SHARE

ได้สิทธิประโยชน์ทางภาษี

นอกจากค่าใช้จ่ายปกติที่นายจ้างนำไปหักค่าใช้จ่ายเพื่อนำไปคำนวณภาษีของตนเองแล้ว หากนายจ้างมีสวัสดิการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้แก่ลูกจ้างด้วย ก็สามารถนำเงินที่จ่ายสมทบเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพไปหักค่าใช้จ่ายได้เพิ่มมากขึ้นอีกด้วย ทำให้นายจ้างได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี และเสียภาษีน้อยลงกว่าเดิม

จากตัวอย่างในตารางข้างต้นพบว่า หากนายจ้างมีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพและนำไปหักค่าใช้จ่าย จะประหยัดภาษีได้ถึงปีละ 200,000 บาท ซึ่งสามารถนำเงินจำนวนนี้ไปลงทุนต่อยอดสินค้าและบริการของตนได้ไม่มากก็น้อย การที่นายจ้างมีสวัสดิการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้แก่ลูกจ้าง สะท้อนถึงนิยามของคำว่า “ยิ่งให้ ยิ่งได้รับ” อย่างแท้จริง