รู้จักกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

สิทธิประโยชน์ทางภาษี

สิทธิประโยชน์ทางภาษี

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพเป็นเครื่องมือการออมเพื่อการเกษียณประเภทหนึ่งที่รัฐบาลให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีเพื่อสร้างแรงจูงใจให้เกิดการออมและการลงทุนระยะยาวเช่นเดียวกับเงินออมเพื่อการเกษียณอายุประเภทอื่น อาทิ กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (Retirement Mutual Fund: RMF) กองทุนรวมเพื่อการออม (Super Savings Fund: SSF) กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) กองทุนสงเคราะห์ครูโรงเรียนเอกชน กองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) และเบี้ยประกันแบบบำนาญ  

ลูกจ้างที่เป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ จะได้สิทธิประโยชน์ทางภาษี 3 ต่อด้วยกัน ดังนี้ 

ต่อที่หนึ่ง - สมาชิกนำเงินสะสมไปลดหย่อนภาษีได้

เงินสะสมที่สมาชิกนำส่งเข้ากองทุนสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ตามที่จ่ายจริง สูงสุดไม่เกิน 15% ของรายได้ และเมื่อรวมกับเงินออมเพื่อการเกษียณอายุประเภทอื่น เช่น RMF หรือ SSF หรือเบี้ยประกันบำนาญแล้ว ต้องไม่เกิน 500,000 บาท 

ต่อที่สอง - ผลตอบแทนจากเงินลงทุนของกองทุนได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้ 

ผลตอบแทนจากการลงทุนทั้งหมดของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ไม่ว่าจะลงทุนในตราสารทางการเงินประเภทใด เช่น ดอกเบี้ยพันธบัตร ส่วนต่างกำไรจากการลงทุนในหุ้น (capital gain) จะได้รับการยกเว้นภาษี ทำให้มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ สูงกว่ากองทุนรวมทั่วไปที่ลงทุนในตราสารทางการเงินประเภทเดียวกันโดยเปรียบเทียบ สมาชิกกองทุนจึงได้รับประโยชน์จากการถือหน่วยลงทุนที่มีมูลค่าสูงด้วย

ต่อที่สาม - สมาชิกได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีเมื่อนำเงินออกจากกองทุน

กรณีสมาชิกลาออกจากงานตอนอายุไม่น้อยกว่า 55 ปีบริบูรณ์ และเป็นสมาชิกกองทุนมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปีต่อเนื่องกัน หรืออาจเรียกได้ว่า “เกษียณอายุ” ตามเงื่อนไขภาษี หากต้องการนำเงินออกจากกองทุน จะได้รับยกเว้นภาษีเงินกองทุน 4 ส่วน คือ เงินสะสม ผลประโยชน์ของเงินสะสม เงินสมทบ และผลประโยชน์ของเงินสมทบ ตอนนำเงินออกจากกองทุน 

กรณีสมาชิกลาออกจากงานก่อนเกษียณอายุหรือลาออกจากกองทุนโดยไม่ออกจากงาน สมาชิกจะได้รับยกเว้นภาษีเฉพาะเงินสะสมเท่านั้น ทั้งนี้ สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คลิก

นายจ้างที่มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ จะได้สิทธิประโยชน์ทางภาษีเช่นกัน โดยเงินสมทบที่นายจ้างจ่ายเข้ากองทุนสามารถนำไปหักเป็นค่าใช้จ่ายในการคำนวณภาษีเงินได้นิติบุคคล ทำให้นายจ้างมีภาระภาษีน้อยลง ขณะที่ช่วยให้ลูกจ้างมีสวัสดิการที่ดีและมีเงินออมระยะยาวเพื่อไว้ใช้จ่ายยามเกษียณอายุ  ทั้งนี้ สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คลิก