Pension Funds in Figures

  Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD)